YSK Sözleşmeli Personel Alacak

Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 6 Nisan tarihinde sona erecek.

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 6 çözümleyici ve 3 programcı alınacaktır. Alınacak personelin seçiminde 2014 yılında B grubu kadrolar için kullanılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü esas alınacaktır. Her bir unvan için  boş  bulunan  sözleşmeli  personel  pozisyonunun  10  (on)  katı  aday  sözlü  sınava alınacaktır. Atacak personelin iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Çözümleyici ve programcı pozisyonları için ilan edilen özel şartların her biri için birden fazla sözleşmeli personel alınabilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) ÖSYM’nin düzenlediği YDS İngilizce sınavından 60 veya uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak. Ancak, yurt içi ve yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar veya yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanların durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ingilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. (2015-YDS İlkbahar Dönemi Yabancı Dil Seviye tespit sınavına girenler, bu durumu başvuru formunda belirtmeleri ve diğer şartları taşımaları koşulu ile müracaat edebilirler. Bu şekilde müracaat edenlerden söz konusu sınavdan 60 ve üzeri puan alanların, 17  Nisan  2015  Cuma  günü  mesai  saati  bitimine  kadar  sınav  sonucunu  gösterir  belgeyi [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.) c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, e) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış olmak,

Çözümleyici;

a) Çözümleyici olarak çalıştırılacaklarda en az bir yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde  çözümleyici veya programcı olarak çalışmış olmak, b) Biri  Java  programlama  dili  olmak  üzere  diğer  programlama  dillerinden  en  az  iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi de kabul edilecektir.) c) 2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, d) Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilişim Sistemleri, Matematik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

Programcı;

a) 2014-KPSS  (B)  Grubu  sınavına  girmiş  olmak,  lisans  mezunları  için  KPSSP3  puan türünden en az 50 puan almış olmak, b) Mühendislik  Fakültelerinin  müfredatında  bilgisayar  programlama  dillerine  yer  veren bölümlerinden mezun olmak,  

B- ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici;

1- Ağ ve Güvenlik a)   Omurga anahtarları, modem, router ve kenar anahtarlar, b)  Yük dengeleme sistemleri, c)  SSL, IPSEC VPN ve SSL VPN teknolojileri, d)  Anti-virus sistemleri, e)  Firewall, IPS ve DDOS önleme teknolojileri ve cihazları,
2- Unix ve Linux sistemleri a)   Unix ve Linux işletim sistemleri, b)  Sanallaştırma teknolojileri, c)  Açık kaynaklı e-posta, LDAP, DNS sistemleri,
3- Microsoft Sistemleri a)  Microsoft 2008 ve 2012 server işletim sistemleri, b)  Microsoft Active Directory, Group Policy Management c)  DHCP, DNS, Fileserver kurulum ve yönetimi,
4- Sistem Yönetimi a)Unix ve Linux işletim sistemleri, b)  Java tabanlı uygulama sunucuları, c)  Kurumsal içerik yönetimi ve Portal uygulamaları,
5- Donanım ve Yedekleme a)  Sunucu, teyp yedekleme ve disk sistemleri donanımları, b)  Yüksek  ölçekli  disk  sistemlerinin  yapılandırılması,  yönetimi  ve  depolama  ağları (Storage area network - SAN), c)  Teyp ve sanal teyp kütüphanelerinin yapılandırılması ve yönetimi,
6- Vertabanı Yönetimi a)  En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında Oracle veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi,(Tercihen Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için Oracle Database Administrator Certified Professional sertifikasına sahip olmak) b)  Oracle veri tabanı üzerinde Stored Procedure ve Trigger yazabilme, c)  Veri tabanı güvenlik duvarı ve denetleme mekanizmaları, d)  Oracle RAC, Data guard kurulumu yönetimi ve bakımı, e)  Oracle 10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), Performance Tunning, f)   İleri seviyede PL/SQL, g)  Linux işletim sistemi üzerinde shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi,  

Programcı;

1- Uygulama Geliştirme
a)  En az 1000 kullanıcıya sahip sistemlerde yazılım uzmanı olarak J2EE mimarisinde RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, (Tercihen ORM Kullanarak uygulama  geliştirmiş  olmak,  Java  ile  Hibernate  kullanarak  uygulama  geliştirmiş olmak, SOA tabanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak,) b)  Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak ve tasarım şablonları etkin olarak kullanabiliyor olmak, c)  XML ve UML, d)  RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL, e)  Test güdümlü programlama(refactoring)  ve yazılım güvenliği, güvenli yazılım yaşam döngüsü, f)   Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL optimizasyonu, g)  Versiyonlama araçlarından CVS, SVN veya GİT vb), h)  ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında JasperReport raporlama araçları ile proje gerçekleştirme, i)  En az 1000 kullanıcılı bir sistemin uygulama sunucularını izleme (monitoring) ve performanslarını analiz etme, j)  Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak, k)  Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, (Tercihen     Oracle     Certified     Professional     (OCP)     Java     SE     5     veya     6 Programmer/Developer  veya  Sun  Certified  Java  Programmer  sertifikasına  sahip olmak)
2- Web ve Mobil Uygulama Geliştirme
a)  Web teknolojileri DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT teknolojileri, b)  Java web teknolojilerinden (JSP/Servlet, JSF, Struts, Ajax, Spring, Swing) herhangi birini kullanarak web projesi geliştirme, c)  RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL, d) Web Servis (XML, XSD, XSLT, WSDL), SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerde uygulama gerçekleştirme, e)  Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile), (Tercihen OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform sertifikası veya PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikası veya OCP Java EE 5 Web Servis Developer ve/veya Sun Certified Web Servis Developer for the Java Platform sertifikasına sahip olmak)
konularında bilgi sahibi olmak ve/veya bu alanlarda sertifikası olmak şartları aranmaktadır.  

C- SINAV

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  2  nci maddesinin  (  c  )  bendi gereğince "Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına  KPSS  (B)  grubu  puan  sırasına konulmak  kaydıyla  alım  yapılacak  her  bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler." denildiğinden; KPSS (B) grubu sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır.
Başvuracak adaylardan;
1-  Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların,
2-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin,
3-  298  sayılı  Seçimlerin  Temel  Hükümleri  ve  Seçmen  Kütükleri  Hakkında  Kanunun 31.  maddesi  gereğince  evvelce  herhangi  bir  siyasi  partiye  üye  veya  seçimlerde  siyasi partiden aday olmadığına dair beyanı alınanlardan aksi durumu tespit edilenlerin, müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

D-SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

1- İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyimini, 2- Muhakeme  gücünü,  bir  konuyu  kavrayıp  özetleme  ve  ifade  yeteneğini,  davranış  ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ve liyakatini, yetenek ve kültürünü, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,
ölçmeye yönelik konulardır.

E-ÜCRET

1-  ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına veya Yabancı Dil Sınavına (KPDS-YDS) katılarak (A-D) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler   için   ücret   tavanı   yabancı   dil   bilgisi   ve   mesleki   tecrübesine   göre aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekilde belirlenir.
2- Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesih edilmek ve yeni   sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.
3-  Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) olarak kabul edilir.
4-  Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun 4/B maddesi, 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler  ile  özel  kesimde  sigortaya  tabi  geçtiği  belgelenen  hizmet  süreleri  esas alınacaktır.

                                                               ÇÖZÜMLEYİCİ

 

MESLEKİ TECRÜBESİ

 

İNGİLİZCE DÜZEYİ

AYLIK TAVAN

BRÜT ÜCRETİ

 

% 25 ARTIŞ

 

NET ÖDEME

 

 

5 yıldan fazla

A‐B

3.075,56

3.844,45

3.618,93

C

2.955,72

3.694,65

3.510,57

D

2.889,09

3.611,36

3.450,32

 

 

3‐5 yıl

A‐B

2.849,07

3.561,34

3.414,13

C

2.752,39

3.440,48

3.326,70

D

2.710,85

3.388,56

3.289,14

 

 

1‐3 yıl

A‐B

2.603,26

3.254,08

3.191,85

C

2.522,60

3.153,25

3.118,92

D

2.479,36

3.099,21

3.079,82

 

 

0‐1 yıl

A‐B

2.232,80

2.791,00

2.856,86

C

2.131,60

2.664,49

2.765,34

D

2.077,09

2.596,36

2.716,05

                                                                 PROGRAMCI
  

 

MESLEKİ TECRÜBESİ

 

İNGİLİZCE DÜZEYİ

AYLIK TAVAN

BRÜT ÜCRETİ

 

% 25 ARTIŞ

 

NET ÖDEME

 

 

5 yıldan fazla

A‐B

2.849,07

3.561,34

3.414,13

C

2.752,39

3.440,48

3.326,70

D

2.737,54

3.421,93

3.313,28

 

 

3‐5 yıl

A‐B

2.737,54

3.421,93

3.313,28

C

2.616,68

3.270,86

3.203,99

D

2.576,42

3.220,53

3.167,58

 

 

1‐3 yıl

A‐B

2.495,68

3.119,60

3.094,57

C

2.398,79

2.998,48

3.006,96

D

2.344,73

2.930,92

2.958,08

 

0‐1 yıl

A‐B

2.186,10

2.732,63

2.814,63

C

2.077,09

2.596,36

2.716,05

D

2.022,60

2.528,25

2.666,78


F) BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular  6  Nisan  2015  Pazartesi  günü  saat  17.00'a  kadar  şahsen  veya  posta yoluyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:12 Sıhhiye Kızılay/ANKARA adresine, elektronik ortamda yapılacak başvurular ise “4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun” imzalı ve elektronik ortama aktarılmış halinin "[email protected]" e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.
İlk müracaat sadece 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ile yapılacak olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan gerekli belgeler mülakatta istenecektir. Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Posta  veya  kargo  ile  yapılacak  başvuruların,  başvurunun  son  günü  mesai  saati bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş ve başvurunun son günü olan 6 Nisan 2015 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
G- MÜLAKATTA İSTENİLEN BELGELER
1-  2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında, (B grubu) lisans mezunları için KPSSP3 puan türünde puan aldığına dair belge, 2-  Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.) 3-  Her bir pozisyon için belirtilen özel şartlara ait belgelerin onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.) 4-  Askerlik durum belgesinin onaylı örneği, (Erkek adaylar için), (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.) 5-  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır. 6-  Programlama dillerini gösterir belgenin onaylı örneği. 7-  Fotoğraflı  özgeçmiş,  fotoğraf  son  altı  ay  içinde  çekilmiş  olmalıdır.  (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır. 8- Yabancı  dil  bilgisi  seviyesini  gösteren  belgenin  onaylı  örneği,  (YDS,  ÖSYM Başkanlığınca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi yabancı  dil  yeterliliğine  ilişkin  belgelerden,  YDS  belgesinin  geçerlilik  süresi  beş  yıl diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.) (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.) 9-  Adli sicil ve arşiv kaydı. 10- 4/B  Sözleşmeli  Personel  Başvuru  Formu (www.ysk.gov.tr)  adresimizden  çıktı  alınıp doldurulacaktır.
H- BAŞVURU SONUÇLARI, SINAV YERİ VE TARİHİNİN DUYURULMASI
1-  2014  KPSS  (B)  grubu  puan  sırasına  göre  başvuru  listesi  www.ysk.gov.tr  sitesinde 9 Nisan 2015 Perşembe günü ilân edilecektir. 2-  4-6 Mayıs 2015 tarihleri arasında soyadı alfabetik sıraya göre yapılacak sözlü mülakat sınavına  katılacakların  listesi,  yeri  ve  saati 21 Nisan 2015 Salı günü  www.ysk.gov.tr adresinde duyurulacak olup, sözlü mülakata katılacakların bu ilanın "G" maddesinde belirtilen belgeleri müracaat günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (İlk müracaatını elektronik ortamda yapanlar “4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun” ıslak imzalı halini getireceklerdir.)
Kamuoyuna duyurulur.

16 Mar 2015 - 10:14 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?