Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırma Genel Müdürlüğü Danışman Alacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırma Genel Müdürlüğüne çeşitli projelerde görevlendirilmek üzere danışman alımları yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırma Genel Müdürlüğüne çeşitli projelerde görevlendirilmek üzere danışman alımları yapılacaktır. 

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 8531-TU
Proje Adı:Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
Proje Süresi: 26.11.2015 - 31.05.2020
Başvuru Numarası:

Sıra No

İhale No

İşin Adı

1

SAGEM/2015/CS/E.1.1.1.3/IC/1

Yazılım Danışmanı

2

SAGEM/2015/CS/E.1.1.1.3/IC/2

Uluslararası Sağlık İstatistikleri ve Proje Danışmanı

3

SAGEM/2015/CS/E.1.1.1.3/IC/3

Biyoistatistik Danışmanı

4

SAGEM/2015/CS/E.5.1.2.2/IC/1

Sağlık Hizmetlerinde Vatandaş ve Hasta Memnuniyeti Araştırmaları Danışmanı

5

SAGEM/2015/CS/E.5.1.2.2/IC/2

Saha Araştırmaları Danışmanı

6

SAGEM/2015/CS/E.5.3.3.1/IC/2

Uluslararası İlişkiler Danışmanı

7

SAGEM/2015/CS/E.5.3.3.1/IC/4

Sağlık Sistemi Değerlendirme Danışmanı

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 04.12.2015
Son Başvuru Tarih ve Saati: 18.12.2015 tarihinde saat 18.00
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışmanlar Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Ocak 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sıra No

İhale No

İşin Adı

1

SAGEM/2015/CS/E.1.1.1.3/IC/1

Yazılım Danışmanı

Beklenen Hizmetler:
Sistem kaynaklı karşılanmayan, kısmen karşılanan ve/veya uyum sıkıntısı yaşanan göstergeler ile Ulusal Bilgi Sisteminde yer alan indikatörlerin ve tanımlarının karşılaştırılarak mevcut durumu nedenleriyle birlikte ortaya koymak,
Sağlık Bilgi Sistemlerinde yer alan indikatörlerin Uluslararası veri tabanlarına uyumunu sağlamak amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin rapor hazırlamak, Türkiye sağlık istatistiklerinin ulusal ve uluslararası kullanıma daha uygun hale getirilmesi faaliyetleri için yapılan çalışmalar ve önerileri sunum haline getirerek Sağlık İstatistikleri Komitesi toplantılarında sunmak,
Veri tabanlarının uyumuna yönelik ilgili birimlerle görüşmeler yapmak, görüşme sonuçlarını raporlamak, önerilerde bulunmak ve sistemlerinde gerekli güncellemelerin gerçekleştirilmesi için teknik destek sağlamak,
Sağlık Bilgi Sistemleri (Sağlık-Net, TSİM, MEDULA vb.) ile sahadan toplanan verilerin uluslararası tanımlara uygun olmaması durumunda sisteme entegrasyonda teknik destek sağlamak,
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından verilerin Birimlerden temini ve paylaşılması için yeni web uygulaması geliştirmek veya geliştirilmesi için önerilerde bulunmak ve mevcut uygulamaların sürekliliğini sağlamak,
Geliştirilen yeni uygulamalar ve mevcut uygulamaların sürekli olarak erişilebilirliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulması halinde Sunucu alımı için idareye rapor sunmak,
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) yer alan göstergelerin tanımlarının güncellenmesi ve/veya yeni göstergelerin tanımlanması konusunda önerilerde bulunmak ve Sağlık İstatistikleri Komitesine sunmak,
Birimler tarafından düzenli olarak Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne iletilen verileri, veri kaynağı tanım gibi kriterleri göz önünde bulundurarak kurulan veri tabanlarına aktarmak,
Yayınlanması ve raporlanması planlanan veriler için Excel veri tabanlarını hazırlamak ve ihtiyaç duyulması halinde veri tabanlarını makro ile desteklemek, Proje kapsamında belirtilen tüm konularda, Sağlık Bakanlığı içerisinde kapasite geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla eğitimler vermek ve Projede önemli kararlara imza atacak Sağlık İstatistikleri Komitesinin yönerge hazırlıklarına teknik destek sağlamak,
İlgili Birimlerden iletilen verileri istenilen detay ve formatta hazırlamak, uygun bilgisayar programları vasıtasıyla doğru, etkin, hata payı en aza indirgenmiş veri giriş, kontrol, analiz ve raporlama çalışmalarını yaparak uluslararası kullanıma daha uygun hale getirmek, ulusal/uluslararası yayınlamak,
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) tarafından verilen görev ve sorumluluklarıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek,
Danışman her ayın sonunda o ay içerisinde yapmış olduğu işlerin ve varsa vermiş olduğu raporların özetini içeren bir faaliyet raporunu, tamamlanan ayı takip eden ilk iş günü içinde İdareye sunacaktır. Gerek ay içinde vereceği gerekse ay sonunda vereceği raporlar 1 kopya çıktı halinde ve/veya CD formatında teslim edilecektir.
Aranılan Nitelikler:
Üniversitelerin Mühendislik Bilimleri ya da İstatistik alanında, en az 4 yıllık eğitim almış olmak.
Tercihen Bilgisayar Mühendisliği, Sağlık Bilişimi, Bilişim Sistemleri gibi bilişim alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
Tercihen ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşların sağlık istatistikleri ile Sağlık Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Tercihen Veri madenciliği konusunda deneyim sahibi olmak.
Visual Studio.NET C# konusunda bilgi sahibi olmak.
XML Web Servisleri (SOAP, WCF), RESTFul Servisler(Web API) gibi teknolojilere hakim olmak.
İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle), Transact-SQL(Microsoft), stored procedure ve function bilgisine sahip olmak.
Çok katmanlı mimari, Windows servisleri, Web Teknolojileri, Web Servisleri, .Net Framework 4 / 4.5 konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
Office programlarından MS-Office veya muadili Ofis Araçları kullanımında iyi derecede bilgi sahibi olmak ve Ms Excel üzerinde makro geliştirebilmek.
Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak

Sıra No

İhale No

İşin Adı

2

SAGEM/2015/CS/E.1.1.1.3/IC/2

Uluslararası Sağlık İstatistikleri ve Proje Danışmanı

Beklenen Hizmetler:
Uluslararası kurumlar tarafından talep edilen ancak sağlık bilgi sistemleri içerisinde tanımlı olmayan indikatörlerin karşılanmasına yönelik uluslararası ülke örnekleri ile ilgili literatür taraması yapmak,
Uluslararası kurumlar tarafından talep edilen ancak sağlık bilgi sistemleri veri tabanında tanım farklılığı bulunan indikatörlerin uyumlaştırılmasına yönelik literatür taraması yapmak, mevcut ulusal sistemi inceleyerek farklılıkların sebeplerine yönelik çalışma yapmak,
SSDGP kapsamında Bakanlıkça toplanan sağlık indikatörlerinin, Uluslararası veri tabanlarına uyumunu sağlamak amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin rapor hazırlamak,
Veri tabanlarının uyumuna yönelik sunumlar hazırlayarak ilgili birimlerle görüşmeler yapmak (toplantı, kongre, çalıştay, eğitim vb.), görüşme sonuçlarını raporlamak, önerilerde bulunmak ve sistemlerinde gerekli güncellemelerin gerçekleştirilmesi için teknik destek sağlamak,
Türkiye sağlık istatistiklerinin ulusal ve uluslararası kullanıma daha uygun hale getirilmesi faaliyetleri için yapılan çalışmalar ve önerileri sunum haline getirerek Sağlık İstatistikleri Komitesi toplantılarında sunmak,
Proje kapsamında, her ayın sonunda yapılan tüm çalışmaları içeren faaliyetler, rapor haline getirilip tamamlanan ayı takip eden ilk iş günü içinde İdareye sunmak,
Proje kapsamında her ay sürece yönelik hazırlanacak olan raporda; planlanan takvime uyum, sıkıntılar, bir sonraki ay yapılması gerekenlere yönelik de bilgiler yer alacaktır,
OECD, EUROSTAT, WHO ve diğer uluslararası kurumların veri tabanlarına tanımlara uygun veri paylaşımını sağlamak,
Uluslararası kurumlar tarafından ülkemiz ile ilgili yayınlanan istatistikleri takip etmek, güncel ulusal veriler ile uyumluluğu açısından incelemek, bu doğrultuda geri bildirimler hazırlamak ve ilgili ulusal veya uluslararası kurumlara bildirmek,
SAGEM tarafından toplanan ya da Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından toplanarak SAGEM'e iletilen verilerin analiz, raporlama ve bu verilerin Uluslararası düzeydeki kurumlara bildirilmesi, bilimsel yayın çalışmalarını SAGEM'in belirleyeceği ayrıntıda gerçekleştirmek,
Ulusal ve Uluslararası kurumlarla düzenlenecek toplantıların koordinasyonunu sağlamak,
Yukarıdaki hizmetler kapsamında eğitimler vermek,
Sağlık İstatistikleri Komitesinin yönerge hazırlıklarına teknik destek sağlamak,
SAGEM tarafından yürütülen istatistiki çalışmalarda göstergelerin uygun bilgisayar programları vasıtasıyla doğru, etkin, hata payı en aza indirgenmiş veri giriş, kontrol, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve bu konuda SAGEM'de kapasite geliştirilmesini sağlamak,
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışman her ayın sonunda o ay içerisinde yapmış olduğu işlerin ve varsa vermiş olduğu raporların özetini içeren bir faaliyet raporunu, tamamlanan ayı takip eden ilk iş günü içinde İdareye sunacaktır. Gerek ay içinde vereceği gerekse ay sonunda vereceği raporlar 1 kopya çıktı halinde ve/veya CD formatında teslim edilecektir.
Aranılan Nitelikler:
Üniversitelerin tercihen İstatistik olmak üzere, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Bilimleri alanlarından birinde en az 4 yıllık eğitim almış olmak. İstatistik veya Biyoistatistik alanlarında yüksek lisans yapmış olmak veya bu alanlarda doktora yapmış veya yapıyor olmak tercih nedenidir.
Tıbbi terminoloji, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşların (DSÖ, OECD, EUROSTAT, IHME vb.) sağlık istatistikleri ile ilgili veri tabanları/yayınlarındaki indikatörlerin tanımları ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak tercih nedenidir.
Tercihen Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü ve Resmi İstatistik Programı konularında bilgi sahibi olmak.
Ulusal ve uluslararası sağlık istatistikleri alanlarında veri analizi, yorumlama, raporlama konuları ile ilgili özel ya da kamu sektöründe en az beş (5) yıl çalışmış olmak.
Tercihen uluslararası sağlık projeleri ile ilgili çalışmaların süreçleri ile ilgili(planlama, veri kontrolü, çalışma metodolojisi ve modelleme vb.) deneyim sahibi
olmak.
Bilgisayar ofis programlarını (Word, Excel, Powerpoint vb.) ve istatistik paket programlarını (StatView, SPSS, SAS, Statistica, Stata, R, v.b. ) iyi düzeyde kullanıyor olmak.
ScienceDirect, PubMed, ISI gibi veri tabanlarını, kütüphane olanaklarını (elektronik ve basılı kitap, süreli yayın) kullanabilmek.
ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son beş yıl içerisinde en az 70 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak,
İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak iyi derecede kullanmak.
Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak.

Sıra No

İhale No

İşin Adı

4

SAGEM/2015/CS/E.5.1.2.2/IC/1

Sağlık Hizmetlerinde Vatandaş ve Hasta Memnuniyeti Araştırmaları Danışmanı


Beklenen Hizmetler:

Saha araştırmalarının hazırlık aşamasında;
1. Ulusal ve uluslararası veri tabanları incelemek,
2. Araştırma planı ve yönteminin belirlenmesinde görev almak,
3. Anket formunun oluşturulması ve revizyonunda görev almak.
Pilot ve saha uygulamasında;
4. Saha uygulamasının denetlenmesinde görev almak,
5. Verilerinin girilmesinde görev almak,
6. Verilerinin analizinde görev almak.
Raporlandırma ve yayın aşamasında;
7. Araştırmaların raporlanmasında görev almak,
8. Araştırmaların yayınlanmasında görev almak,
9. Araştırma rapor ve yayınlarının İngilizceye çevirisinde görev almak,
10. Araştırma sonuçlarını literatürde yer alan ulusal ve uluslararası yayınlarla ve daha önceki yıllarda yapılmış araştırmalarla karşılaştırmak.
Ayrıca;
11. SAGEM de yürütülecek olan görev ve sorumluluklarıyla ilgili diğer araştırmalara teknik destek sağlamak,
12. Araştırma ve eğitimlerde uzmanlık alanı ile ilgili konularda Kuruma bilimsel destek sağlayacaktır.
13. Danışman her ayın sonunda o ay içerisinde yapmış olduğu işlerin ve varsa vermiş olduğu raporların özetini içeren bir faaliyet raporunu, tamamlanan ayı takip eden ilk iş günü içinde İdareye sunacaktır. Gerek ay içinde vereceği gerekse ay sonunda vereceği raporlar 1 kopya çıktı halinde ve/veya CD formatında teslim edilecektir.
Aranılan Nitelikler:
Üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren istatistik programlarından mezun olmak.
İstatistik veya biyoistatistik alanında yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir.
ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 70 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak. Eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden mezun olunması halinde belgelendirilmesi istenmeyecektir.
Kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında en az beş yıllık deneyime sahip olmak.
Sağlık sektöründe memnuniyet ve hasta memnuniyeti konularında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
Sağlık alanında büyük veri tabanlarını kullanarak örneklem tasarımı ve veri analizi konularında çalışmış olması tercih sebebidir.
Ulusal ve/veya uluslararası dergilerde hasta memnuniyeti ilgili yayın yapmış olmak tercih sebebidir.
Science Direct, PubMed, ISI gibi veri tabanlarını, kütüphane olanaklarını (elektronik ve basılı kitap, süreli yayın) kullanabilmek.
Microsoft ofis programlarını ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
SPSS, STATA, EVIEWS, MİNİTAB ve benzeri istatistik programlarını kullanarak istatistik hesaplar yapma konusunda deneyim sahibi olmak.
Resmi yazışmalar konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

Sıra No

İhale No

İşin Adı

5

SAGEM/2015/CS/E.5.1.2.2/IC/2

Saha Araştırmaları Danışmanı

Beklenen Hizmetler:
Saha araştırmalarının hazırlık aşamasında;
Ulusal ve uluslararası veri tabanlarını incelemek, Araştırma planı ve yönteminin belirlenmesinde görev almak, Anket formunun oluşturulması ve revizyonunda görev almak.
Pilot ve saha uygulamasında;
Saha uygulamasının denetlenmesinde görev almak, Verilerinin girilmesinde görev almak, Verilerinin analizinde görev almak,
Raporlandırma ve yayın aşamasında;
Araştırmaların raporlanmasında görev almak, Araştırmaların yayınlanmasında görev almak, Araştırma rapor ve yayınlarının İngilizceye çevirisinde görev almak,
Araştırma sonuçlarını literatürde yer alan ulusal ve uluslararası yayınlarla ve daha önceki yıllarda yapılmış araştırmalarla karşılaştırmak.
Ayrıca;
11. SAGEM de yürütülecek olan görev ve sorumluluklarıyla ilgili diğer araştırmalara teknik destek sağlamak,
12. Araştırma ve eğitimlerde uzmanlık alanı ile ilgili konularda Kuruma bilimsel destek sağlayacaktır.
13. Danışman her ayın sonunda o ay içerisinde yapmış olduğu işlerin ve varsa vermiş olduğu raporların özetini içeren bir faaliyet raporunu, tamamlanan ayı takip eden ilk iş günü içinde İdareye sunacaktır. Gerek ay içinde vereceği gerekse ay sonunda vereceği raporlar 1 kopya çıktı halinde ve/veya CD formatında teslim edilecektir.
Aranılan Nitelikler:
Üniversitelerin dört yıllık örgün eğitim veren istatistik programlarından mezun olmak.
ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 70 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak. Eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden mezun olunması halinde belgelendirilmesi istenmeyecektir.
Kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında en az beş yıllık deneyime sahip olmak.
Sağlık sektöründe saha araştırmalarında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
Sağlık alanında büyük veri tabanlarını kullanarak örneklem tasarımı ve veri analizi konularında çalışmış olmak tercih sebebidir.
Science Direct, PubMed, ISI gibi veri tabanlarını, kütüphane olanaklarını (elektronik ve basılı kitap, süreli yayın) kullanabilmek.
Microsoft ofis programlarını, SPSS, STATA, R ve benzeri istatistik paket programlarını ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
Cs Pro ve Cs Survey programları hakkında bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.
Küme Örnekleme ve Kompleks Örnekleme konularında deneyim sahibi olmak.
10. G - Power gibi yazılımlarla İstatistik Güç analizleri yapmış olmak tercih sebebidir.
11. Resmi yazışmalar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

Sıra No

İhale No

İşin Adı

6

SAGEM/2015/CS/E.5.3.3.1/IC/2

Uluslararası İlişkiler Danışmanı

Beklenen Hizmetler:
Sağlık Sistemi Değerlendirmesi hazırlık aşamasında göstergelerinin belirlenmesi ve tanımlarının yapılması sürecine katkıda bulunmak.
Sağlık Sistemi Değerlendirmesi raporlama aşamasında görev almak.
Sağlık Sistemi Değerlendirmesi Kurumsallaştırılması aşamasında ülke tecrübeleri ile ilgili bilgi toplamak.
Sağlık Sistemi Değerlendirme kapsamında eğitimlerde görev almak.
Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi eğitim modüllerinin İngilizce ve/veya Arapça'ya çevrilmesinde koordinasyonu sağlamak.
Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi ulusal ve uluslararası eğitim toplantılarında görev almak.
Sağlık Sistemi Değerlendirmesi veri toplama aşamasında ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişimi sağlamak.
Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi eğitim modüllerinin hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak.
Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi İngilizce ve/veya Arapça eğitim modüllerinin çevirisinin doğruluğunun teyit edilmesinde görev almak.
Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi eğitim modüllerinin uzaktan eğitim modülleri olarak hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak.
11. Yukarıda bahsi geçen çalışmaların çeviri, raporlama ve yayın faaliyetlerine katkı sağlamak.
Danışman her ayın sonunda o ay içerisinde yapmış olduğu işlerin ve varsa vermiş olduğu raporların özetini içeren bir faaliyet raporunu, tamamlanan ayı takip eden ilk iş günü içinde İdareye sunacaktır. Gerek ay içinde vereceği gerekse ay sonunda vereceği raporlar 1 kopya çıktı halinde ve/veya CD formatında teslim edilecektir.
Aranılan Nitelikler:
Üniversitelerin tercihen uluslararası ilişkiler olmak üzere en az 4 yıllık, iktisadi ve idari bilimler fakültesi lisans programlarından birinden mezun olmak.
ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 70 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak. Eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden mezun olunması halinde belgelendirilmesi istenmeyecektir.
İngilizce ile beraber yazılı ve sözlü olarak iyi derecede Arapça kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.
Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak iyi derecede kullanabiliyor olmak.
Kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında en az 5 yıllık deneyime sahip olmak.
Sağlık sistemi ve yönetimi ile ilgili projelerde uluslararası kuruluşlarla çalışmış olmak tercih sebebidir.
Microsoft ofis programlarını kullanabiliyor olmak.
ScienceDirect, PubMed, ISI gibi veri tabanlarını, kütüphane olanaklarını (elektronik ve basılı kitap, süreli yayın) kullanabilmek.
Resmi yazışmalar konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

Sıra No

İhale No

İşin Adı

7

SAGEM/2015/CS/E.5.3.3.1/IC/4

Sağlık Sistemi Değerlendirme Danışmanı

Beklenen Hizmetler:
Sağlık Sistemi Değerlendirmesi hazırlık aşamasında göstergelerinin belirlenmesi ve tanımlarının yapılması sürecinde görev almak.
Sağlık Sistemi Değerlendirmesi veri toplama sürecinde görev almak.
Sağlık Sistemi Değerlendirmesi raporlama aşamasında veri tablo ve grafiklerinin hazırlanmasında görev almak.
Sağlık Sistemi Değerlendirme kapsamında eğitimlerde görev almak.
Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi eğitim modüllerinin hazırlanması sürecindegörev almak.
Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi ulusal ve uluslararası eğitim toplantılarında görev almak.
Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi eğitim modüllerinin uzaktan eğitim modülleri olarak hazırlanmasında görev almak.
Yukarıda bahsi geçen çalışmaların çeviri, raporlama ve yayın faaliyetlerinde görev almak.
Danışman her ayın sonunda o ay içerisinde yapmış olduğu işlerin ve varsa vermiş olduğu raporların özetini içeren bir faaliyet raporunu, tamamlanan ayı takip eden ilk iş günü içinde İdareye sunacaktır. Gerek ay içinde vereceği gerekse ay sonunda vereceği raporlar 1 kopya çıktı halinde ve/veya CD formatında teslim edilecektir.
Aranılan Nitelikler:
Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olmak.
MS Ofis programlarını ve SPSS kullanabiliyor olmak.
ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 70 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak. Eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden mezun olunması halinde belgelendirilmesi istenmeyecektir.
Sağlık ile ilgili kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında en az iki yıllık deneyime sahip olmak.
T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 18.12.2015 tarihinde saat 18.00'a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla, faksla, postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.
Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamıKılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Adresi:
Posta Adresi:T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Bayındır 1 Sokak No: 13, Satınalma Birimi Kat 1 Oda No: 104 06430 Sıhhiye, Çankaya, Ankara
Faks: 585 69 27
Elektronik Posta:[email protected]

07 Ara 2015 - 11:16 - KPSS'sizgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

torpil - torpilliler için ayarlanmıştır. eğer torpiliniz yoksa uğraşmayın... tıpkı bizim gibi siz kazanırsınız atamanız yapılmaz, torpilliler atanır ve canınız çok daha fazla acır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Aralık 11:16


Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )