PTT Sözleşmeli Personel Alımı Online Başvuruları Yarın Başlıyor!

PTT Personel Alımı Online Başvuruları yarından itibaren başlıyor! PTT ilk etapta sözleşmeli 500 personel alımı yapacak. Başvurular ik.ptt.gov.tr adresi üzerinden 18 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek.

PTT Personel Alımı Online Başvuruları Yarın Başlıyor!

Beklenen gün geldi çattı! PTT 'nin sözleşmeli personel alımlarının ilk etabı için online başvuru süreci başlıyor! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Ahmet Arslan'ın geçtiğimiz günlerde müjdelediği ve hemen ardından haberlerimiz sonrası personel alım duyurusunun geldiği PTT Sözleşmeli Personel İstihdamının ilk aşaması için başvuru süreci başlıyor. PTT ilk etapta İstanbul ili için 500 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımların 367'si gişe ve büro görevlisi, 133'ü dağıtıcı pozisyonu için gerçekleşecek. Alımlar için online başvurular ik.ptt.gov.tr adresi üzerinden ücretsiz yapılabilecek.

Personel alım şartlarını ve detayları için aşağıdaki duyuruyu inceleyebilirsiniz. Kamu personel alımları, gündemden haberler, ekonomi haberleri ve daha da fazlasını yakından takip edebilmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirmeyi unutmayın. KPSS Cafe mobil uygulaması için TIKLAYINIZ. İlgili alımlar hakkında sorularınızı sorabileceğiniz, diğer adaylarla tanışabileceğiniz facebook grubumuza katılmak için lütfen TIKLAYINIZ.

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak idari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 13/02/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 18/02/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

g) Yapılacak "sözlü sınavda" başarılı olmak.

ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

h) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ı) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

NOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaktır.

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular, 13-18 ŞUBAT 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

NOT: 2016/1 Personel Alımında sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav 20.03.2017 - 31.03.2017 tarihleri arasında yapılacak olup, yeri Şirketimizin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.

3- Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir.

4- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

5- Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

6- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

Adayın ataması yapılır.

NOT: Adaylar, atandıkları Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre herhangi bir PTT işyerinde çalıştırılacaktır.

7- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

8- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e) İş isteme beyannamesi,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 suret )

GENEL HÜKÜMLER

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması yapılmayacaktır.

2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11'inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT: Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde, adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimizin internet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) duyurulacaktır.

Ek-1

ALINACAK POZİSYONLARIN BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE

TEŞKİLAT

İLİ

ÜNİTE

UNVANI

POZİSYONU

SAYI

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

200

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

100

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

167

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

33

TOPLAM

500

Ek-2

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

SIRA

NO

BÖLÜM

KODU

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

1

9319

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

2

9140

İKTİSADİ PROGRAMLAR

3

3159

EKONOMİ

4

3213

İKTİSAT

5

8208

İŞ İDARESİ VE İKTİSAT

6

6229

İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT

7

5131

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

8

5105

EKONOMİ VE FİNANS

9

9221

EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

10

5106

EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

11

8312

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

12

3141

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

13

3226

İŞLETME / İŞLETMECİLİK

14

3381

MUHASEBE-FİNANSMAN

15

8207

İŞ İDARESİ

16

5123

MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

17

8334

PAZARLAMA

18

8296

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

19

9262

FİNANS VE MUHASEBE

20

4294

İŞLETME EKONOMİSİ

21

4295

İŞLETME YÖNETİMİ

22

3227

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

23

8210

İŞLETME ENFORMATİĞİ

24

3268

MUHASEBE

25

3269

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ

26

3254

MALİYE

27

8225

MALİYE-MUHASEBE

28

4322

MUHASEBE VE MALİYE

29

4261

FİNANS-SİGORTA

30

3117

BANKACILIK

31

3118

BANKACILIK FİNANS

32

9371

FİNANS VE BANKACILIK

33

6119

BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN

34

9218

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA

35

3120

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

36

3306

SİGORTACILIK

37

5127

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ

38

9282

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS

39

3103

AKTÜERYA/AKTÜARYA

40

5102

AKTÜERYA BİLİMLERİ

41

9123

ULUSLARARASI,İKTİSAT,İŞLETME PROGRAMLARI

42

4386

ULUSLARARASI EKONOMİ

43

4387

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER

44

3355

ULUSLARARASI TİCARET

45

9353

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

46

6351

ULUSLARARASI FİNANS

47

4390

ULUSLARARASI İŞLETME

48

8275

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

49

3356

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

50

9108

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET

51

9118

GÜMRÜK İŞLETME

52

8222

LOJİSTİK YÖNETİMİ

53

9009

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

54

4393

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

55

3354

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK/ULUSLARARASI LOJİSTİK

56

9110

ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ

57

9387

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK

58

5130

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

59

9217

İDARİ BİLİMLER

60

5143

YÖNETİM BİLİMLERİ/YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

61

9318

İNSAN KAYNAKLARI

62

8328

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

63

3237

KAMU YÖNETİMİ

64

3352

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

65

3223

İSTATİSTİK

Ek-3

 

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

DAĞITICI

1

9099

POSTA HİZMETLERİ

2

4312

LOJİSTİK YÖNETİMİ

3

5375

ULUSLARARASI LOJİSTİK

4

8538

KARGO / KARGO HİZMETLERİ

5

1342

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

6

4392

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

7

5346

LOJİSTİK

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

12 Şub 2017 - 09:35 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

Menekşe Gözbebek - Şu yaş sınırı lutfen kaksın 60 yaş emeklilik ise. niçin 40 yaşina kadar olmuyor kaldırın bu yaş sınırını lütfen calismak istemeyen kendi e guvenmeyen zeten basvurmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 09:35Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?