Maliye Bakanlığı Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce taşra teşkilatı kapsamında bulunan ekli listede belirtilen İl/İlçelerde istihdam edilmek.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN

DUYURU

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce taşra teşkilatı kapsamında bulunan ekli listede belirtilen İl/İlçelerde istihdam edilmek...
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN

DUYURU

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce taşra teşkilatı kapsamında bulunan ekli listede belirtilen İl/İlçelerde istihdam edilmek üzere 100 adet Milli Emlak Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak amacıyla 03.04.2010 tarihinde Ankara`da giriş sınavı yapılacaktır.

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü.

- Görev Yeri: Ekli listede belirtilen İl/İlçeler

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Milli Emlak Uzman Yardımcısı, 100 adet.

- KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2008 KPSS ve 2009 KPSS) KPSSP-42 puan türünden 70 (yetmiş) ve daha üstü puanın üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 1000 kişi içerisinde bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 1000 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları.

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş sınavının yazılı bölümü 03.04.2010 (Cumartesi Günü) Ankarada yapılacaktır.

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr), ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü (www.milliemlak.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

- Yazılı sınavı kazananlar Ankarada sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.milliemlak.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

b- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c -Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

ç - Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (01.01.1980 tarihi ve sonrasında doğanlar) 30 yaşını doldurmamış olmak

d - Daha önce Milli Emlak Uzman Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

IV - SINAV BAŞVURUSU:

- Başvurular, 22.02.2010 tarihinde başlayıp, 12.03.2010 tarihinde sona erecektir.

- Başvurular, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (bundan sonra Başvuru Formu olarak anılacaktır) ile yapılacaktır.

- Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla Milli Emlak Genel Müdürlüğüne iletilebilir.

A- Elektronik ortamda başvuru:

- Adaylar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki (www.milliemlak.gov.tr) Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.

- Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce sınavın yapılacağı yerdeki sınavı yapan birimin yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

B- Şahsen veya posta yoluyla başvuru:

- Başvuru Formu, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA adresinden, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerinden veya internet üzerinden www.milliemlak.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

- Başvuru Formu usulünce doldurulduktan sonra Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.

- Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 12.03.2010 Cuma günü mesai saati (Saat:17.30) sonuna kadar Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır.

a) Matematik ve İstatistik,

b) İktisat Grubu : Makro ve Mikro İktisat ile Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

c) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi.

d) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku(Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Şirketler-Kıymetli Evrak), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) ve İcra İflas Hukuku (Genel Hükümler).

e) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe.

f) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca Dillerinden birisi),

VI - DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan almak gerekir. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde www.milliemlak.gov.tr web adresinde ve uygun yerlere asılarak duyurulur.

Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır ve sınavı kazananlar, adreslerine yapılacak tebligatla sözlü sınava çağrılırlar.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve başarı sırasına göre liste halinde uygun yerlere asılır. Ayrıca, sınavı kazananlara yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü (www.milliemlak.gov.tr) internet sayfalarında ilan edilecektir.

- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yapılır.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, sınavı düzenleyen birimce bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.

- Sınavla ilgili konularda Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 0312 415 18 65 415 18 66 nolu telefonlarından bilgi temin edebilir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

- Atama yapılabilecek boş kadro sayılarında ilgili makamlardan alınan izinler çerçevesinde değişiklik olabilir. Ayrıca, giriş sınavı sonrasında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, atanmaktan vazgeçenler veya atandığı halde göreve başlamayanların yerine atanma yapılabilmesini sağlamak amacıyla yeteri kadar yedek aday belirlenebilecektir.

ADRES BİLGİSİ:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA

İlan olunur.

www.kpsscafe.com.tr

30 Ara 2009 - 11:43 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?