Serhat Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici Alım İlanı(8 Ocak 2013)

Serhat Kalkınma Ajansı TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesinde gerçekleştirilecek olan 2013 yılı mali.

 

Serhat Kalkınma Ajansı TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesinde gerçekleştirilecek olan 2013 yılı mali...

 


Serhat Kalkınma Ajansı TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan


Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesinde gerçekleştirilecek olan 2013 yılı mali destek programlarına teklif edilecek projelerin, başvuru rehberlerinde belirtilecek usul ve esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.


Bağımsız değerlendiriciler, teklif çağrıları döneminde yeterli sayıda bağımsız değerlendiricinin bulunmasını temin amacıyla oluşturulmuş olan havuzdan, ilgili alandaki tecrübelerine göre Ajans tarafından seçilecek ve aşağıdaki mali destek programlarına yönelik uygun başvuruların değerlendirilmesi aşamasında görevlendirilecektir.


İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (TRA2-13-İGMD03)


Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRA2-13-TRM02)


Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRA2-13-KUBES)


Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler


Bağımsız değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.


Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.


Bağımsız değerlendiricilik veveya dış uzmanlık deneyimi sahibi olmak ve bunu belgelemek (MFİB, TUBİTAK, Ulusal Ajans, SODES Programı, vb.)


Proje döngüsü yönetimi


Hibe projesi uygulaması ve yönetimi


Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi


Mali analiz ve bütçe analizi


Fizibilite çalışmaları


Bölgesel yatırım imkanları ve bölgesel programlar


Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri


Aşağıda belirtilen deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi, tercihen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında iş deneyimi sahibi olmak.


Program Başlıkları ve Programlara Yönelik İlgili Deneyim Alanları


1. İktisadi Gelişme


Kalite Yönetim Sistemleri, Tarıma Dayalı Sanayi, Tarımsal Ürün İşleme ve Paketleme, Marka Oluşturma, Üretim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, İstihdam, Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat), KOBİ, İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri, Kurumsal Kapasite Arttırma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kalite Güvence ve Sertifikasyon Sistemleri, AR-GE ve Yenilik, Teknoloji Transferi, E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri İle İlgili Alanlar, Dış Ticaret, Nakliyat, Üretim, Üretim ve Strateji Planlama, Pazarlama ve Tanıtım Girişimcilik, Pazarlama ve Tanıtım, Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon, İmalat Sanayi, Tarımsal Ürün İşleme, Ürün Tasarımı ve Geliştirme, Hayvancılık, Bilişim, Sağlık, Eğitim, Tekstil, Turizm, Gıda, Mobilya, Hizmet Sektörü, Madencilik ve benzeri tecrübe alanları.


2. Tarım ve Kırsal Kalkınma


Tarım Ekonomisi, Hayvansal Üretim, Gıda Güvenliği, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları, Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması, Gıda Sanayi, Kırsal Kalkınma ve benzeri tecrübe alanları


3. Kültür ve Turizm


Turizm Alanlarında Çevre Düzenlemesi ve Yönetimi, Bina, Tarihi Yapı, Tarihi ve Kültürel Anıtların Röleve, Restitüsyon ve Restorasyonu, Turizm-Çevre İlişkileri, Kültür-Turizm Yayımı, İnanç Turizmi, Eko-Turizm, Sağlık Turizmi, Kültür Aktiviteleri, Konaklama, Ulusal ve Uluslararası Fuar, Kongre ve Organizasyonlar, Rekreasyon Alanları, Turizm İşletmeciliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve benzeri tecrübe alanları


4. Sosyal Kalkınma ve Beşeri Sermaye


Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi ve Politikaları, İstihdam Önlemleri, Ev Ekonomisi, İstihdama Yönelik Eğitim Politikaları, Kadın İstihdamı, İş Kurma ve İş Geliştirme Süreçleri, Gençler ve Çocuklara Yönelik Politikalar, Engelliler, Göç ve Sosyal Uyum, Sivil Toplum Kuruluşları, Kurumsal Kapasite, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Gelişim, Yoksullukla Mücadele ve benzeri tecrübe alanları


 


Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar


Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.


Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır. Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde, başvuru ilanında örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.


Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.


Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç (3) proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş (25) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. Serhat Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.


Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı


Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tradresinden erişebilecekleri KAYS’a “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir.


Bağımsız değerlendirici olarak SERKA’ya başvuruda bulunmak isteyen adayların 01 Şubat 2013, Cuma günü saat 18.00’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıt olmaları ve Ajansımızın mali destek programlarına yönelik olarak bağımsız değerlendirici başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan ve/veya KAYS üzerinden tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.


Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek bağımsız değerlendiricilere tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.


Bağımsız değerlendirici olarak görev almak isteyen adaylar, başvurdukları uzmanlık alan veya alanlarını ve tecrübe süresini başvuru esnasında özgeçmişin ilgili kısmında belirteceklerdir.


Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi


Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmiş ve eklerinin incelenmesi neticesinde Ajans Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyon marifeti ile tespit edilecektir.


Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman


Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Çalışmalar tam zamanlı ve her gün 09.00-17:30 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Çalışmalar Serhat Kalkınma Ajansı Kars hizmet binasında gerçekleştirilecektir.


Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler


Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini (%25) geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. Kamu personeli statüsünde olup değerlendirme ücreti alamayan bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.
ÜCRETLENDİRME 

Değerlendirme Ücreti Tavanı

Diğer GiderlerKamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler

Değerlendirilen Proje Başına: Aylık asgari ücret net tutarının % 25’i ödenecektir.

Şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri karşılanacaktır.Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına aylık asgari ücret net tutarının % 25’i yatırılacaktır.

Şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri karşılanacaktır.Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayan Bağımsız Değerlendiriciler

Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) karşılanacaktır.Kamuoyuna ilanen duyurulur.


SERHAT KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ


Daha fazla bilgi için:


T.C. Serhat Kalkınma Ajansı


Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117, KARS


Tel : 0 474 212 52 00


Faks : 0 474 212 52 04


E-Posta : [email protected]


Web adresi : www.serka.org.tr

08 Oca 2013 - 11:26 - Kalkınma Ajansları


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?