Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımında Bulunacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli olarak muhasebeci alımında bulunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli olarak muhasebeci alımında bulunacak.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma[1] ve Finansman Anlaşması[2] kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nda TR07H5.01-01/003 Sayılı AT Sözleşmesi[3] çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 1 (bir) Personel için Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, söz konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.

UZMAN PERSONEL

KİŞİ SAYISI

Muhasebeci

1

TOPLAM

1

SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar yukarıda belirtilen pozisyon için aranır:

a. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak;

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak;

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak;

d. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak;

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak;

f. Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Söz konusu genel koşullara ek olarak personelin iş tanımı ve aranan nitelikler aşağıda yer almaktadır. Muhasebeci, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi'nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

II. İŞ TANIMI

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilecek muhasebecinin genel iş tanımı ve yerine getirmesi beklenen görevler şunlardır:

. Başkanlık tarafından yönetilen ve yürütülen Avrupa Birliği projelerinin muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulması, ödeme işlemlerinin ve muhasebe sistemine girişlerinin yapılması ve yönetime düzenli olarak raporlanması ve arşivlenmesi;

. Muhasebe işlemlerinin tanımlandığı muhasebe rehberinin uygulanması ve gerekli görüldüğü takdirde güncellenmesi;

. Muhasebeleştirme, ödemeler ve mali konularda (vergilendirme, vb.) danışmanlık sağlanması;

. Teminat mektuplarının yönetilmesi;

. Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı veya Birim Koordinatörleri tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

II.I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Muhasebeci adayının sağlaması gereken asgari nitelikler ile adayın bu nitelikleri sağlaması durumunda tercih nedeni sayılacak nitelikler şunlardır:

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

GENEL NİTELİKLER

. Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Ticari Bilimler, Matematik ve İstatistik dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak;

. İyi düzeyde Türkçe bilmek;

. İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek, (Microsoft Office programlarına hakim olmak).

. İngilizce bilmek: son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS'den en az 60 puan veya eşdeğeri[5] puana sahip olmak [6]

. İşletme, İktisat, Maliye, Finans veya Muhasebe konusunda yüksek lisans derecesine sahip olmak

MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER

. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Belgesi'ne veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikası'na sahip olmak

. Muhasebe veya mali raporlama konusunda en az 2 yıl deneyime sahip olmak;

.

Likom - Presto muhasebe programını kullanabilmek

.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde muhasebe alanında çalışmış olmak

III. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, üç aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, SMMM belgesini almak için yapılan staj hariç diğer ücretli ve ücretsiz stajlar, iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir.

Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ön değerlendirme aşamasını geçen ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, mülakat yeri ve tarihi www.ikg.gov.tr üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Sözlü sınav İngilizce yapılabilecektir. Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Değerlendirme sonucu; teknik değerlendirme puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan aday asil, sonraki aday ise yedek olarak belirlenecek ve www.ikg.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı internet adresinden (www.ikg.gov.tr) temin edilecek başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

"T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Turan Güneş Bulvarı Yıldızevler Mahallesi, 713. Sokak No: 4, Çankaya, 06550, Ankara"

E-posta olarak gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Başvurduğu pozisyon (Muhasebeci);

- "T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı" ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilecektir.

Başvurular için son tarih 7 Aralık 2015 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 7 gün öncesine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmelidir. Yalnızca, bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar www.ikg.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Bu yazılı cevaplar son başvuru tarihinden en az 1 gün öncesine kadar yayımlanmış olacaktır. Sözlü görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

V. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

. Başkanlığımızın internet adresinde (www.ikg.gov.tr) yer alan "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş" (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir),

. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,

. Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,

. Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge,

. Kimlik belgesinin fotokopisi,

. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

. Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

"İyi düzeyde Türkçe bilmek" ve "iyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek" nitelikleri için belge şartı aranmayacak, adayın beyanı esas kabul edilecek ve gerekli değerlendirme sözlü sınavda yapılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini sözlü sınavdan önce Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde "Seçme Sınavına Katılma Genel Koşulları"nda belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir.

VI. TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

PUANLAMA

GENEL NİTELİKLER

İyi düzeyde Türkçe bilmek.

İngilizce bilmek: son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS'den en az 60 puan veya eşdeğerine sahip olmak.

veya

İngilizce eğitim veren bir lisans programından mezun olmak.[7]

İngilizce dil bilgisine ilişkin belgeler:

YDS/KPDS/ÜDS 61-70 puan veya eşdeğeri ise veya İngilizce eğitim veren lisans programı mezunu ise

Azami 10 puan

YDS/KPDS/ÜDS 71-100 puan veya eşdeğeri ise

Azami 30 puan

İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek. (Microsoft Office programlarına hakim olmak.)

Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Ticari Bilimler, matematik ve istatistik dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan

veya

denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak.

İşletme, İktisat, Maliye, Finans veya Muhasebe konusunda yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Azami 20 puan

MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesi

veya

Muhasebe Yetkilisi Sertifikasından birine sahip olmak.

Muhasebe işlerinden sorumlu olarak 2-3 yıl arası çalışmış olmak.

Azami 20 puan

Muhasebe işlerinden sorumlu olarak 3 yıldan fazla çalışmış olmak.

Azami 30 puan

Likom - Presto muhasebe programını kullanabilmek.

Azami 10 puan

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde muhasebe alanında çalışmış olmak.

Azami 10 puan

[1] "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma".

[2] "Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye'deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracı'ndan sağlanan topluluk desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili Finansman Anlaşması".

[3] "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) Kapsamındaki Teknik Yardım Önceliğinin Uygulanmasından Kaynaklanan Giderlerin Doğrudan Finansmanına İlişkin Proje".

[4] Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve pozisyon için aranan koşulları karşılama ve ispat niteliğindeki belgeler, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre talep edilebilecektir.

[5] ÖSYM "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" kararı dikkate alınacaktır. Bkz. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf

[6] Eğitim dili İngilizce olan Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Ticari Bilimler, matematik ve istatistik dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olanlar için bu şart aranmayacaktır.

[7] Eğitim dili İngilizce olan Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Ticari Bilimler, matematik ve istatistik dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak

09 Kas 2015 - 10:06 - KPSS'siz


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?