Üniversite Mezunları Muvazzaf Subay Olabilecek

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre, Milli Savunma Bakanı, askeri adalet müfettişince düzenlenen evrakı inceledikten sonra, soruşturma yapılması için izin verilmesine, disiplin cezası tayinine ya da soruşturma yapılmasını.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre, Milli Savunma Bakanı, askeri adalet müfettişince düzenlenen evrakı inceledikten sonra, soruşturma yapılması için izin verilmesine, disiplin cezası tayinine ya da soruşturma yapılmasını...

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre, Milli Savunma Bakanı, askeri adalet müfettişince düzenlenen evrakı inceledikten sonra, soruşturma yapılması için izin verilmesine, disiplin cezası tayinine ya da soruşturma yapılmasını gerekli görmediği hallerde, soruşturma ve kovuşturma ile ilgili düzenlenen evrak işlemden kaldırılacak.

     Milli Savunma Bakanı tarafından soruşturma açılmasına izin verilmesi halinde söz konusu evrak, gereği yapılmak üzere ilgilinin görevli bulunduğu yere en yakın askeri mahkemenin savcısına gönderilecek. Askeri Yargıtay kadrolarında savcılık ve tetkik hakimliği ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kadrolarında savcılık ve raportörlük görevi yapan askeri hakimler ile Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli askeri hakimler hakkında düzenlenen evrak, Genelkurmay Başkanlığı’nın bulunduğu yerde kurulan askeri mahkemenin savcısına gönderilecek.

     Askeri savcı tarafından iddianame düzenlenmesi halinde, iddianamenin kabulü ya da iadesi konusunda karar verilmek üzere soruşturma evrakı ve düzenlenen iddianame, Askeri Yargıtay’a gönderilecek. Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun belirleyeceği daire, iddianamenin kabulüne veya iadesine karar verecek.

     Haklarında iddianamenin kabulüne karar verilen askeri hakimlerin kovuşturması, iddianameyi değerlendiren Askeri Yargıtay dairesinde yapılacak. İddianamenin kabulünden itibaren Askeri Yargıtay dairesinde yapılacak kovuşturmada, savcılık görevini Askeri Yargıtay Başsavcılığı yürütecek.

     Askeri hakimlerin genel yargıya tabi şahsi suçları hakkında genel hükümler uygulanacak. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılacak. Soruşturma yetkili Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekilleri tarafından bizzat yürütülecek. Bu tür durumlar Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilecek.

     Askeri hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyecek, genelge gönderemeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak. Askeri hakimler azlolunamayacaklar. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamayacak ve kendileri istemedikçe 60 yaşını bitirinceye kadar emekliye sevk edilemeyecekler.

     Ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçüstü halleri dışında, suç işlediği ileri sürülen askeri hakimler, yakalanamayacak, üzerleri, konutları ve araçları aranamayacak, sorguya çekilemeyecek. Ancak durum, Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilecek. Askeri hakimlere, Milli Savunma Bakanlığı tarafından mesleki unvanlarını gösteren kimlik belgesi verilecek. Askeri hakimlere hiçbir şekilde askeri görev verilemeyecek.

SUBAY OLMAK İÇİN BAŞVURU

En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar 27 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmamak ve gerekli şartları taşıması şartıyla Genelkurmay Başkanlığı’nca gösterilecek, TSK tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa atanabilecek.

     Fakülte veya yüksekokul bitirip TSK’da askerlik hizmetine başladıklarında 27 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 32 yaşından büyük olmayanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, muvazzaf subaylığa atanabilecek. Bunlardan, terhislerinin ardından başvuranlar ile askerlik hizmeti sırasında veya terhislerinin ardından fakülte veya yüksekokulları bitirip başvuranlar da subaylığa atanabilecek.

     Subaylığa atananlar, askeri eğitimin ardından bir yıllık deneme süresine tabi tutulacak. Eğitimde başarısız olanlar, TSK’ya uyum sağlayamayanların TSK ilişikleri kesilecek. Devletin bu sürede yaptığı masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil edilecek.

     Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitiminin ardından subay olarak atananlardan, deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf subaylıkta geçen süreleri, askerlik hizmetinden sayılacak.

     Toplam hizmet süreleri, askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Muvazzaf subay adayları sağlık, disiplin, mükafat ve ceza işlemleri bakımından harp okulu öğrencilerinin intibak eğitiminde tabi olduğu kurallara tabi olacak.

     Temel askerlik eğitimleri, takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanacak. Bu kişilerin subaylık atamaları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak atamalarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınacak. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay olarak atanacaklara bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmeyecek.

MECBURİ HİZMET SÜRESİ 10 YIL OLACAK

Muvazzaf subayların mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirilecek.

     Subay veya astsubaylığa atandıktan sonra yabancı ülkeye 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin 2 katı kadar uzatılacak.

     Subay ve astsubaylara, eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar ilave izin verilebilecek.

     Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu ya da refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması durumunda, bu durumun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek. Bu sürenin bitmesinin ardından istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.

     Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilecek. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta süre eklenecek. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilecek. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenecek. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi 8 haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenecek.

     Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, anne için öngörülen süre kadar izin verilecek.

     Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla 3 yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine 12 aya kadar aylıksız izin verilecek.

SÖZLEŞMELİ GENELKURMAY BAŞKANI DANIŞMANI OLABİLECEK

Fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden subay olarak atanmak üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile sosyal yardımlardan aynen yararlandırılacak.

     Yabancı ülkede ya da uluslararası kuruluşlarda görev alacak subay veya astsubaylara, Genelkurmay Başkanlığı’nın oluru ile ve Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilecek.

     BM Teşkilatı ile Türkiye’nin üye olduğu ya da imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan ya da barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara, Genelkurmay Başkanlığı’nın oluru, Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıla kadar maaşlı izin verilebilecek. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilecek.

     Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanan TSK personelinin unvan ve rütbeleri, görevdeki emsallerinin unvan ve rütbelerine yükseltilecek, haklarında yapılacak her türlü işlemde yükseltilen unvan ve rütbeleri esas alınacak.

     TSK faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanı’na danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar Genelkurmay Başkanı danışmanı çalıştırılabilecek.

     Diğer kamu personellerinde olduğu gibi TSK personeli de birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükselebilecek. Halen görevde olan personel ile emekli adi malül, vazife malüllüğü, aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanların intibakları gerçekleştirilecek.

     Uzman erbaşların her yıl 45 gün izin alma hakları olacak. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılacak. Uzman erbaşlara, mazeret izni dışında, eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar ilave izin verilebilecek.

     Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar izin verilecek.

     Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde yılık izin haricinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilecek.

     Muvazzaf astsubayların da mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirilecek.

     Askerlik yükümlülüğünü kısa dönem er olarak yerine getirenlerle, erbaş ve er olarak yerine getirenlerden fakülte ya da yüksekokul bitirenler de sözleşmeli subay olarak istihdam edilebilecek.

     Harp Akademilerinde atamalı veya sözleşmeli olarak görevli sivil öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile diğer hak ve yükümlülükler açısından TSK’da görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri uygulanacak. Bu öğretim elemanları, TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi yararlanabilecek, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanacak. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları’nda atamalı veya sözleşmeli olarak görevli sivil öğretim elemanları da TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından, görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi yararlanabilecek.

10 May 2012 - 22:56 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?