Başbakanlık Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 30 adet Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu için “Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”.

Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 30 adet Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu için “Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”...

Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 30 adet Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu için “Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren Giriş Sınavı yapılacaktır

Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 30 adet Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu için “Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren Giriş Sınavı yapılacaktır.

Giriş Sınavı adayların mezun oldukları fakülte ve bölümlere göre iki grup halinde yapılacaktır.

I. Grupta, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar arasından 16 Başbakanlık Uzman Yardımcısı alınacaktır. Bunlar için KPSSP95 veya KPSSP97 puan türü esas alınacak olup adayların müracaat edebilmeleri için bu puan türlerinden en az 85 puan almaları şarttır.

II. Grupta ise aşağıda mezun oldukları fakülte veya bölüm, bu fakülte veya bölümlere ayrılan sayı, esas alınacak puan türü ve taban puanı belirtilen 14 Başbakanlık Uzman Yardımcısı alınacaktır. 
FAKÜLTE VEYA BÖLÜM
SAYI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUAN


1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
5
KPSSP8
75


2
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2
KPSSP8
75


3
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2
KPSSP75
85


4
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
2
KPSSP92
80


5
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
3
KPSSP8
70

Ekonometri bölümü mezunları sadece II.Grup için müracaat edeceklerdir.

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda sayılan fakülte veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıda fakülte veya bölümlere göre belirtilen puan türleri için tespit edilen taban puanı almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde kontenjanlara göre alınacak Başbakanlık Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),

4 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

5 - Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak,

6 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

7 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

8 - Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını 25 Kasım-6 Aralık 2010 tarihleri arasında “Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle http://www.basbakanlik.gov.tr/ internet adresinden elektronik ortamda veya Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Vekâletler Caddesi 06573 Bakanlıklar/Ankara adresinde şahsen yapacaklardır. Adaylar başvurularını 6 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapabileceklerdir.

Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3 - SINAVA GİRİŞ

Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi http://www.basbakanlik.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar; sözlü sınava katılabilmek için aşağıdaki belgeleri Başbakanlığın internet sitesinde ilan edilecek tarihler arasında mesai saatleri içerisinde Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

1 - Vesikalık fotoğraf (2 adet)

2 - KPSS sonuç belgesinin aslı veya aslı görülmek üzere Kurumca onaylanacak örneği,

3 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya aslı görülmek üzere Kurumca onaylanacak örneği (Yabancı okul mezunları için denklik belgesi),

4 - Adayın çıktısını alarak imzalayacağı Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu,

5 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi (form http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden temin edilebilecektir).

Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan istenecektir.

4 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı; I.Grupta yer alan adaylar ile II. Gruptaki ekonometri bölümü mezunlarına, mezun olduğu bölüm ile birlikte hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve işletme konuları, II. Grupta yer alan ekonometri bölümü hariç diğer adaylara, mezun oldukları fakülte ve bölüme ilişkin konular ile birlikte her iki gruptaki adayların Başbakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ

Giriş Sınavı 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren Ankara’da yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile birlikte Başbakanlık Merkez Bina A Blok Kat 2 Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır bulunacaklardır.

6 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Giriş Sınavında başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Gerek görüldüğünde, alınacak Başbakanlık Uzman Yardımcısı sayısının 1/2'sinden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Giriş Sınavını kazananların asil ve yedek listesi kurumda ve web sitesinde (www.basbakanlik.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

22 Kas 2010 - 12:56 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?