PTT, BOTAŞ, TPAO, İller Bankası ve Kalkınma Bankası gibi kurumlarda çalışan personeller ne kadar maaş alıyor?

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Anonim Şirketi, PTT Anonim Şirketi ve bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görevli; kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine bazı yıllarında ödenecek ücretlere ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı, Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan bir Tebliğle duyuruldu.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Anonim Şirketi, PTT Anonim Şirketi ve bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görevli; kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine bazı yıllarında ödenecek ücretlere ilişkin  Yüksek Planlama Kurulu Kararı, Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan bir Tebliğle duyuruldu.

Konuya ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararına göre;

**Kapsamdaki yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel hakkında 2014 yılı için belirlenen ücretlere, 2015 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.
**399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilat A.Ş. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personelin brüt aylık ortalaması 2014 yılında en az  1.764-TL'dir.
**BOTAŞ ve TPAO'da; genel müdürlerin 2014 yılında brüt aylık ortalaması en çok 10.801 TL, diğer personelin ise en çok 9.124-TL'dir.
**Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., İller Bankası A.Ş. ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de; genel müdürlerin 2014 yılında brüt aylık ortalaması en çok 9.617 TL, genel müdür yardımcıları için 8.876 TL ve diğer personel için 7.403 TL’dir.
**Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'de; genel müdürlerin 2014 yılında brüt aylık ortalaması en çok 9.459 TL, diğer personelin ise en çok 7.144-TL'dir.
**Kapsamdaki diğer kuruluşlarda; genel müdürlerin 2014 yılında brüt aylık ortalaması en çok 7.567- TL, diğer personelin ise en çok 5.596 TL'dir.
**Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 2014 yılında  net 2.366-TL’yi aşmayacak şekilde aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde ek ödeme yapılabiliyor.
TEBLİĞ (2015/1)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDE VE PTT ANONİM ŞİRKETİNDE 2013, 2014 VE 2015 YILLARINDA UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankaları ile PTT Anonim Şirketinde çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2013, 2014 ve 2015 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 21/08/2015 tarihli ve 2015/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.
Tebliğ olunur.
YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI
 Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. 2013 yılı personel ve yönetim kurulu üyelik ücretleri
MADDE 1 – (1) 2013 yılında 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi uyarınca Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de istihdam edilen idari hizmet sözleşmeli personele aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları, avukatlık vekâlet ücreti hariç) brüt aylık ortalaması;
a) 23/5/2013-31/6/2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere;
1) Hiçbir şekilde 1.523-TL’den düşük,
2) Genel müdür için 9.054-TL’den, genel müdür yardımcıları için 8.344-TL’den, diğer personel için 6.932-TL’den yüksek,
b) 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere;
1) Hiçbir şekilde 1.584-TL’den düşük,
2) Genel müdür için 9.416-TL’den, genel müdür yardımcıları için 8.678-TL’den, diğer personel için 7.209-TL’den yüksek,
olamaz.
 (2) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. yönetim kurulu başkan ve üyelerine; 23/5/2013-31/6/2013 tarihleri arasında net 2.127-TL’yi, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında net 2.213-TL’yi aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 15 Temmuz tarihinde bir aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilir. Bu aylık ücretin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından karşılanır.
Bazı kamu kuruluşlarının 2014 yılı personel ücretleri
MADDE 2 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dâhil) çalışan kapsam dışı personelin ücretleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren %0,27 oranında artırıldıktan sonra oluşacak tutara 175 TL ilave edilerek artırılmıştır.
(2) Kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilat A.Ş. (birinci madde kapsamındaki), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları, avukatlık vekâlet ücreti hariç) brüt aylık ortalaması;
a) Hiç bir şekilde 1.764-TL'den düşük,
b) BOTAŞ ve TPAO'da; genel müdürler için 10.801-TL'den, diğer personel için 9.124-TL'den yüksek,
c) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., İller Bankası A.Ş. ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de; genel müdürler için 9.617-TL'den, genel müdür yardımcıları için 8.876-TL’den, diğer personel için 7.403-TL’den yüksek,
ç) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'de; genel müdürler için 9.459-TL'den, diğer personel için 7.144-TL'den yüksek,
d) Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 7.567-TL'den, diğer personel için 5.596- TL'den yüksek
olamaz.
(3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
Bazı kurum ve kuruluşlarda 2014 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri
MADDE 3 – (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu başkan ve üyelerine net 2.366-TL’yi, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu için belirlenen ücretin 3/4'ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50'nin üzerinde olan kuruluşlar dâhil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine 2.366-TL, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine burada belirlenen ücretin 3/4'ü tutarında net aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır. Bu aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) ilgili kuruluş tarafından karşılanır.
(2)  Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde,  bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; birinci fıkrada belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4’ünü aşamaz.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla ikinci fıkrada belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, kuruluş yönetim kurulunun muvafakati ile bu kuruluşların doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.
(5) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.
(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ödemesi ve ek ödeme yapılmaz. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekâleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.
(7) Kamu sermayeli banka ve borsalar ile bunların iştiraklerinin; sermayesi kısmen veya tamamen Hazineye veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup özelleştirme neticesinde kamu payı %50’nin altına düşen Devlet iştiraklerinin; uydu yörünge pozisyonlarının haklarına sahip olan sermayesinin tamamı Hazineye ait şirketin; yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara, yetkili organları veya esas sözleşmeleri uyarınca belirlenen ücretler ödenir.
Diğer ücretler
MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.
(2) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.
Ücretlerin belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dâhilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.
Ücretlerde artış yapılması
MADDE 6 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarına, 2015 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 7 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 2012/T-26 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi 23/5/2013 tarihinden, diğer maddeleri ise 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

10 Eyl 2015 - 10:31 - Kamugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )