ASKİ Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına...
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

Sınıfı : GİH
Unvanı : Müfettiş Yardımcısı
Kadro Derecesi: 6
Sayısı : 6

Sınava Katılma Şartları:

1- ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 120 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 120 aday giriş sınavına alınacaktır. 120nci aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

3- Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

4- Giriş Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde (askerlik görevini yapmamış olanlar için) otuz, (askerlik görevini yapmış olanlar için) otuz iki yaşını doldurmamış olmak,

5- Üçüncü defa Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,

6- Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,

7- Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları ya da özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü ya da herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,

8- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

Sınav Başvurusu: Başvurular 16 Nisan 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. (İstenilen belgeler Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesinde belirtilmiştir.).

A. B. B. ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi yukarıda belirtilen adresten veya Internet aracılığı ile www.aski.gov.tr adresinden temin edilebilir. (Ayrıntılı bilgi için 0.312.310.90.03 0.312.306.71.35 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.)

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

a) Aday Formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya Internet üzerinden www.aski.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti.

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti.

d) 2 adet vesikalık fotoğraf.

e) Nüfus Cüzdanı sureti veya arkalı önlü fotokopisi

f) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen yapılacak başvurularda belge asılları ibraz edilmek suretiyle fotokopileri de kabul edilecektir.

Yazılı Sınavı Kazanan Adaylardan, Sözlü Sınavdan Önce İstenecek Belgeler:

a) Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi,

f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir),

g) Eleme Sınavı Sonuç Belgesi.

Sınav Giriş Belgesi: Sınava girebilecekler 19.04.2010 tarihinde Internet üzerinden www.aski.gov.tr adresinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilecektir. Sınava girebileceklere Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi 19.04.201030.04.2010 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylarca alınacaktır. Bu tarihler dışında Sınav Giriş Belgesi verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Yazılı Sınav Tarihi: Yazılı sınav 02.05.2010 Pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 Yemekhane Binası ULUS/ANKARA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Internet üzerinde www.aski.gov.tr ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara tebligat yapılarak sözlü sınava davet edileceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI: Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır;

Yazılı sınav konuları:

A- İKTİSAT:

a) Genel iktisat teorisi,

b) Para, banka ve konjonktür,

c) Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.

B- MALİYE:

a) Genel maliye teorisi,

b) Maliye politikası,

c) Vergi ve bütçe.

C- HUKUK:

a) İş Hukuku,

b) İdare Hukuku:

İdare hukukunun genel esasları,

İdari yargı.

c) Ceza Hukuku:

Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri,

Türk Ceza Kanununun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri,

Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri.

d) Ceza Muhakemesi Kanunu:

Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri,

Kovuşturma Evresi başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.

e) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku:

Medeni Kanunun aile ve miras dışındaki hükümleri,

Borçlar Kanununun genel esasları.

f) Ticaret Hukuku:

Genel esaslar,

Kıymetli Evrak.

D- MUHASEBE

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço ve Ticari Hesap.

E- YABANCI DİL: İngilizce. Yabancı dil sınavı, metin üzerinden tercüme suretiyle yapılır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere tam not 100 puan, sözlü sınavda tam not 100 puandır.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70den aşağı olmaması şarttır. Adaya Yabancı Dil grubunda yapılan sınav sonucunda bir de Yabancı Dil Notu verilir.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların genel olarak zeka, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranışları gibi kişisel özellikleri yanında genel kültür ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından tek not verilir. Sözlü sınavda adayın başarılı sayılabilmesi için, sınavda sorulan sorulara verilen cevapların Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda adaya verilen puanların ortalamasının tam not üzerinden 70den aşağı olmaması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların ortalaması, adayın Giriş Sınavı Notu olarak tespit edilir.

Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa Giriş Sınavı Notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş Sınavı Notunun eşitliği halinde, Yabancı Dil Notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş Sınavı Sonuçları:

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notları ve sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Internet üzerinde www.aski.gov.tr ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilir.

Müfettiş Yardımcılığına Atanma:

Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Ayrıca; başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İlan olunur.

26 Mar 2010 - 11:35 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?