Mersin Mut SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

T.

 

T.C. MERSİN İLİ

MUT KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Mut İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 2012/23 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı...

 


T.C. MERSİN İLİ


MUT KAYMAKAMLIĞI


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI


BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI


Mut İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 2012/23 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar"ı kapsamında, Vakfımızda istihdam edilmek üzere "Belirsiz Süreli Sözleşmeli olarak 5 (Beş) personel alınacaktır. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 (üç) Kişi, Büro Görevlisi 2 (İki) Kişi. Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 08.09.2012 - 18.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Doğancı Mahallesi Hükümet Konağı Kat:2 Mut/MERSİN adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Mülakata Hak Kazananların Evrak teslim tarihi 19 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2012 tarihinde saat 16:00 ' de sona erecektir.


1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER


İşin süresi : Daimi (6 ay deneme süreli)


İstenilen işgücü sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 (üç) Kişi


Büro Görevlisi 2 (İki) Kişi


2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER


A) GENEL ŞARTLAR


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış (08/09/1977 Sonrası Doğumlu) olmak,


4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


 


7) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,


 


8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.


 


9) Adli sicil kaydı bulunmamak.


 


10) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.


B) ÖZEL ŞARTLAR
ALIM YAPILACAK ÜNVAN

ALINACAK PERSONEL SAYISI

ARANACAK ÖZEL ŞARTLARSOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

3 Kişi

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakülteleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin biri ile Mühendislik ve Teknik Fakülte mezunu olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak, sabırlı ve metanet sahibi olmak,

6) Mut ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.

7) İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve belgesine sahip olmak,

8) Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

9) Detaylı İlan Bilgisine Mut Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.mut.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.
BÜRO GÖREVLİSİ

2 Kişi

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak, sabırlı ve metanet sahibi olmak,

6) Mut ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.

7) İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve belgesine sahip olmak,


3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER


1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır.)


2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,


3) Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi


4) Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti


5) 2 adet vesikalık fotoğraf,


6) Varsa İş deneyim belgeleri,


7) Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası


8) İkametgah ilmuhaberi


9) Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna dair belge.


4-SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER


1) Sağlık kurulu raporu, (Kazananlardan istenecektir.)


5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


1) Sınava Başvurular http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden elektronik ortamda 08/09/2012 -18/09/2012 tarihleri arasında müracaat edeceklerdir.


2) http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını buradan takip edeceklerdir.


3) Mülakata çağrılan adaylar yukarıda sayılan belgeleri Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 19/09/2012 tarihinden itibaren 21/09/2012 tarihi saat 16:00 kadar elden teslim edeceklerdir.


4) Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Doğancı Mahallesi Hükümet Binası Mut Kaymakamlığı toplantı salonunda26/09/2012 tarihinde saat 14:00da gerçekleştirilecektir.


5) Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi, bilgisayar kullanma becerisi, görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.


6) İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.


7-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI : Başvuru sonucunda istihdam edilmeye hak kazananların listesi Mut Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.mut.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


8-DİĞER HUSUSLAR


1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.


2-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.


9-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


ADRES: Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat:2 Mut /MERSİN


TELEFON : 0.324.7741360


FAX : 0.324.7741360


İLAN OLUNUR

14 Eyl 2012 - 21:49 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?