Maden ve petrol işleri genel müdürlüğü personel alıyor! İşte başvuru şartları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 20 Yeraltı Maden Uzmanı alımı yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda başvuru yapacak olan adayların başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır...

Maden ve petrol işleri genel müdürlüğü personel alıyor! İşte başvuru şartları...
Haber albümü için resme tıklayın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 20 Yeraltı Maden Uzmanı alımı yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda başvuru yapacak olan adayların başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından sözlü giriş sınavı sonucu toplam 20 Yeraltı Maden Uzmanı alınacaktır

1) BAŞVURU ŞARTLARI
Yeraltı Maden Uzmanı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk beş yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1975 sonrası doğumlular)
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
- Yeraltı maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.
- Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2) SINAVA BAŞVURU
Başvurular, 27/01/2020 tarihinde başlayıp 12/02/2020 tarihinde saat 17.00'da sona erecektir.
Adayların;
a) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yer alan başvuru formu,
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Maden Mühendislerinde; yeraltında, yer altı üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen maden işletmelerinde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları)
ç) Jeoloji, Jeofizik ve Hidrojeoloji Mühendislerinde; yeraltında madencilik faaliyeti yürütülen işletmelerde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde
kayıtlı yeraltı maden işletmelerinde çalıştığına dair teknik eleman kayıtları)
d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi, (Belgenin aslı ile birlikte şahsen başvuruda bulunulması halinde Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (Eğitimini yurt
dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)
e) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (bir adedi forma yapıştırılacak)
f) Detaylı özgeçmişi,
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir), ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3) GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katı kadar aday yaşı küçük olandan başlanmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki aday ile aynı doğum tarihine sahip adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır.
Sınav Tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi – 13 Mart 2020 Cuma tarihleri arasında
Sınav Yeri: Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA

4) GİRİŞ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
- Sözlü sınavda adayların;
a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu kanunla ilgili diğer ikincil mevzuat, b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d- Genel yetenek ve genel kültürü, e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

5) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
- Sınav komisyonu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak sözleşmeli personel sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenebilir.
- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç bir yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler “www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır.
- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Genel Müdürlüğün “www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

6) DİĞER HUSUSLAR
- Asil listede yer alanlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden
atama yapılacaktır.
- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve
haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

7) BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Genel Müdürlük internet sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin
edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 212 80 00 / 1030-1204
- İlan olunur.

28 Oca 2020 - 21:13 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler