Sağlık Bakanlığı'ndan Kadro Verilen Taşeron İşçiler Hakkında Açıklama!..

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilenler için taşeron yazısı yayımladı. Yayımlanan taşeron yazısında kadro verilen taşeron işçiler hakkında sorulan soruların cevapları yer aldı. Sürekli işçi kadrosuna geçirilme sürecindeki sık sorulan sorular yanıtlandı.

Sağlık Bakanlığı taşeron hakkında bir yazı yayımladı. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen taşeron işçiler konusunda, sıklıkla sorulan sorular bu yazıda yayımlandı. Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen cevaplar ifade edildi. Bu şekilde toplam 11 soru yanıtlanırken, sorular ve cevapları aşağıdaki gibidir.

Soru 1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan Toplu İş Sözleşmesine ilişkin duyuruda taşıt yardımında mevcut uygulamaya devam edileceği belirtilmiş ise de, Bakanlığımız merkez teşkilatında verilen servis hizmetinden sürekli işçilerin ücretsiz olarak faydalanıp faydalanamayacağı, faydalanmak istemeyenlerin münferit taleplerinin dikkate alınarak aylık ücretleriyle birlikte taşıt yardımının yapılıp yapılamayacağı,

Soru 2: Taşıt yardımı ile ilgili olarak toplu iş sözleşmesi devam edenlerde mevcut uygulamaya devam edileceğinden taşra teşkilatımızda aynı il ve ilçe sınırları içerisinde farklı yol ücreti ödendiğinden bu farklı ödemeye devam edilip edilemeyeceği ayrıca toplu iş sözleşmesi biten veya hiç toplu iş sözleşmesi olmayan bu kapsamdaki personele taşıt yardımı ile ilgili nasıl bir yol izleneceği,

Soru 3: Taşıt yardımına ilişkin, yol bedeli yüklenici tarafından ayni olarak karşılanmakla birlikte aylık gün sayısı il merkez birim çalışanları için 22 (yirmi iki) diğer sağlık tesisleri için ise 26 (yirmi altı) gün olarak hesaplanarak günde iki adet olmak üzere il kartları verilen ve ilk temin sırasındaki kart bedeli ve kart dolum ücretlerinin yüklenici tarafından karşılandığı uygulamaya idaremiz tarafından devam mı edileceği yoksa taşıt yardımının işçilere nakdi olarak mı uygulanacağı,

Cevap: 1-2-3: “Toplu iş sözleşmesi hükümlerinde taşıt yardımı ile ilgili olarak "Mevcut uygulamaya devam edilir." şeklinde düzenleme yapıldığından, geçiş işlemleri öncesinde İdareniz bünyesinde uygulanan taşıt yardımı ile ilgili esaslara devam edilmesinin gerektiği düşünülmektedir. ” şeklinde ifade edilmiştir.

Soru 4: Yemek yardımı ile ilgili olarak mezkûr duyuruda 5,00 TL olarak belirlenen ücretin bu kapsamdaki toplu iş sözleşmesi devam eden veya etmeyen, ihale dokümanında yemek ücretleri farklı belirlenen tüm personel için 5,00 TL olarak uygulanıp uygulanmayacağı,

Cevap 4: “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesi gereğince, işçilerin geçiş öncesi çalıştıkları alt işveren işyeri için imzalanmış toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süresinin bitimine kadar uygulanacak olması sebebiyle, yürürlük süresi devam eden toplu iş sözleşmelerinden yararlanan işçilere yapılacak yemek yardımında toplu iş sözleşmesinin ilgili hükümlerinin esas alınması gerektiği,

Geçiş öncesi çalıştığı alt işveren işyerinde toplu iş sözleşmesi bulunmadığından bireysel iş sözleşmesi hükümleri ile sürekli işçi kadrolarına geçen ve geçişten öncesi çalıştığı alt işveren işyeri için imzalanmış toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi sona erdiği için ücret ile diğer mali ve sosyal hakları Bakanlığımızca yayımlanan söz konusu toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenen işçilerin ise yukarıda da belirtildiği gibi mevcut hakları ile sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmaları ve toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmesine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinin işçi yararına hükümlerinin geçerli olması nedeniyle, her ne kadar Bakanlığımızca yayımlanan toplu iş sözleşmesinde "Yemek Yardımı" ile ilgili olarak "İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5 (Beş) TL / Gün tutarında yemek bedeli ödenir." şeklinde düzenleme yapılmış olsa da ihale sözleşmelerinde daha yüksek yemek bedeli öngörülen işçilere yüksek olan yemek bedelinin ödenmesine devam edilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir. ” denilmiştir.

Soru 5: Sendika aidatı olarak kesilen tutarların kadroya geçen işçilerden kesilip kesilmeyeceği ve sendika üyeliklerinin devam edip etmeyeceği,

Cevap 5: “575 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmünden anlaşıldığı üzere sürekli işçi kadrolarına geçen işçilerin geçiş öncesinde çalıştıkları alt işveren işyerleri için imzalanmış olan toplu iş sözleşmeleri yürürlük süresinin sona erdiği tarihe kadar uygulanacaktır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39' uncu maddesinde; toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyelerinin yararlanacağı, sözleşmenin imzalandığı tarihte üye olanların yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanların ise üyeliklerinin taraf sendika tarafından işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanacakları, toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmelerinin, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlı olduğu, bunun için işçi sendikasının onayının aranmayacağı, dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın, talep tarihinden geçerli olduğu, imza tarihinden önceki taleplerin imza tarihi itibarıyla hüküm doğuracağı öngörülmüştür.

Söz konusu maddeye göre de; toplu iş sözleşmesinden yararlanma taraf sendikaya üye olma veya dayanışma aidatı ödeme şartına bağlı olduğundan, geçiş öncesi alt işveren işyeri için imzalanmış toplu iş sözleşmesinden üye olarak ya da dayanışma aidatı ödeyerek yararlanan işçilerden üyelik veya dayanışma aidatı kesilebileceği; diğer taraftan toplu iş sözleşmesi bulunmadığından veya sona erdiğinden ücret ile diğer maliye sosyal hakları Bakanlığımızca yayımlanan söz konusu toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenen işçilerden üyelik veya dayanışma aidatı kesilemeyeceği değerlendirilmektedir. ” denilmiştir.

Soru 6: Geçiş öncesinde ihale dokümanlarında resmi tatilde çalışan personelin ücretlerinin yüzdelik dilim ve bu dilimlerde kişi sayısı kısıtlaması mevcuttu. Geçiş sonrası bu kısıtlamaların devam edip etmeyeceği,

Cevap 6:  “Sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin hususlar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasında ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara" ilişkin Tebliğin 21 nci maddesinde düzenlenmiş ve bu düzenlemeler uyarınca işçiler mevcut hakları ile sürekli işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.

Diğer yandan, 4857 sayılı İş Kanunu'nun ''Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma” başlıklı 44 üncü maddesinde, "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde

çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir." denilmektedir.

Anılan Kanunun "Genel tatil ücreti" başlıklı 47 nci maddesinde de, bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretinin ödeneceği, öngörülmüştür.

Bu miktar asgari olup, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine artırılabilmektedir.

Buna göre Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde ücret konusunda ihale sözleşmesinde, 4857 sayılı İş Kanununun 44 üncü maddesinde yer alan hükmün üstünde bir ücret öngörülmüş ise mevcut uygulamaya devam edilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir. ’’ şeklinde cevap verilmiştir.

Soru 7: Toplu iş sözleşmelerinde ikramiyeler için Ocak-Temmuz, Mart-Eylül, Nisan- Ekim, Mayıs-Kasım dönemleri belirtilmiş olup 31 Mart 2018 tarihinde işten ayrılan işçilere ikramiyenin 3 ay için ödenip ödenemeyeceği,

Cevap 7: “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesi gereğince işçilerin geçişten önce alt işveren işyeri için imzalanmış toplu iş sözleşmeleri yürürlük tarihinin sonuna kadar uygulanacağından, işçinin yararlanmakta olduğu toplu iş sözleşmesinde ikramiyenin altı aylık periyodlar şeklinde ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılmış olması ve bu toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süresi içinde işten ayrılan işçilere ödemenin çalıştığı süreye orantılı olarak yapılmasının gerektiği düşünülmektedir. ” denilmiştir.

Soru 8: Kist maaşlarda AY/TL olan çocuk parası ve yakacak yardımı ödemelerinin günlü mü yoksa aylık mı ödeneceği ve ödemenin brüt tutar mı yoksa net tutar üzerinden mi yapılacağı,

Cevap 8: “Bakanlığımızca yayımlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinde çocuk yardımı "İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 (yirmibeş) TL / Ay çocuk yardımı yapılır. ", yakacak yardımı ise "İşçilere her ay 30 (otuz) TL / Ay yakacak yardımı yapılır." Şeklinde düzenlenmiş olup; söz konusu yardımların net ödeneceğine ilişkin bir ifadeye yer verilmediğinden bu ödemelerin brüt bedel üzerinden ödenmesinin gerektiği düşünülmektedir. ”

Soru 9: Toplu iş sözleşmesi olmayan işçilerin Bakanlığınızın yayımladığı esaslar doğrultusunda mali ve sosyal haklardan yararlanıp yararlanamayacağı,

denilmiştir.

Cevap 9: “Bakanlığımızca yayımlanmış olan söz konusu toplu iş sözleşmesi hükümleri geçiş öncesinde çalıştığı alt işveren işyerinde toplu iş sözleşmesi bulunmadığından bireysel iş sözleşmesi hükümleri ile sürekli işçi kadrolarına geçen işçiler ile geçiş öncesi çalıştığı alt işveren işyeri için imzalanan toplu iş sözleşmesi sona eren işçileri kapsadığı, dolayısıyla toplu iş sözleşmesi olmayan işçilerin yararlanacakları değerlendirilmektedir. ” şeklinde ifade edilmiştir.

Soru 10: “İşçilere her ay 30,00 (otuz) TL./Ay yakacak yardımı yapılır” denilmektedir. Eşlerden her ikisi de, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 4/a kapsamında çalışıyorsa, bu yardımdan, eşlerden yalnızca birisinin mi yoksa her ikisi de mi yararlanacağı yapılacak olan yardımın brüt mü yoksa net mi ödeneceği,

Cevap 10: “Bakanlığımızca yayımlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinde yakacak yardımı ile ilgili olarak "İşçilere her ay 30 (otuz) TL / Ay yakacak yardımı yapılır" hükmüne yer verilmiş olup, her iki eşinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 4/a kapsamında çalışması durumunda bu yardımın eşlerden yalnızca birisine ödeneceğine ilişkin bir ayrım yapılmamıştır. Ayrıca söz konusu yardımın net ödeneceğine ilişkin bir ifadeye de yer verilmediğinden, bu miktarın brüt olduğu değerlendirilmektedir. ” şeklinde cevap verilmiştir.

Soru 11: 696 Sayılı KHK öncesi yapılan ihalelerde işin niteliğine göre çıplak ücret olarak asgari ücretin (ihale dokümanında işin veya işçinin niteliğine göre göre asgari ücretin %10, %20 fazlası vb.) üzerinde ödemeler yapılabilmekteyken söz konusu işçilere sözleşme gereği yapılan bu fazla ödemelere devam edilip edilmeyeceği,

Cevap 11: “375 sayılı Kanun Hükmimde Kararnamenin Geçici 23 üncii maddesi uyarınca Kurumunuz bünyesinde sürekli işçi kadrolarına geçirilen personellerin mevcut hakları ile geçiş işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğinden, ihale sözleşmesinde işçilere verilecek ücretler hususunda asgari ücretin belirli bir yüzde fazlası şeklinde bir hesaplama yapılacağının öngörülmüş olması halinde işçilerin geçiş işlemleri gerçekleştirilirken de mevcut hesaplama yönteminin uygulanmasının gerektiği, ancak bundan sonraki yıllarda mevcut uygulamanın devam ettirilip ettirilmeyeceği hususunun söz konusu işçiler ile yapılacak hizmet sözleşmesi ile belirlenmesinin idarenizin takdirinde olduğu düşünülmektedir. ” şeklinde cevap verilmiştir.

Kaynak: MyMemur

12 Tem 2018 - 15:30 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

04

4 aralık maduru - Sayın bakanım joker elleman olarak 4 aralıkta rapor allan olmayınca bizlerde çalışamadık bizler kadro anlamadık işimizde olduk bizlerde umutla kadro bekliyoruz bizlere de bir an önce kadro verilmesini istiyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Temmuz 15:30
03

Hasan - Sayın bakanım aile sağlık merkezinde hizmetli personel olarak çalışmaktayım türkiye geneli hiç bir personel kadro alamadık ilgilerinizi bekliyoruz sayın bakanım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Temmuz 15:30
02

off - Halk sağlığında çalışan laborantım bize kadro denilen 4d yi vermediler bakanlığa bağlı güvenlik ve temizlik görevlileri aldı biz sağlıkçı olarak sağlık bakanlıgı olark dışlandık durumun vehametini anlatacak kelimeler varmı bilmiyorum hani mantıklı bi acıklaması varsa birisi soylesin kafalarına gore bi düzenleme yaptılar bircok mağduriyet oldu sadece yazık..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Temmuz 15:30
01

Orhan - Sağlik Bakanlığında 4d işçi temizlik görevlisi maaşı ne kadar bilen varmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Temmuz 15:30


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler