AFAD , Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği Yayınladı.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; AFAD-Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS)’ninçalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – 

(1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 –

 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

b) AFAD-TDVMS: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemini,

c) AFAD-TDVMS Başkanı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanını,

ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

d) Çevrimiçi veri: Deprem istasyonunda depolanan ve merkeze gerçek zamanlı bir iletişim kanalı ile gelen veri setlerini,

e) Çevrimdışı veri: Geçmişte yapılan çalışmalarla toplanan veri veya herhangi bir iletişim kanalı kullanılmadan istasyondaki cihazda depolanan veri setlerini,

f) Deprem gözlem verileri: Zayıf yer hareketi istasyonları ve kuvvetli yer hareketi istasyonlarından elde edilen verileri,

g) Koordinasyon Grubu: AFAD-TDVMS bünyesinde kurulan, çalışmaları yürütecek ve yönlendirecek grubu,

ğ) Protokol: AFAD-TDVMS’ye veri sağlayabilecek nitelikte deprem veya depremle ilişkili diğer gözlemleri yapan kurum veya kuruluşlarla veri paylaşım şartlarını ve üye olma koşullarını düzenleyen anlaşma ve eklerini,

h) Sekretarya: AFAD-TDVMS’nin sekretarya hizmetlerini yürütmek amacıyla AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı personelinden görevlendirilen grubu,

ı) Son kullanıcı: AFAD-TDVMS verilerini internet üzerinden kullanmak isteyen ve portala üye olan araştırıcıları,

i) UDSEP: 18/8/2011 tarihli ve 28029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planını,

j) Üye: AFAD-TDVMS’ye veri sağlayan kurum ve kuruluş temsilcisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organların Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri

Koordinasyon Grubu oluşumu ve görevleri

MADDE 4 –

 (1) AFAD-TDVMS, Koordinasyon Grubu ile çalışma gruplarından oluşur. AFAD-TDVMS Başkanı Koordinasyon Grubu tabii üyesi ve başkanıdır.

(2) AFAD-TDVMS üyesi; AFAD-TDVMS’ye veri sağlayan her türlü kurum, kuruluş, üniversite, araştırma merkezi ve diğerleri AFAD-TDVMS’nin doğal üyesidir. Üye olan her kurum ve kuruluş AFAD-TDVMS’de bir temsilci ile temsil edilir. Üyeler, AFAD-TDVMS’nin her türlü çalışması ve etkinliğine katılma hakkına sahiptir.

(3) Koordinasyon Grubu; ülkemizde deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşların yürütmekte oldukları deprem gözlem istasyonlarından alınan verilerin eşzamanlı ve uluslararası standart bir formatta depolanması, paylaşımı, daha etkin kullanımı ve koordinasyonunu sağlamak için oluşturulan AFAD-TDVMS’nin ülke genelinde işleyişinden sorumlu olmak üzere, AFAD-TDVMS Başkanına bağlı olarak çalışır.

(4) Koordinasyon Grubu yapısı; AFAD-TDVMS Başkanının başkanlığında; AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından 2 temsilci, Türkiye Ulusal Sismoloji ve ArziçiFiziği Komisyonunun üniversite temsilcisi ve AFAD- TDVMS’ ye üye olan kurum ve kuruluşlarından seçilecek 4 yetkili temsilcilerinden oluşur.

(5) AFAD-TDVMS Koordinasyon Grubunun görevleri;

a) AFAD-TDVMS ile ilgili ulusal politika, strateji ve öncelikleri belirlemek,

b) AFAD-TDVMS üyeleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak ve artırmak,

c) AFAD-TDVMS’nin başka kurum kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak,

ç) AFAD-TDVMS’nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

d) İhtiyaç duyulan alanlarda gerekli çalışmayı yapmak için çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek,

e) AFAD-TDVMS Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

AFAD-TDVMS’nin görevleri

MADDE 5 –

 (1) AFAD-TDVMS’nin başlıca görevleri şunlardır:

a) Ülkemizde çevrimiçi ve çevrimdışı deprem gözlem verilerine ilişkin tüm verileri bünyesinde toplayan ve bu verileri uluslararası standartlarda sunacak veri havuzu oluşturmak.

b) Ülkemizde deprem gözlem verileri ve AFAD-TDVMS ile ilgili genel politika ve stratejileri belirlemek.

c) Deprem gözlem verileri ile ilgili veri formatının standartları, veri değişim ve paylaşım protokolleri, sismik ağları oluşturan istasyon bilgileri ve istasyondaki cihaz bilgilerinin tutulması için gerekli standartları ve formatı belirlemek ve oluşturmak, belirlenen bu standartların, formatların ve protokollerin deprem gözlemleri yapan kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin arasında kullanılmasını sağlamak.

ç) Deprem gözlem ağlarının ihtiyaçlar çerçevesinde ülke sınırları içerisinde kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak, bu alanda koordinasyonu gerçekleştirmek.

d) AFAD-TDVMS üyelerinin sağladıkları deprem gözlem verilerinin kalitesini artırmak amacıyla teknik destek, eğitim ve atölye çalışması yapmak.

e) UDSEP kapsamında deprem araştırmalarına destek olmak.

f) Veri havuzundaki verilerin paylaşımını hiçbir ön şarta bağlı olmadan, doğrudan AFAD-TDVMS web portalıüzerinden kullanıcıların hizmetine sunmak.

g) Deprem konulu bilimsel araştırmalara destek olmak için, özel amaçlı projelerde kullanılmak üzere çeşitli projeler kapsamında temin edilmiş ancak halihazırda kullanılmayan cihazların, üniversite veya ilgili kuruluşlara süreli ödünç vermek için alet parkı oluşturmak, ödünç verilen aletlerle yapılan çalışmaları ve sonuçlarını denetlemek.

ğ) Deprem konulu araştırmalar için politikalar ve öncelikler konusunda görüş ve öneri sunmak.

h) Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında desteklenen projelerden elde edilen tüm deprem gözlem verilerinin ve bunlarla ilişkili diğer verilerin proje bitiminde AFAD-TDVMS’ye verilmesini sağlamak.

ı) Ülkemizin, deprem gözlemleri konusunda komşu ülkeler arasında bölgesel veri sağlayıcı merkezi olmasını sağlamak.

i) AFAD-TDVMS’nin görevleri çerçevesinde eğitim ve çalıştaylar düzenlemek.

AFAD-TDVMS Başkanının görevleri

MADDE 6 – 

(1) AFAD-TDVMS Başkanının başlıca görevleri şunlardır:

a) AFAD-TDVMS’nin görevlerini yerine getirebilmesi için ilgili idari işlemleri yürütmek.

b) AFAD-TDVMS’nin toplantılarına katılarak başkanlık yapmak.

c) AFAD-TDVMS’nin Koordinasyon Grubu arasında işbirliği sağlamak.

ç) AFAD-TDVMS’nin yıllık toplantılarına başkanlık etmek.

d) AFAD-TDVMS’nin uluslararası alanda etkinliğini artırmak için işbirliği olanaklarını araştırıp geliştirmek.

e) AFAD-TDVMS’nin diğer uluslararası merkezlerle işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak.

f) Gerek görülen durumlarda AFAD-TDVMS Koordinasyon Grubunu acil toplantılara çağırmak, toplantılara başkanlık etmek.

g) Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulacak ulusal rapor, bildiri ve benzeri çalışmaların hazırlanmasını sağlamak.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 7 –

 (1) Koordinasyon Grubu sekretaryasını AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı yürütür. Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Grup üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

b) Grubun düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

c) Grup toplantılarıyla ilgili hizmetlerin zamanında yapılmasını, gündemle ilgili belgelerin Grup üyelerine gönderilmesini sağlamak.

ç) Yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Başkan tarafından onaylanan kararları belgelemek, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Grup kararlarının uygulanması için gerekli takibi yapmak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Toplantılar ve karar alma

MADDE 8 –

 (1) Koordinasyon Grubu toplantılarına AFAD-TDVMS Başkanı başkanlık eder. Başkanın olmadığı durumlarda, başkan tarafından görevlendirilecek bir grup üyesi başkanlık görevini yürütür.

(2) Koordinasyon Grubu toplantılarının yapılabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. Ancak bu oran olağanüstü toplantı hallerinde aranmaz. Kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde Başkanın oy kullandığı tarafın kararı esas alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz.

(3) Toplantının yapılacağı yer, tarihi ve saati, toplantının yapılacağı tarihten 15 gün önce yazılı olarak Koordinasyon Grubu üyelerine bildirilir. Ancak olağanüstü toplantılarda yazılı bildirimin yanında görsel ve işitsel iletişim araçları ile de bildirim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon Grubuna Üyelik, Verilerin Kullanımı ve

Boşalan Üyeliklerin Doldurulması

Koordinasyon Grubuna üyelik ve verilerin kullanımı

MADDE 9 –

 (1) AFAD-TDVMS’ye üye olacak kurum ve kuruluşlar sadece deprem ile ilgili gözlemleri yapanlar arasından olur.

(2) AFAD-TDVMS’ye üye olan kurum ve kuruluşlar verilerin paylaşımından sorumlu olup protokolde belirtilen şartlar dışında veri kullanan veya kullandıran üyelerin üyelikleri sona erdirilir.

(3) AFAD-TDVMS’ye üye olan kurum ve kuruluşların proje bazlı işlettikleri deprem verileri, yapılacak protokol çerçevesinde proje bitimine kadar sistemde kullanıma kapalı olur. Proje tamamlandıktan en fazla iki yıl sonra bu veriler AFAD-TDVMS üzerinden kullanıcıya açılır. Projenin niteliğine, büyüklüğüne ve yapılacak özel protokole göre bu süre üç yıla kadar çıkarılabilir.

(4) AFAD-TDVMS’den veri alan gerçek ve tüzel kişiler yazılı ve sözlü her türlü yayınlarında AFAD-TDVMS’ye veri sağlayan kuruma atıfta bulunmak zorundadır.

Boşalan üyeliklerin doldurulması

MADDE 10 –

 (1) İstifa, emeklilik ve ölüm gibi nedenlerle boşalan üyeliklerin yerine, üyenin temsil ettiği kurumdan yeni üye isteğinde bulunulur. Kurum tarafından önerilen üye, AFAD-TDVMS tarafından görevlendirilir ve diğer üyelerin bilgisine sunulur.

(2) AFAD-TDVMS Başkanı ile AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı ve Deprem Dairesi Başkanlığından 2 temsilci hariç, diğer grup üyeleri iki defadan fazla görev almamak üzere her üç yılda bir yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali işler

MADDE 11 – 

(1) AFAD-TDVMS ile ilgili yapılacak faaliyetlerde Koordinasyon Grubu harcırahı, Harcırah Kanunu çerçevesinde AFAD bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir.

Yürürlük

MADDE 12 –

 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 –

 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

28 Ağu 2015 - 09:40 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler