Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Çözümleyici Programcı Alım İlanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ÇOZÜMLEYİCI-PROGRAMCI SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde 2 adet Çözümleyici ile 2 adet Programcı pozisyonunda görevlendirilmek üzere 6.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ


ÇOZÜMLEYİCI-PROGRAMCI SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde 2 adet Çözümleyici ile 2 adet Programcı pozisyonunda görevlendirilmek üzere 6.6.1978...
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ


ÇOZÜMLEYİCI-PROGRAMCI SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde 2 adet Çözümleyici ile 2 adet Programcı pozisyonunda görevlendirilmek üzere 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürüdüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslann "Sınav Şartı" başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen yönteme göre 657 sayılı Devlet Memurian Kanununun değişik 4/8 maddesine göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.


I- BAŞVURU ŞARTLARI


ÇÖZÜMLEYİCİ KADROSU İÇİN (2 ADET)


A-GENEL ŞARTLAR


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak,


b) 2008-Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,


c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,


d) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,


e) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol öğretmenliği; Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik böiümterinin birinden veya Üniversitelerin Mühendislik bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,


f) İstihdam edileceği (BIM)'de kullanılmakta olan Java programlama dili İle birlikte diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek,


g) BIM merkezlerinde Programcı olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek, {Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi İle 399 sayılı KHK"ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler İle Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabı özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)


h) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek, (Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt İçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra i. ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora yapanlar. İngilizce dilinde
'Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (yüzyetmişüç) {veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçlan 5 (beş) yıl süre İle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.)


B- ÖZEL ŞARTLAR


a) Unix işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak (bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek tercih sebebi olacaktır).


b) Tercihen ORACLE veritabanı ve ORACLE Application Server konulannda çalıştığını belgelemek.


c) Tercihen nesne tabanlı analiz ve tasarım konulannda çalıştığını belgelemek.


PROGRAMCI KADROSU İÇİN (2 ADET)


A- GENEL ŞARTLAR


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak,


b) 2008-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,


c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf almak,


d) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,


e) En az önlisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak. Lisans mezunlan için 2008-Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, önlisans mezunlan için 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, (fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksek okulu mezunu olmak, Fakülte veya Yüksekokullann Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak tercih sebebidir.)


f) Yükseköğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı; Bilgisayar Kursların bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak,


g) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil '¦¦¦-; bilgisine sahip olduğunu belgelemek, (Ancak, yurtiçi veya yurtdışında ingilizce difi ile öğretim yapan Fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı, alanında meslek yüksek okulu mezunu olanlar yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora yapanlar. İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (yüz yetmiş üç) (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçlan 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir..Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.


B- PROGRAMCI KADROSU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR


a) Java ve/veya J2EE, WEB teknolojileri (Servlet/JSB, Swing, Javascript v.b.) ile uygulama geliştirme konulannda bilgi sahibi olmak (bu konularda deneyimli olduğunu belgelemek tercih sebebi olacaktır),


b) Temel SQL bilgisine sahip olmak.


II- BAŞVURU ŞEKU-YERI VE DİĞER HUSUSLAR


1- Adaylann Enstitümüzün www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanan iş talep formu-ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte, 10.07.2009 tarihinden 24.07.2009 tarihi mesai bitimine (saat 17,30) kadar Türk Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Posta İle yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, son başvuru tarihine kadar Enstitüye ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır


2- Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya tasdikli suretleri ibraz edilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda İse belge asıllarının Enstitümüze ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asıilan iade edilecektir.


3- Yerleştirme başvurusunda bulunan adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ile Kamu Personeli Dil Sınavı {KPDS) puanlan Enstİtümüzce ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir.


4- Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.


5- Gerçeğe aykın beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


III- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER


a) Enstitü web sayfasından yayınlanacak iş talep formu,


b) Nüfus cüzdanının aslı veya kimlik belgesi örn. (T.C. Kimlik Numaralı ve fotoğraflı),


c) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkjiğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,


d) KPSS, KPDS, TOEFL veya ILELTS sonuç belgelerinin aslı veya tasdikli sureti,


e) Kamu veya özel sektörde çalışanlann hizmet sürelerini gösterir belge,


f) Programcı ve Çözümleyici kadroları için genel ve özel şartlarda belirtilen belgeler.


IV- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI


Başvurular unvanlar itibariyle KPSSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. İşe alınmayı hak eden adaylann listesi ve istenecek belgeler ve diğer hususlar http://www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.


Duyurulur.

11 Tem 2009 - 00:00 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?