Maliye Bakanlığı Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Sınav İlanı

MALİYE BAKANLIĞI STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER a.

MALİYE BAKANLIĞI
STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
a. Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

b. Görev Yeri: Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Denetim Birimi Başkanlığı

c. Atama Yapılacak...
MALİYE BAKANLIĞI
STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
a. Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

b. Görev Yeri: Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Denetim Birimi Başkanlığı

c. Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Stajyer Muhasebat Kontrolörü, 50 (Elli) adet

d. KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP39 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar

e. KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları

f. Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.

II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ

a. Giriş sınavının yazılı bölümü 6-7 Kasını 2010 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara'da yapılacaktır.

b. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Malîye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Muhasebat Genel Müdürlüğü (www.muhasebat.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi duzenlenmeyecektir.

c. Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati www.maliye.gov.tr ve www.muhasebat.gov.tr internet sayfalarında ayrıca itan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a. 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli "Kamu Personel Seçme Sınav» KPSSP39" bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre İlk 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400'Uncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

b. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

c. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d. Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak,

e. Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak.

f. Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf bulunmak,
g. Muhasebat Kontrolörlüğünün gerektirdiği karakter ve niteliklere sahip olmak (Bu husus, Giriş Sınavının yazılı bölümünü kazanan adaylar hakkında yapılacak olan araştırmayla saptanır),

h. Daha önce Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

i. Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU

a. Başvurular, 27 Eylül 2010 tarihinde başlayıp 13 Ekim 2010 tarihinde sona erecektir.

b. Başvurular, "Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş Sınavı Başvuru Formu" (bundan sonra "Başvuru Formu" olarak anılacaktır) ile yapılacaktır.

c. Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla Denetim Birimi Başkanlığına iletilebilir.

- Elektronik ortamda başvuru:

- Adaylar, Muhasebat Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki (www.muhasebat.gov.tr Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.

Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı ı sınav saatinden önce Denetim Birimi Başkanlığına veya sınav yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

- Şahsen veya posta yoluyla başvuru:

Başvuru Formu, wwvf.muhasebat.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle veya Muhasebat Kontrolörleri Denetim Birimi Başkanlığı ile İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarından temin edilebilir. (Denetim Birimi Başkanlığı ve Grup Başkanlıklarının adresleri "Diğer Hususlar" kısmında belirtilmiştir.)

Başvuru Formu usulünce doldurulduktan sonra "Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanlığı, Kazakistan Caddesi No: 112 06510 Emek/ANKARA" adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.

Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 13 Ekim 2010 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar (Saat:l7:30) Başkanlığımıza ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıdaki konulardan yapılır.

A) MUHASEBE

- Genel Muhasebe,

Bilanço Analizi ve Teknikleri,

- Şirketler Muhasebesi,

B) HUKUK

- Anayasa Hukuku,

- İdare Hukuku (İdari Teşkilat, İdari Yargı ),

- Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar),

- Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç),

- Borçlar Hukuku,

- Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak ),

- Ceza Muhakemeleri Usulleri (Genel Esaslar),

- Vergi Hukuku,

- İcra - İflas Hukuku,

C) EKONOMİ

- Ekonomi Teorisi (Mikro - Makro Ekonomi ve diğerleri),

- Güncel Ekonomik Sorunlar,

- Uluslararası Ekonomi.

D) MALİYE

- Kamu Maliyesi Teorisi,

- Bütçe,

- Kamu Borçlanması,

- Maliye Politikası,

VI- DEĞERLENDİRME

a. Meslek giriş sınavında tamı not yazılı sınav konu gruplarında, ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere l00 dür.

b. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, sınav konu gruplarından alınan notların her birinin 50'den, notlar ortalamasının da 65'ten aşağı olmaması gerekir.

c. Yazılı sınavı başaranlar sözlü sınava alınırlar.

d. Sözlü sınavda, giriş smavı konularının yanında adayların zeka, ifade ve kavrayış yetenekleri ile tavır ve hareketleri de göz önünde bulundurulur.

e. Sözlü sınav notunun en az 65 olması gerekir.

f. Giriş smavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş sınavı notu en yüksek olandan başlamak suretiyle ve sıra ile kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday başarılı olmuş sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Giriş sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı kazananlara Muhasebat Genel Müdürlüğünce duyurulur.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

a. Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi, Maliye Hakanlığı www.maliye.gov.tr ve Muhasebat Genel Müdürlüğü www.muhaseba t. gov. tr internet sayfalarında ilan edilir.

b. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (Yedi) gün içinde Muhasebat Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanlığına yapılabilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

a. Sınava girecek adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

b. Muhasebat Kontrolörlüğü mesleği hakkında bilgi www.muhasebat.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

c. Sözlü sınav öncesi adaylardan, sınavı düzenleyen birimce bir örneği onaylanarak ahnmalf üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.

d. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

e. Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersin sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

ADRES BİLGİLERİ:

- Denetim Birimi Başkanlığı: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Denetim Birimi Başkanlığı Kazakistan Caddesi No:l 12 06510 Emek/ANKARA

- İstanbul t.ıup Başkanlığı: Hocapaşa Mahallesi Müdavendigar Caddesi No: 19 Kat: 1-2 Sirkeci/İSTANBUL

- İzmir Grup Başkanlığı: Cumhuriyet Bulvarı No:7/A Konak /İZMİR İlan olunur.

26 Eyl 2010 - 02:46 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?