Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları...

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSIPERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANIBatı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi, 5 Uzman ve 2 Destek Personeli alımı yapılacaktır.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak İli olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.Son Başvuru Tarihi ve Saati : 28 Haziran 2013 Cuma - 17:30 (Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)Sözlü Sınava Katılacakların İlanı : 01 Temmuz 2013 PazartesiSınav Tarihi : 04 Temmuz 2013 PerşembeSınav Sonuçlarının İlanı : 08 Temmuz 2013 PazartesiBaşvuru Yeri : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Güney Mah Yeni Ereğli Yolu Cad No:27 67600 Kozlu/ZONGULDAKTel / Faks E-posta : (372) 257 74 70 / (372) 257 74 72 : [email protected]1. Adaylar İçin Aranan Genel Şartlara) Türk vatandaşı olmak,b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,ç) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu belgelemek,ç) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,e) Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilmek.2. İç Denetçi İçin Sınava Giriş ŞartlarıAjansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,b) Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen son iki yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,c) Kamuda en az 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak.2.1. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleria) Ajansın faaliyet alanını ilgilendiren konularda tecrübe sahibi olmak,b) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,c) Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası veya Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.ç) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.2.2. İç Denetçi İçin İstenen Belgelera) İş Talep Formu (Ek-1),b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,ç) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,d) Detaylı özgeçmiş,e) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,f) Kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,ğ) Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.3. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartlarıa) Üniversitelerin iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,b) Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen son iki yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmakTablo 1: KPSS Puan Türleri
ALAN

KPSS PUAN TÜRÜİktisat

KPSS 9, 18, 22 veya 28Maliye

KPSS 24, 35 veya 41İşletme

KPSS 19, 23, 27, 29 veya 99Kamu Yönetimi

KPSS 30 veya 37Uluslararası İlişkiler

KPSS 3, 33, 36, 110 veya 112Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSS 46, 48 veya115Sosyoloji

KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8Şehir ve Bölge Plânlama

KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8Mühendislik

KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8


ç) Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olan kişilerde KPSS şartı aranmaz.

i. Planlama, programlama,

ii. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

iii. Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

iv. İzleme ve değerlendirme,

v. Tanıtım, danışmanlık,

vi. Şehircilik ve çevre,

vii. Araştırma-geliştirme,

viii. Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ix. Finansman,

x. İnsan kaynakları yönetimi,

xi. Uluslararası ticaret.

3.1. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

ç) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

ç) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

d) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,

e) Mühendislik dallarından; maden mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği veya orman endüstrisi mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

f) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

ğ) Aktif olarak araç kullanabilmek.

3.2. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu (Ek-1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

ç) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında başvuruda bulundukları alan için ilgili puan türlerinden talep edilen puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

e) Detaylı özgeçmiş,

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

ğ) İş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri

g) Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

4. Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları

4.1. Yönetici Asistanı ve Halkla İlişkiler Sorumlusu İçin Sınava Giriş Şartları

a) Üniversitelerin herhangi bir bölümünden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, asgari ön lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 2 (iki) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

4.1.1. Yönetici Asistanı ve Halkla İlişkiler Sorumlusu İçin Tercih Nedenleri

a) Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma becerisine sahip olmak, MS Office programlarına özellikle sunum programlarına ileri düzeyde hâkim olmak,

b) Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak,

c) Basın bülteni hazırlama, basın toplantısı düzenleme ve iletişim faaliyetleri organizasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

ç) Web sitesine duyuru ve haber girişi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) İleri düzeyde temsil ve iletişim becerisine sahip olmak,

d) Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Bölge illerinde ikamet ediyor olmak,

f) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.

4.2. Satın Alma Sorumlusu İçin Sınava Giriş Şartları

a) Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 2 (iki) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

4.2.1. Satın Alma Sorumlusu İçin Tercih Nedenleri

a) MS Office programlarına ileri düzeyde hâkim olmak,

b) Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet Ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul Ve Esasları hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerde; ihale hazırlama ve süreci, sözleşme ve şartname hazırlama, satın alımları planlama, teklif alınması ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olmak,

ç) Muhasebe ve bütçe uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Envanter ve taşınır mallarla ilgili kayıtlar hakkında bilgi sahibi olmak,

d) İleri düzeyde temsil ve iletişim becerisine sahip olmak,

e) Temel düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

f) Aktif olarak araç kullanabilmek,

ğ) Bölge illerinde ikamet ediyor olmak,

g) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.

4.3. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu (EK-1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

ç) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

ç) Detaylı özgeçmiş,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

e) İş tecrübesi ile ilgili olarak, kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

f) Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

5. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28 Haziran 2013 Cuma saat 17:30'a kadar Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)'nın, Güney Mah Yeni Ereğli Yolu Cad No 27 67600 Kozlu/ZONGULDAK (Tel: 0372 257 74 70) adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. Sınava Giriş

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.bakka.gov.tr ile www.zonguldak.gov.tr,www.karabuk.gov.tr,www.bartin.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

Tablo 2: Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
Personelin Unvanı

Alınacak Personel Sayısı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısıİç Denetçi

1 kişi

4 kişiUzman Personel

5 kişi

20 kişiDestek Personeli

2 kişi

8 kişi


7. Sınav Yeri ve Tarihi

Yarışma Sınavı, 04 Temmuz 2013 Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında, Güney Mah. Yeni Ereğli Yolu Cad. No:27 67600 Kozlu / ZONGULDAK adresinde yapılacaktır.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

8. Sınavın Yapılış Şekli

Sınav "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.bakka.gov.tr internet adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10. Bilgi

a) KPDS Denklik Tablosu

Başvuruda bulunacak adayların KPDS sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda, TOEFL ve IELTS sınavlarının sonuçları da Tablo 3'de verildiği şekilde KPDS puanına dönüştürülerek başvuru için kabul edilecektir.

Tablo 3: KPDS Denklik Tablosu
KPDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

IELTS70

84

221

561

5


b) İş Talep Formu

Ajansın web sitesi olan www.bakka.gov.tr internet adresi veya Ajansın merkez hizmet binasından (Güney Mah. Yeni Ereğli Yolu Cad. No:27 67600 Kozlu / ZONGULDAK adresinden) temin edilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

08 Haz 2013 - 11:40 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?