Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığına Sınavla Aday Meslek Memuru Alınacaktır       I.

Dışişleri Bakanlığına Sınavla Aday Meslek Memuru Alınacaktır      
I. GENEL BİLGİLER
 
(1) Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve...

Dışişleri Bakanlığına Sınavla Aday Meslek Memuru Alınacaktır 
 
 
 

I. GENEL BİLGİLER

(1) Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 75'tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir. 

(3) Sınavın çoktan seçmeli ilk aşaması, 10 Eylül 2011 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

UYARI: Sınavın tüm aşamaları Ankara'da yapılacak olup, İstanbul'da sınav düzenlenmeyecektir.

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer almaktadır. Yönetmeliğe Bakanlık internet sitesi üzerinden erişilmesi mümkündür.

II. BAŞVURU VE SINAVA KATILIM ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 10/09/2011 tarihi itibarıyla, 35 yaşını doldurmamış olmak (11/09/1976 ve daha sonra doğmuş olanlar)

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

-Lisans düzeyinde eğitim verilen uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ve psikoloji bölümleri ile ağırlıklı olarak bu alanlara yönelik eğitim programlarına sahip bölümlerinden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya,

-Sosyal bilimler alanında (YÖK'ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) lisans diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk veya iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,

ç) 2010 veya 2011 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) "KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak gerekir. (Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir).

(2) Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 1500 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden 26 Ağustos 2011 tarihinde ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları, 8 Ağustos 2011 tarihinde başlayacak ve 19 Ağustos 2011 tarihinde saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, Bakanlılığın http://www.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

d) Varsa lisansüstü eğitim diploması. (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)

NOT 1: Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ve psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerde okutulan eğitim programlarına ağırlıklı olarak sahip bulunan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

NOT 2: Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2009, 2010 veya 2011 yıllarında alınmış en az "C" düzeyinde KPDS puanı olanlar, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

NOT 3: KPDS puanlarının değerlendirmeye alınabilmesi için KPDS sınavına 2009, 2010 veya 2011 yılı içinde girilmiş olması gerekmektedir. KPDS puanı yerine, eşdeğerliliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanların KPDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

(1) Çoktan seçmeli bilgi sınavı: Çoktan seçmeli sınav 100 sorudan oluşacak, 100 dakika sürecek ve aşağıdaki alanları kapsayacaktır. Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre ilk 350 aday yazılı sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

a) Uluslararası ilişkiler politikası ve teorisi (20 soru)

b) Uluslararası kamu hukuku  (20 soru)

c) Siyasi tarih (20 soru)

ç) Meslekî İngilizce (10 soru)

d) Anayasa hukuku ve siyasal sistemler, idare hukuku, medeni hukuk (15 soru)

e) Uluslararası iktisat, mikro iktisat, makro iktisat ve Türkiye ekonomisi (10 soru)

f) Genel kültür (5 soru)

(2) Yazılı sınav: Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri (yabancı dilde kompozisyon, Türkçeden yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçeye çeviri), adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.

UYARI   :  Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızcadan sınava girecek adaylar İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavda (kompozisyon ve İngilizceye çeviri) en az 60 puan almaları zorunludur.

NOT 1: Adaylar, aşağıdaki esaslara göre sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

a) Çoktan seçmeli sınavda ilave puan hakkı:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil hariç olmak üzere, adayın herhangi bir dilde almış olduğu KPDS puanının 80'in üzerinde kalan kısmı, adayın çoktan seçmeli sınav notuna eklenecektir.

b) Yazılı sınavda ilave puan hakkı:

- Yazılı sınava İngilizceden girecek adayın, herhangi bir diğer dilde almış olduğu KPDS puanının 70'in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Yazılı sınava Almanca veya Fransızcadan girecek adayın, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldığı puanın 70'in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. 

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde KPDS'den aldığı puanın 70'in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

(3) Sözlü sınav: Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70'tir. Çoktan seçmeli sınavda, başarı sıralaması esas alınacak ve baraj puan uygulamasına gidilmeyecektir. 

(5) Çoktan seçmeli ilk aşamanın sonuçları 14 Eylül 2011 tarihinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamayı geçerek yazılı sınava girmeye hak kazananlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(6) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

Tel: (312) 292 26 86 -22 74

E-posta: [email protected]

14 Tem 2011 - 10:38 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?