İşsizlik Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işsizlik sigortası fonundan faydalanamayan binlerce işsiz için kanun teklifi verdi.

+4
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye’de son dönemde işsiz sayısı 8 milyona ulaşmışken işsizlik maaşı bağlanan kişi sayısı, işsiz sayısının %10’una bile erişememektedir. İşsizlerin %90’ı işsizlik maaşı alamamaktadır. Bunda işsizlik maaşından yararlanma koşullarının ağırlığı neden olmaktadır. Kişinin hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. 600 gün en alt sınır olmakla birlikte bağlanan işsizlik ödeneği de kademeli olmaktadır ve son üç yıl tam çalışılmış olsa dahi 10 aydan fazla işsizlik maaşı ödenmemektedir. Keza son 120 gün kesintisiz çalışma şartını sağlamak da çoğu işçi için kolay olmamakta, özellikle istihdamdaki hareketliliğin yüksek olduğu orta ve küçük ölçekli işyerleri düşünüldüğünde, birçok işçi sırf 120 gün çalışma şartını sağlayamadığı için işsizlik maaşından faydalanamamaktadır. Verdiğimiz Kanun teklifi ile işsizlik maaşının kapsamını genişletmiş oluyoruz böylece işsizliğin hat safhada olduğu bir ortamda biraz olsun rahatlama sağlayacağını düşünüyoruz. İşsizlik fonu işsizler için kullanılmayacaksa hiçbir hükmü de manası da yoktur. Buradan kendine, yandaşlarına kaynak yaratmaya çalışmak işçiye yapılacak en büyük yanlıştır, ihanettir.”

Veli Ağbaba’nın verdiği kanun teklifiyle; 

İşsizlik maaşı alma süresi 10 aydan 16 aya çıkarılmaktadır. 
İşsizlik Sigortası Fonunun gelirlerinin işsizlik maaşı ödemeleri dışında başka finansmanlar için kullanılmasına da engel olacak bir düzenleme getirilmektedir. 
İşsizlik maaşı alma şartlarından son 120 gün kesintisiz çalışma şartı 1 aya indirilmektedir.
Son üç yılda 600 gün prim ödemiş olma şartı 180 güne düşürülmektedir. 
Prime göre kademeli işsizlik maaşı süreleri de uzatılmaktadır.

CHP'li Veli Ağbaba'nın Meclise sunduğu önerge şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAĞKANLIĞINA

25/8/1999 tarihli 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifim ve gerekçesi ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                           

GENEL GEREKÇE

İşsizlik Sigortası Fonu 1999 yılında işini kaybedenlere gelir desteği sağlamak amacıyla kurulmuş, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 47. Maddesinde İşsizlik Sigortası, ‘’Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta” olarak tanımlanmıştır. İşsizlik sigorta fonundan işçilerin yararlanabilmesi için de bazı koşullar getirilmiştir. İşçilerin bu haktan yararlanabilmesi pekte kolay olmamakta, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. 600 gün en alt sınır olmakla birlikte bağlanan işsizlik ödeneği de kademeli olmaktadır ve son üç yıl tam çalışılmış olsa dahi her halükarda 10 ayı geçememektedir. Keza son 120 gün kesintisiz çalışma şartını sağlamak da çoğu işçi için kolay olmamakta, özellikle istihdamdaki hareketliliğin yüksek olduğu orta ve küçük ölçekli işyerleri düşünüldüğünde, birçok işçi sırf bu koşulu sağlayamadıkları için işsizlik maaşından faydalanamamaktadır. Dahası, mevsimlik çalışan işçilerle, kısmi süreli çalışan işçiler için hem 120 gün şartının hem de son üç yılda en az 600 gün prim şartının tamamlanması neredeyse imkansız olmaktadır.

Günümüz ekonomik ortamında, her geçen gün işsizler ordusuna yeni üyelerin katıldığı; işsiz sayısının dar tanımıyla 4,5 milyona, geniş tanımıyla 8 milyona ulaştığı bir noktada işsizlik maaşından faydalanabilen işsiz sayısı oldukça azdır. İşsizlik sigortasından faydalanma şartlarının ağırlığı nedeniyle, işsizlik maaşı bağlananlar, işsizlerin %10’unu bile bulmamaktadır. Ana kuruluş amacı, kendi kusuru dışındaki nedenlerle işsiz kalan kişilerin uğradıkları kaybı bir ölçüde telafi etmek olan İşsizlik Fonu, bu durumdakilerin %90’ına faydalı olamamaktadır.  Geçtiğimiz yıl son altı ay içerisinde işsizlik sigorta fonundan yararlanabilmek için yaklaşık 1,2 milyon kişi işsizlik sigortası ödeneğine başvurmasına rağmen, yalnız 610 bin kişi bu haktan yararlanmıştır. İşsizlerin büyük çoğunluğu ise zaten yararlanma şartlarını taşımadığından başvurmamıştır. Oysa ki çalışırken her işçinin maaşından işsizlik primi kesilmektedir. İşçi maaşlarından kesilen primlerle, İşsizlik Sigorta Fonu 125 milyar TL gibi devasa bir bütçeye ulaşmasına rağmen, işçilerin fondan aldıkları ödenek oldukça sınırlı kalmıştır. İşsizlik Sigorta Fonu gelirlerinin arttırılması ancak ve ancak işçilerin bu haktan kesin olarak yararlanması ile anlamlı olacaktır. Bu durumda işsizlik sigorta fonundan yararlanma koşullarının işçiler lehine iyileştirilmesi gerekmektedir.

İşsizlik Sigorta Fonunun yönetimi konusunda ise oldukça kapalı ve denetim dışı bir yönetim esası izlenmektedir.  İşsizlik fonunda biriken paranın, amacı dışında kaynaklara aktarıldığı; işçiler dışında başka amaçlarla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çıkarılan torba yasalarla ve KHK’larla kullanım alanı daha da genişletilen İşsizlik Sigortası Fonunun gelirlerinin, Kamu bankalarının finansmanı yahut ekonomik kaynak yaratmak için kullanılması, çok açık olarak işçilerin haklarının suistimal edilmesidir. 2018 yılında seçim kararı alınan Nisan ayı sonuna kadar aylık ortalama fon gideri 1 milyar 151 milyon iken seçim kararından sonra aylık ortalama fon gideri 2 milyar 260 milyon olmuştur.  İki katına çıkan fon giderlerine rağmen, işsizlik maaşından faydalananların sayısı da istihdam oranı da artmamıştır. Çünkü işçilere gelir desteği sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Fonu başkalarına destek amaçlı kullanılmıştır. Fonun kuruluş amacının dışına çıkılmakta, hatta açık bir şekilde fonun gelirleri Fon Yönetimi tarafından gayrikanuni şekilde kullandırılmaktadır. Bu noktada Fon Yönetiminin, fon gelirlerini yönetme biçiminin amacına uygun hale getirilerek belirli sınırlamalar getirilmesi zaruri olmaktadır. Böylece, amacından sapan uygulamalarının da önüne geçilmesini sağlanacak ve işçilerin prim ödemeleriyle oluşmuş olan İşsizlik Fonunun, olması gerektiği şekilde işçilerin kayıplarının telafisi için kullanılması sağlanacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 4447 Sayılı Kanun’un “İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri” başlıklı 50. maddesinde yapılan değişiklikle; günlük işsizlik ödeneği sigortalının son bir aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkından yüzde altmışına çıkarılmış ve asgari ücretin yüzde sekseni üst sınır olan kaldırılmıştır. Böylece işsizlik maaşı miktarında yapılan bir artışla iyileşme sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 2— 4447 Sayılı Kanun’un 50. maddesinin 2. paragrafında yapılan değişiklikle; işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarından ilki olan 120 gün hizmet akdiyle çalışma şartı son bir ay olarak değiştirilmiş ve son üç yılda en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı, en az 180 gün olarak değiştirilmiş; işsizlik ödeneği bağlanma süreleri de uzatılmıştır.  Yeni duruma göre; daha fazla işsizin işsizlik ödeneğinden faydalanması; ayrıca 10 ay olan işsizlik maaşı üst sınırının da 16 aya çıkarılması sağlanmıştır.

MADDE 3— 4447 Sayılı Kanun’un 53. maddesine getirilen değişiklikle; Kuruluş amacı işçilere ödenek sağlamak olan ve işçilerin çalışırken maaşlarından kesilen primlerle oluşan Fonun, gelirlerinin bu amaç dışında başka herhangi bir amaçla kullanımının önüne geçmek ve Fon Yönetiminin faaliyetlerinin de bu amaca uygun olarak sürdürülmesini sağlamaktır.

MADDE   4— Yürürlük maddesidir.

MADDE   5— Yürütme maddesidir.

25/8/1999 TARİHLİ 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1—4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri” başlıklı 50 Maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde altmışıdır.”

MADDE 2—4447 Sayılı Kanun’un 50.Maddesinin 2.paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son bir ay hizmet akdine tabi olanlardan,  son üç yıl içinde;(3)  a) 180 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 60 gün, b) 300 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 120 gün, c) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, d) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 360 gün, e) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 480 gün süre ile işsizlik ödeneği verilir.

MADDE   3— 4447 Sayılı Kanun’un  “Fonun kuruluşu, yönetimi denetimi, gelirleri, giderleri ile mal ve alacaklarının tabi olacağı hükümler” başlıklı 53.Maddesinin ilk paragrafının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Fonun gelirleri, işçilere yapılan ödemelerin dışında başka bir amaçla kullanılamaz, başka bir kurum ya da kuruluşa aktarılamaz. Fon yönetimi, fon gelirlerini kanunda tanımlanan kuruluş amacına uygun biçimde işçi ödenekleri için kullanmakla yükümlüdür. ”

MADDE   4— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE   5— Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

                                                                                                              

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

20 May 2019 - 13:11 - Siyaset


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?