Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı(8 Ekim 2012)

YıldırımBeyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:   1.

 

YıldırımBeyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 SayılıKanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent,Profesör) alınacaktır.

 

2. Profesör kadroları daimi statüde...

 

YıldırımBeyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 SayılıKanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent,Profesör) alınacaktır.

 

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolarabaşvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilanaçıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş,noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora,uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfuscüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseribelirtilmiş) ile birlikte bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş veeserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel DairesiBaşkanlığına;

 

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolarabaşvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilanaçıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarcaonaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanattayeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğrafve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayaneserlerden 4 (dört) takım dosyayı,özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerekPersonel Dairesi Başkanlığına;

 

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların,başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilinibelirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanıfotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlikbelgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarınıkapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4adet CD’yi ekleyerek İslami İlimler Fakültesi ve Türk Musikisi DevletKonservatuarı kadrolarına başvuran adaylar Personel Daire Başkanlığına,diğerleri İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetedeyayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlereşahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabuledilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefonnumaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığıanlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomalarınÜniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması vebelgelendirilmesi şarttır.

 

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçentkadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuruyapamazlar.

 

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önceçalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmetbelgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 

9. Başvuru adresi:

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

 

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :1Ulus/ANKARA

 

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvurubelgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (TıbbiBiyoloji Doçent Kadrosu ve Biyoistatistik ve TıpBilişim Yardımcı Doçent kadrosu Hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisansmezunu olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

AçıklamaHukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Profesör

1

1

 Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

4

1

Şirketler Topluluğu Hukuku alanında karşılaştırmalı çalışmaları olmak.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doçent

1

1

Doğrusal olmayan sistemlerin analizi konusunda deneyimli olmak.İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri/Din Sosyolojisi

Yardımcı Doçent

2

1

Mezheplerin sosyolojik alt yapıları konusunda çalışmalar yapmış olmakİslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an ilimleri ve Tefsir alanında çalışmaları olmakİslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an'ın çağdaş tefsiri alannında çalışmaları olmakİslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

2

1

Kur'an kıraat ilimleri ve Tefsir konularında çalışmaları olmakİslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

2

Osmanlı dönemi müfessirleri konularında çalışma yapmış olmakİslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Hadis - Tasavvuf ilişkileri konularında çalışmaları olmakİslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

2

1

İslamda aile ve ceza hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmakİslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

İslam epistemolojisi ve ontoloji konularında çalışmaları olmakİslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Profesör

1

1

Arap Dilbilgisi, Arap edebiyatı ve Arapça süreli yayınlar üzerinde çalışmalar yapmakİslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

2

1

Ahlak felsefesi ve İslam düşüncesi - Batı düşüncesi alanlarında mukayeseli çalışmaları olmakİslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Profesör

1

1

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eğitim kurumları ve din eğitimi alanlarında çalışma yapmış olmakTıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Orta kulak hastalıklarıyla ilgili patofizyolojik çalışmaları olmak, ileri endoskopik sinüs cerrahisi konusunda deneyimli olmakTıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Rinoloji ve otoloji alanında deneysel çalışmaları olmak, maksillofasiyal cerrahi konusunda deneyimli olmakTıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retina dekolman cerrahisi, multipl skleroz’da üveit ve kripton lazer konularında çalışmaları ve deneyimi olmakTıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retraktif cerrahi konusunda deneyimli olmakTıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Rejyonel anestezide ultrason kullanımı ve Enteral-parenteral nütrisyon konusunda klinik deneyim sahibi olmak.Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Ürogenital ve moleküler patoloji konusunda deneyimli olmakTıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Nörovasküler cerrahi konusunda deneyim sahibi olmakTıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak, Kemoteropötiklerin organ toksisitesiyle ilgili deneysel çalışmaları olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak, Siklosporin nefrotoksisitesi ile ilgili deneysel çalışmaları olmakTıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak, SSPE konusunda deneyim ve çalışmaları olmakTıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Hidrojen sülfürün özafagus alt sfinkteri elektiriksel alan uyarısı aracılı nörojenik kasılma yanıtlarına etkisi ile ilgili deneysel çalışmaları olmakTıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Enzim karakterizasyonu ve tümör ilişkili transmembran proteinleri üzerine çalışmaları olmakTıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Yardımcı Doçent

3

1

Karma Rash modelleri konusunda çalışmaları olmakSağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Yardımcı Doçent

1

1

Uluslararası göç konusunda çalışmaları olmak, sosyal politika ve çocuk sosyolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmakSağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık İşletmeciliği Yöneticiliği

 

Doçent

1

1

Hastane yönetimi ve sağlık ekonomisi konusunda çalışmaları olmakSiyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

2

1

Yerel Yönetimlerde ve kar amacı gütmeyen sektör üzerine doktora ve akademik çalışma yapmış olmak.Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

Yardımcı Doçent

4

1

Hukuk-Siyaset İlişkileri, Anayasa ve Türk Siyasal hayatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Türk Müziği

Klasik Türk Musikisi Ana Sanat Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Duygusal zekanın müzik eğitimine etkisi ve koro çalışmaları konusunda deneyimli olmak.


08 Eki 2012 - 09:27 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2021 Asgari ücret Ne Kadar Olmalı ?