Sağlık Bakanlığı Yazılım Danışmanı Alım İlanı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA (SDSGRP) (BÜTÇE VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ YAZILIM UZMANI) ALIMI YAPILACAKTIR Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm.

 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA (SDSGRP) (BÜTÇE VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ YAZILIM UZMANI) ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm...

 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA (SDSGRP) (BÜTÇE VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ YAZILIM UZMANI) ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP)'nin uygulanabilmesi için Dünya Bankası'ndan 7717 TU No'lu bir ikraz sağlanmıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından "Bütçe ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi Yazılım Uzmanı" Danışmanlık hizmet alımı kapsamında kullanılacaktır.

Referans No: SDSGRP/TKHK/2012/CS/A.2.3.1/IC/09-10

Alınacak Danışman Sayısı: 2 (iki) kişi Tam Zamanlı Bireysel Danışman

İlgili Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 27/07/2012

AMAÇ:

Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Yönetim Bilgi Sistemleri (BMUYBS)'nin kullanımlarının desteklemesi, sistemlerin günümüz şartlarına uyarlanmasının sağlaması, bazı web servislerindeki mali tabloların, formların ve uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Kurumumuzun iş ve işlemleri ile ilgili alınacak hizmet alımı ile aşağıda hedefleri belirtilen BMUYBS'nın geliştirilmesi (özellikle analiz, tasarım ve geliştirme safhalarında) amaçlanmaktadır.

I) Global Bütçe Yönetim Kapasitesinin güçlendirilmesi,

II) Yılı içi bütçe uygulamalarında gerçekleşen giderlerin takip edilmesi,

III) Gerçekleşen giderler doğrultusunda ödeneklerin serbest bırakılmasının uygulanması,

IV) Hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişilebilir ve verimli sunulması,

V) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,

VI) İş süreçlerinin gözden geçirilerek, kamu yönetiminde ve işleyişinde modernizasyonun sağlanması.

İŞİN KAPSAMI: Danışmanlık hizmeti kapsamında ilgili danışmanlardan talep edilen işler aşağıda belirtilmektedir: - BMUYBS kapsamında, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde talep edilen, sevk ve idaresi halen devam ettirilen web tabanlı Döner Sermaye Bütçe Programı, Tek Düzen Muhasebe Uygulamaları Sistemi Programı web servisleri projelerinin yürütülmesi ve döner sermayeli işletmelerimize sistem desteğinin sağlanması, - Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarının hazırlanması, - Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarının hazırlanması, - Mevcut uygulamaların performanslarının incelenerek, etkinliklerinin artırılması, - Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenerek, veri tabanının iyileştirmelerinin sağlanması, - Gelişen yazılım teknolojilerinin araştırılarak uygun görülen mevcut sistemlere entegre edilmesi, - Ayrıca "Finansal Analiz" programının altyapısını oluşturmak ve geliştirmek amacıyla elektronik web ortamının sağlanması,

İŞİN SÜRESİ: Danışmanlar tam zamanlı olmak üzere haftada beş gün, günde sekiz saat çalışacak şekilde istihdam edilecektir, işverenin ihtiyaç duyması halinde, haftada 2 saati geçmemek üzere ek ücret ödenmeksizin mesai sonrası ve tatil günlerinde de çalışması istenebilecektir. Sözleşme önce Eylül 2012 - Aralık 2012 tarihleri arasında yapılacak, danışmanın göstereceği performansa göre projenin bitiş süresi sonuna kadar uzatılabilecektir.

DANIŞMAN NİTELİKLERİ:

1. Lisans mezunu olmak, tercihen üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

2. Uygulama Yazılımları geliştirme alanında en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak.

3. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

4. Oracle ve SQL Server veritabanı alanlarında en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek.

5. Microsoft. NET ve JAVA dilleri ile uygulama geliştirme konusunda en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek.

6. SOA teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

7. MS Office veya diğer proje yönetim araçları gibi programlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.

8. Tercihen bütçe ve tek düzen muhasebe uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

BAŞVURULAR:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve yazışma adresinin, Referans Kodunu: SDSGRP/TKHK/2012/CS/A.2.3.1./IC/09-10 içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 10/08/2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen adreslere elden, posta, veya kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Ekim 2006'da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve istihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen danışmanlar, yerel saatle 09.00-18.00 saatleri arasında aşağıdaki belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 Sok. No: 4 3. Kat 316 No'lu Oda - 06520 - Balgat - ANKARA

Tel : 0 312 705 14 44 Faks : 0312 705 19 03

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP) KAPSAMINDA "MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) İÇİN YAZILIM UZMANI DANIŞMAN" İSTİHDAM EDİLECEKTİR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No'lu bir ikraz sağlamıştır, ikrazın bir bölümü TC. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri tarafından "Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) İçin Yazılım Uzmanı Danışman" istihdamı için kullanılacaktır.

Referans No: SDSGRP/TKHK/2012/CS/A.2.3.1/IC/06

Alınacak Danışman Sayısı: 1 Kişi Tam Zamanlı Bireysel Danışman

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 27/07/2012

AMAÇLAR

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına bağlı döner sermayeli işletmelerde etkin stok yönetiminin sağlanması, kurumsal düzeyde stok yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi, stok analiz ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi, her türlü tüketim malzemelerinin takip edilmesi amacıyla kullanılmakta olan web tabanlı Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)'nde ihtiyaçlara cevap verebilecek doğru ve güvenilir veri araçlarının oluşturulması ve veri tabanının geliştirilmesi ile etkin bir karar destek sisteminin oluşturulması planlanmakta olup bu doğrultuda ;

Mali yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi,

Etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması,

Analizlere yardımcı olacak etkili bir raporlama sisteminin kurulması, Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması,

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha fazla katma değer yaratmak üzere yaygın ve etkin kullanımının sağlan-frması,

iş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve işleyişinde modernizasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.

İŞİN KAPSAMI

Bu hizmet içerisinde, ilgili uzmandan talep edilen işler, aşağıda ifade edilmiştir.

- MKYS kapsamında, Başkanlığımız bünyesinde talep edilen ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerinin idare tarafından veya dış kaynak kullanım yoluyla yürütülmesinde gerekli teknik desteğin sağlanması,

- Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi ve veri tabanının iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması,

- Raporlama tekniklerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesinde idareye teknik destek sağlanması,

- MKYS verilerine dayalı ihtiyaç duyulan karar destek sistemlerine yönelik geliştirme ve iyileştirme yazılımlarının yapılması,

- Geliştirilecek uygulamaların ve modüler yapıların analiz tasarım dokümanlarının hazırlanması,

- Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarının hazırlanması,

- Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin idare adına değerlendirilmesi, periyodik raporlarının hazırlanması,

- Gelişen yazılım teknolojilerinin araştırılarak idareye önerilerde bulunulması,

ÇIKTILAR

Danışman ayda bir, iş Tanımına göre yaptığı program geliştirme veya yeni yazılım sonuçlarını ve yaptığı faaliyetleri içeren raporu idareye sunacaktır.

GÖREV YERİ VE SÜRESİ:

Danışman Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu binasında Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Stok Analizi ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak tam zamanlı, günde sekiz saat çalışma esası üzerinden Eylül 2012- Aralık 2012 tarihleri arasında çalışacaktır, işverenin ihtiyaç duyması halinde; haftada 2 saati geçmemek üzere ek ücret ödenmeksizin mesai sonrası ve tatil günlerinde de çalışması istenebilecektir. Danışmanın sözleşmesi, performansına ve birimin gereksinimlerine göre proje sonuna kadar uzatılabilecektir.

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 sokak No: 4 Balgat /Çankaya / ANKARA

GEREKLİ NİTELİKLER

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak,

2. Uygulama Yazılımları geliştirme alanında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,

3. Tercihen işletmelerin tedarik süreçleri ve stok yönetimleri uygulama yazılımları konusunda deneyim sahibi olmak,

4. Oracle bilgileri (Veri Tabanı Tasarımı, Procedure, Trigger, Function, PL/SO.L yazma) konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,

5. Oracle SQL Server veritabanı alanlarında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,

6. iyi derecede Java Bilgisi (Servlet, Web Start JNLP, Maven, Eclipse, Spring Framevrork) sahibi olmak,

7. Microsoft. NET ve J2EE uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

8. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service (HTLM, Jscript, Jason, XML) konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

9. Oracle Bl veya 11G uygulamaları konusuna hâkim olmak, 10. MS Office veya diğer proje yönetim araçları gibi programlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.

BAŞVURULAR:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu uygun danışman adayları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir, ilgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin, Referans Kodunu: SDSGRP/TKHK/2012/CS/A.2.3.1/IC/06 içeren bir başvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 10/08/2012 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Ekim 2006'da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve istihdamı başlıklı Kılavuz ilkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. ilgilenen danışman adayları, yerel saatle 09.00 - 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4 3. Kat Oda No:316 Balgat/Çankaya / ANKARA

Tel : 0 312 705 14 46 Fax : 0 312 705 19 03

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP) KAPSAMINDA 'TEDARİK YÖNTEMLERİ ÇALIŞMALARI İÇİN YAZILIM UZMANI DANIŞMAN" İSTİHDAM EDİLECEKTİR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Retormu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No'lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 'Tedarik Yöntemleri Çalışmaları İçin Yazılım Uzmanı Danışman" istihdamı için kullanılacaktır.

Referans No: SDSGRP/TKHK/2012/CS/A.2.3.1/IC/08

Alınacak Danışman Sayısı: 1 Kişi Tam Zamanlı Bireysel Danışman

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 27/07/2012

AMAÇLAR

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı kurumların tedarik/satınalma yöntemlerini geliştirmesi, Kurumun stratejik yönetim kapasitesinin güçlendirilmesine ve stratejik finansman yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, ihtiyaçların zamanında ve ekonomik karşılanması ve idari kapasitenin artırılması amacıyla çeşitli tedarik yöntemleri geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Ayrıca söz konusu uygulamalara ait verilerin toplanması, raporlanması, takibi ve analizini sağlayacak çeşitli yazılımlar geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. Anılan uygulamalar devam etmektedir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nca uygulamaya konulacak yeni tedarik yöntemleri kapsamında mevcut yazılımların geliştirilmesi ve yeni rapor sayfalarının oluşturulması, ihtiyaç duyulan yeni programların yazılması/geliştirilmesi ve uygulamaların analizinin yapılması için gerekli alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Geliştirilecek olan yazılımlar ve raporlar orta ve uzun vadede Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından strateji geliştirmek üzere kullanılacaktır.

İŞİN KAPSAMI

Danışmandan;

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Birliklerince yapılan alımlara ilişkin verilerin toplanması, raporlanması, takibi ve analizini sağlayacak yazılımın yapılması ve geliştirilmesi,

Yapılan yazılım programlarının Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer Kamu Kurumlarının programlarından bilgi alışverişini sağlayacak entegrasyonun sağlanması

Web uygulamalarından olan "işçi Sayısının Tespiti ve Takibi" programı yazılım sisteminin yeniden tasarlanması, geliştirilmesi, yeni rapor sayfaları oluşturulması ile gerekli analiz altyapısının oluşturulması

"İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi" programının veri giriş dönemlerine hazırlanması, verilerin dönemler itibariyle yedeklenmesi

'Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları' için geliştirilecek modülün hazırlanması , gerekli raporlama uygulamalarının sağlanması,

'Tıbbi Cihaz Yaklaşık Maliyet Modülü' programının geliştirilmesi ve gerekli raporların alınmasının sağlanması,

Tasarıma temel olacak yazılım gereksinimlerinin ve yazılım mimarisinin belirlenmesi,

Yazılım projelerinin geliştirilmesi, geliştirilecek yeni uygulamalara analiz, tasarım ve kodlama yönünden katkı sağlaması,

Mevcut uygulamalarda karşılaşılacak sorunların, hataların çözülmesi, uygulamalarda İdare tarafından artan rapor ihtiyacının çözümlenmesi,

Gelişen yazılım teknolojilerinin İdareye kazandırılması,

Uzmanlık alanı ile ilgili idare personeline eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi beklenmektedir.

ÇIKTILAR

Danışman ayda bir, İş Tanımına göre yaptığı Program Geliştirme Sonuçlarını ve yaptığı faaliyetleri içeren raporu idareye sunacaktır.

GÖREV YERİ VE SÜRESİ:

Danışman Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu binasında Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak tam zamanlı, günde sekiz saat çalışma esası üzerinden Eylül 2012- Aralık 2012 tarihleri arasında çalışacaktır. İşverenin ihtiyaç duyması halinde; haftada 2 saati geçmemek üzere ek ücret ödenmeksizin mesai sonrası ve tatil günlerinde de çalışması istenebilecektir. Danışmanın sözleşmesi, performansına ve birimin gereksinimlerine göre proje sonuna kadar uzatılabilecektir.

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 sokak No: 4 Balgat /Çankaya / ANKARA

GEREKLİ NİTELİKLER

Danışman asgari şu niteliklere sahip olmalıdır;

1. Lisans mezunu olmak, tercihen Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2. Yazılım uygulama geliştirme alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak,

3. C#.Net uygulama geliştirme konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak,

4. Web Tasarım, Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak,

5. Microsoft SQL Server ve Oracle veritabanı alanlarında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak,

6. MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Tercihen daha önce kamu satınalma uygulamaları konusunda yazılım geliştirmiş olmak,

8. Html, Javascript, CSS kod geliştirme becerisine sahip olmak,

9. Yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak,

10. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

BAŞVURULAR:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu uygun danışman adaylarını, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir, ilgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin, Referans Kodunu: SDSGRP/TKHK/2012/CS/A.2.3.1/IC/08 içeren bir başvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 10/08/2012 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Ekim 2006'da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve istihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. ilgilenen danışman adayları, yerel saatle 09.00 - 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 sokak No: 4 3. Kat Oda No:316 Balgat /Çankaya / ANKARA

Tel : 0 312 705 14 46 Fax : 0 312 705 19 03

27 Tem 2012 - 09:36 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?