Gelir Uzmanı alımı yönetmeliği değişti

22 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 29153 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

22 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 29153

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Giriş sınavı: Uzman yardımcısı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (A) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen puan türü veya türlerinden yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan, yazılı ve sözlü bölümlerden veya yalnızca sözlü bölümden oluşan sınavı,"

"h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,"

"ı) Sınav Kurulu: Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Daire Başkanları, Vergi Dairesi Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri arasından seçilecek en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşan komisyon veya komisyonlardan meydana gelen kurulu,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrası üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut üçüncü fıkrası dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

"(2) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının iki katından fazla olamaz."

"(3) Yazılı sınavdan sonra veya doğrudan yapılan sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili Komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 ten az olmaması gerekir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Giriş sınavı puanı; yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalaması, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde KPSS (A) puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır."

"(2) Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, %25'ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır."

"(3) Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

(4) Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde, atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

(5) Bu maddede yer verilen usuller dahilinde ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, dördüncü fıkrada belirtilen süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.

(2) Staj çalışmaları sonunda yanlarında staj yaptıkları birim amirleri tarafından uzman yardımcılarının çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri Ek-1'de yer alan Staj Değerlendirme Belgesi düzenlenir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"(3) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"(1) Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olanlar, en az iki ay önce bildirilmek suretiyle, yeterlik sınavına çağrılırlar. Aylıksız izinli olarak geçen süreler ile refakat ve hastalık izinlerinin üç ayı aşan kısmı üç yıllık süreye dahil edilmez."

"(2) Yeterlik sınavı Başkanlıkça uygun görülen yer veya yerlerde yapılır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu"

"(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan sınav konularının ağırlığı yüzde otuzdan az olamaz."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(3) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yazılı sınav konularından yapılır. Sözlü sınavda başarılı olmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili Komisyon üyelerinin) her biri tarafından 100 üzerinden münferiden verilen puanların aritmetik ortalamasının 60 puandan az olmaması gerekir."

"(5) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı sırası belirlenir ve tutanağa bağlanır. Başarı sırası belirlenirken, uzman yardımcılarının yeterlik puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan uzman yardımcısına, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan uzman yardımcısına öncelik tanınır."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 28 - (1) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya geçerli mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını da kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 34 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınabilirler."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

İkinci sınav hakkı

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Yapılan yeterlik sınavlarında başarısız olup, halen Başkanlık kadrolarında görev yapanlara bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ikinci sınav hakkı verilir.

Yedek ataması

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 1/1/2014 tarihinden sonra açıklanan giriş sınav sonucuna göre belirlenen yedek adaylar için de bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır."

MADDE 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

22 Eki 2014 - 00:38 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

Gelir Uzman Yardımcısı alımında yeni düzenlemeler - KPSS Cafe - […] Gelir Uzmanı alımı yönetmeliği değişti12 saat önce […]

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 00:38


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler