Aylık 300 euro çocuk bakım parası desteği nasıl alınacak?

Çalışan annelere çocuklarına bakıcı desteği için ödenecek olan 300 euro luk destekten yararlanmak için nereye başvuru yapılacak, başvuru için gereken şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Mart 2015’te uygulanmaya başlanmıştır. Evde Çocuk Bakımı Projesi ile “Kazan Kazan Stratejisi” doğrultusunda bir yandan küçük çocuk sahibi kadınların çalışma hayatına katılımının veya geri dönüşünün kolaylaştırılması, bir yandan da genellikle kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması amaçlanmaktadır. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacak olan proje kapsamında; Bursa ilinde 1750, İzmir ilinde 1750 ve Antalya ilinde 1500 olmak üzere ilk başvuran 5000 anneye gerekli şartları yerine getirmeleri halinde 24 aya kadar toplamda 38 milyon Avronun üzerinde mali destek sağlanacaktır.

ANNELERE VERİLECEK MALİ DESTEK MİKTARI NE KADARDIR ?

Projeden yararlanmaya hak kazanan annelere aylık 390 ’ya kadar mali destek verilecektir.
0-24 ay arasında çocuk sahibi olan annelerden;
·         İlk kez işe başlayacak, işine geri dönecek veya kayıtsız çalıştırdığı çocuk bakıcısını kayıtlı hale getireceklere 24 aya kadar aylık 300 Avro
·         Çocuğuna tek başına bakan, engelli çocuğu olan ve resmi makamlarca onaylanmış (Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İŞKUR onaylı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi de dahil) sertifikalı çocuk bakıcısı çalıştıranlara ise 24 aya kadar aylık 390 Avro
Mali destek verilecektir

MALİ DESTEK HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEKTİR?

Bir işveren yanında hizmet akdi ile işçi olarak tam zamanlı çalışan sigortalı anneler, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıklarında mali destekten yararlanabileceklerdir.
Başvuru Sahibi Annelerin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?
·         T.C. vatandaşı olmak.
·         Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde çocuğuyla birlikte ikamet etmek.
·          Analık izin süresini geçirmiş olmak.
·          Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak.
·         Brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak (2015 İlk Altı ayı için 2.402 TL, ikinci altı ayı için 2.546 TL).
·         Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak. P
·         Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak.
·          En geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek.
Başvuru Sahibi Annelerin Çalıştırdığı Çocuk Bakıcısının Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?
·         T.C. vatandaşı ve kadın olmak.
·         Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde ikamet ediyor olmak.
·         Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak.
·          Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olmak.
·          En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olmak

MALİ DESTEK ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumunun web sayfası olan www.sgk.gov.tr üzerinden yapılacaktır
Mali destekten yararlanmak isteyen anneler, 25 Haziran 2015 tarihinde sabah saat 10:00’da SGK’nın web sayfası www. sgk.gov.tr’de açılacak linkten ön kayıt yaptırabileceklerdir. Kişiler T.C Kimlik Numaraları ile giriş yaparak SGK’nın internet sitesinde yer alan “Ön Kayıt Kullanım Kılavuzu”nda belirtilen şekilde kayıtlarını oluşturmalıdır.
İnternet üzerinden alınacak ön kaydın ardından ilgililerin kesin kayıtları, ön kayıt aşamasında verilen randevu tarih ve saatinde Bursa, Antalya ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde kurulacak olan başvuru masalarında yapılacaktır.

MALİ DESTEKTEN YARARLANMA PROSEDÜRÜ NASILDIR?

 Kayıt Aşaması Nasıl Gerçekleşecek?
Ön kayıt öncesi gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. SGK web sayfasından online ön kayıt işlemi yapılıp kesin kayıt için randevu alınmalıdır. Kesin kayıt öncesi gerekli belgeler tamamlanmalıdır (bkz. Kesin Kayıt Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ) Ön kayıt sırasında belirtilen randevu tarih ve saatinde kesin kayıt işlemleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde bulunan kayıt masasına başvurulmalı ve Evde Çocuk Bakımı Projesi Mali Desteğe İlişkin Taahhütname imzalanmalıdır. Kesin kayıt aşamasının ardından listelerin ilanı gerçekleştirilecektir. Aylık Yükümlülükler ve Denetim Aşaması Neleri İçermektedir? Annelerin ücret ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir. Proje ekibi tarafından ev ziyaretleri ve anket çalışması ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Aylık Değerlendirme ve Ödeme Aşaması Neleri İçermektedir? Mali destek alan annelerin durumlarının mali destek almaya uygun olup olmadığı, anneler tarafından aylık yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği ve herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı kontrol edilecektir. Tüm kriterlerin yerine getirilmesi halinde, ödeme işlemi yapılacaktır.

MALİ DESTEK NE ZAMAN VE NASIL ÖDENMEYE BAŞLANACAK?

Tüm şartları yerine getiren annelere 2015 Temmuz ayı için mali destek ödenmeye başlanacaktır.
Mali destek ödemesi, yararlanıcıların proje kapsamında belirtilen aylık yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri, başvuru kriterlerinin devamı ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde bakıcı çalıştırılan ayı takip eden ikinci ayın 15’inde Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai Ödeme Listelerine binaen Halk Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla Temmuz 2015 ayı için annelere ilk ödeme 15 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

ÖN KAYIT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Ön kayıt başvurusu sırasındaki sorgulamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınacağından dolayı annelere ilişkin işe giriş bildirgesinin, işvereni tarafından ön kayıt başvurusundan en geç 1 gün önce verilmiş olması gerekmektedir.
Çocuk bakıcısının ise başvuru anında annenin yanında hizmet akdine tabi işçi olarak tam zamanlı sigortalı çalışıyor olması ya da en geç kesin kaydın yapıldığı gün Sosyal Güvenlik Kurumuna EK 9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) tescilinin yapılmış olması gerekmektedir. Çocuk bakıcısının daha önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı olarak Kuruma tescili yapılmış ise bu kapsamdaki sigortalılığın Ek-9 kapsamına alınması için kesin kayıt aşamasında anne tarafından başvuruda bulunulmalıdır. Annenin ve çocuğun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinin güncelliğinden, her ikisinin de ikametgah adresinin aynı ve ilgili illerde olduğundan emin olunmalıdır.

KESİN KAYIT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

 Ön kayıtlar sonrasında oluşturulan geçici kayıt listelerinde yer alan annelerin;
·         İlgili işyerinde çalıştıklarına ve brüt ücret tutarlarına ilişkin bilgileri içeren Kurumca hazırlanmış matbu formu işverenlerine doldurtup imzalatması,
·         Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adlarına Türk Lirası ve Avro vadesiz mevduat hesabı olmaması halinde, biri Türk Lirası ve diğeri Avro olmak üzere kendi adlarına 2 adet vadesiz mevduat hesabı açtırması,
·          Çocuk bakıcısının aynı banka nezdinde Türk Lirası vadesiz mevduat hesabı olmaması halinde, çocuk bakıcısı adına Türk Lirası vadesiz mevduat hesabı açtırılması,
·          Açtırdığı Türk Lirası hesabından çocuk bakıcısına yapacağı ücret ödemesine ilişkin Banka Taahhüt Formunu doldurup imzalaması,
·         Başvuru formu eki diğer evrakları da tamamlaması, Gerekmektedir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Kesin kayıt aşamasında başvuranlardan;
·         İmzalı Başvuru Formu,
·         Annenin işyerinden alacağı çalışma ve ücret durumunu gösterir belge,
·         Doldurulmuş ve anne ile çocuk bakıcısınca imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu,
·          Annenin Banka Taahhüt Formu,
·          Anne ve Çocuk Bakıcısı Banka Hesap Bilgileri,
·         Çocuk Bakıcısının Diploması (En az ilkokul),
·         Varsa, Çocuk Bakıcılığı Sertifikası, Varsa, Çocuğun Engelli, Sağlık Kurulu Raporu veya Engelli Kimlik Belgesi Anne ve çocuk bakıcısının kimlik belgelerinin fotokopisi,
·         Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi,
Talep edilecektir.

MALİ DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN KESİN KAYDIMI NASIL YAPTIRIRIM?

İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen randevu tarih ve saatinde başvurulur. Öncelikle çocuk bakıcısı için Ek-9 tescil işlemi yaptırılır. Sonra kesin kayıt işlemi için kesin kayıt masasına başvurulur. Çıktısı alınan Kesin Kayıt Formu ve Evde Çocuk Bakımı Projesi Mali Desteğine İlişkin Taahhütname Belgesinin imzalanmasıyla kayıt işlemi tamamlanır.

MALİ DESTEKTEN YARARLANMA DURUMU HANGİ HALLERDE SONA ERER?

1.       Evde çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için 36 ncı ayını doldurana kadar verilebileceğinden çocuk 36 ıncı ayını doldurunca mali destek sona erecektir.
2.       Mali destekten yararlanılabilecek süre en fazla 24 ay olduğundan, destekten yararlanan anneye çocuk için yapılan ödeme 24 aylık süre tamamladığında sona erecektir.
3.       Destek ödemesi için ilgili hak ediş ayı, proje son hak ediş ayı olan Haziran 2017’yi geçemeyeceğinden bu tarihten sonrası için ödeme yapılmayacaktır.
4.        Mazeretsiz olarak, çocuk bakıcısının 3 kez ev ziyaretinde evde bulunamaması ya da 3 kez annenin çocuk bakıcısına ilişkin ücreti veya sigorta primlerini ödememesi halinde destek kesilecektir.
5.       Kurum tarafından yapılan denetimler, ev ziyaretleri veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlarda hususunda beyan edilen bilgilerle ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır.

İŞTEN ÇIKARSAM VEYA ÇOCUK BAKICISI İŞTEN AYRILIRSA MALİ DESTEKTEN YARARLANMAYA DEVAM EDER MİYİM?

Kişinin işini kaybetmesi ya da çocuk bakıcısı istihdamının sona ermesi hallerinde, anneye iş ve/veya çocuk bakıcısı bulması için bir aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde İŞKUR üzerinden arama yapılması ve bu durumun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirilmesi kaydıyla, yararlanıcı anneler listeden çıkartılmaz. Bu sürede işini kaybeden annenin İŞKUR aracılığıyla iş araması ve bakıcı çalıştırmaya devam etmesi halinde destek ödemesi kesilmez. Annenin işinin olması fakat bakıcının işten çıkması/çıkartılması halinde ise ödeme kesilir ancak 1 ay bakıcı bulma süresi hakkı saklıdır. Bir aylık süre sonunda iş ve/veya bakıcı bulunamazsa destek kesilir ve kişi yararlanıcı listesinden çıkartılır.

PROJE HAKKINDA BİLGİ EDİNME, ŞİKAYET VE İHBAR İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?

 Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da şikayet ve ihbarda bulunmak için Merkezi ve Yerel Telefon Hatları kullanılabilir. Ayrıca yararlanıcı annelere ya da çocuk bakıcılarına SMS yoluyla durumlarına ilişkin bilgilendirmeler yapılacaktır


İŞ VE ÇOCUK BAKICISI BULMAK İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?

Projeden yararlanmak isteyen ve iş arayan anneler, kendi niteliklerine uygun bir iş bulmak ve aynı zamanda tam zamanlı çocuk bakıcısı olarak çalışmak isteyen kişilere ulaşabilmek için ikamet ettikleri illerdeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine başvurabilirler.
Bursa, Antalya ve İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerinin adresleri aşağıda verilmiştir.
İŞKUR İletişim Hattı : 444 75 87
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 104 Osmangazi BURSA
Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Gürsu Mah. 337 Sok. No:44 ANTALYA
İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. No:47 Konak/İZMİR

17 Haz 2015 - 17:16 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

hava kayis - ilk cocuk icinmi gecerli yoksa farketmezmi lutfen yardimci olurmudunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Haziran 17:16


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler