Sözleşmeli Personel Kadro Davasını Kazandı!

T.

 

T.C.

SİVAS  

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO    : 2011/1387

KARAR NO : 2011/1956

 

DAVACI                               : FİRYAL YÜKSEK'İ TEMSİLEN TOÇ BİR-SEN TARIM...

 

T.C.

SİVAS  

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO    : 2011/1387

KARAR NO : 2011/1956

 

DAVACI                               : FİRYAL YÜKSEK'İ TEMSİLEN TOÇ BİR-SEN TARIM ORMAN  

                                                  ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

 

VEKİLİ                                 : AV. HAŞİM ÖZDAL

                                                 Çarşıbaşı Mah. Ziyabey Sok.Yuvam Apt Daire :5 / SİVAS

 

DAVALILAR                      : 1- GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAK. /ANKARA

                                                  2- SİVAS VALİLİĞİ /SİVAS

VEKİLİ                                : HUKUK MÜŞAVİRİ SÜLEYMAN OKCU

 

DAVANIN ÖZETİ              : Sivas İli, Şarkışla İlçe Tarım Müdürlüğü emrinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde veteriner hekim olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı KHK hükümleri uyarınca 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur statüsüne geçirilmek için yaptığı başvurunun reddine ilişkin   işlemin; kendisinin de yer aldığı Bakanlıkça yapılan onay sonrası 04.06.2011 tarihinden önce sözleşme imzalayarak kadroya geçenlerin bulunduğu, kendisinin ise bu tarihten sonra sözleşme imzalaması nedeniyle kadroya geçme hakkının elinden alınmasının Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, kaldı ki sözleşme imzalanması sürecinde işlemlerinin geç yapıldığı, süresinde göreve başlatılsa idi böyle bir hak kaybının oluşmayacağı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ

SAVUNMANIN ÖZETİ     : Savunma dilekçesi süresinde verilmemiştir. 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği 04.06.2011 tarihi itibariyle görevde bulunmayan davacının kadrolu memur olarak ataması yapılamayacağından idarece tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

SİVAS VALİLİĞİ SAVUNMASININ ÖZETİ:Savunma dilekçesi verilmemiştir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Sivas İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Dava, Sivas İli, Şarkışla İlçe Tarım Müdürlüğü emrinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde veteriner hekim olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı KHK hükümleri uyarınca 657 Sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur statüsüne geçirilmek için yaptığı başvurunun reddine ilişkin   işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

T.C Anayasanın 128/2 maddesinde; memurların ve diger kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği belirtilerek statü hukukunun geçerli olduğu bu alanda kanunilik esası benimsenmiş, 10. maddesinde de; herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düzünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, hiçbir kişeye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmayacağı, Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

          Anayasa Mahkemesi kararlarında; eşitlik ilkesi ile eylemli değil hukuksal eşitliğin öngörüldüğü, eşitlik ilkesinin amacının, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere yasalar karşısında ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemek olduğu, bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitlik ihlâlinin yasaklandığı şeklinde yorumlanmaktadır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması;06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 02/06/2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, bu konudaki düzenleme 04.06.2011 gün ve 27954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 37. maddenin 1. fıkrası ile; "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4. maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48. maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. "hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve sonuçları 25.05.2011 tarihinde ilan edilen 2011/7 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarına göre davacının sözleşmeli veteriner hekim olarak yerleştirmesinin yapıldığı, 31.05.2011 tarih ve 15299 Sayılı Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce 81 İl Müdürlüğüne gönderilen yazıya göre söz konusu yerleştirmelerle taşra teşkilatına yerleştirilenlerin görevlendirme onaylarının yapıldığı, 01.06.2011 tarihinde bakanlığa ait resmi internet sitesinde görevlendirme onayı yapılan personelin 01.06.2011-17.06.2011 tarihleri arasında sözleşme imzalayarak göreve başlamaları gerektiğinin bildirildiği, bir kısım personelin 04.06.2011 tarihinden önce sözleşme imzalayarak göreve başladığı, davacının ise 07.06.2011 tarihinde sözleşme imzaladığı, 632 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeden yararlanarak 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadroya geçirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

              İşleme gerekçe olarak gösterilen 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer verilen “sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan… atanırlar” şeklinde hükümle daha önceden sözleşmeli personel olarak görevi bulunup da herhangi bir sebeple kadrolu olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmayan personelin 632 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihte görevde olanların da bu KHK'den yararlanmaları öngörülerek KHK ile tanınan hakkın mümkün olduğu kadar genişletilmesi ve sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinde yer alan kadrolu memurların sahip olduğu güvence ve hakların temin edilmesi amaçlanmıştır.

Davacının sözleşmeli personel olarak görevlendirilmesine ilişkin Bakanlık onayının 31.05.2011 tarihinden önce veya en geç bu tarihte yapıldığı, davacının fiilen görev başlama tarihinin ise 07.06.2011 olduğu görüldüğünden, davacının, 632 Sayılı KHK'nın yayımlandığı 04.06.2011 tarihinde çalışmakta olup olmadığının da değerlendirilmesi gerekmektedir.

             Bilindiği üzere, idare hukuku bakımından atama işlemleri şart işlem niteliğindedir. Şart işlemlerle kişiler, önceden kuralları belirlenmiş bir statüye sokulmaktadır. Şart işlemler kurulurken, İdareler işlemin içeriğini düzenlemede yetkili değildir. Örneğin bir kamu görevine atamaya ilişkin işlemle ataması yapılan kişi önceden kuralları belirlenmiş olan kurallara tabi olmaktadır. Bu nedenle, idarenin tek taraflı irade açıklamasıyla kamu görevine başlatılmasına karar verilen ilgili kişi ile idare arasındaki ilişki bir statü ilişkisi olmaktadır. Buradan hareketle, atamanın, idarenin tek yanlı iradesi ile hukuki sonuçlar yaratan, yenilik doğurucu ve icrai nitelikte olan bir idari işlem olduğu, bu işlemin tesisiyle birlikte ilgili kişinin genel, nesnel ve kişisel olmayan bir statüye sokulduğu kabul edilmektedir.

           Olayda da, davacının atanması işleminin en geç 31.05.2011 tarihinde gerekli onay alınarak tamamlanmış ve uygulamaya konulmaya hazır hale getirilmiş olması nedeniyle kesin ve yürütülebilir bir işlem niteliğini kazandığı, idarece işlemin uygulanması için alt birimlere bildirim yapılmasının, işlemin bu niteliğini ortadan kaldırmayacağı gibi kesin ve yürütülebilir nitelikte olması durumunu da değiştirmeyecektir.

            Bu açıklamalara göre, davacının 31.05.2011 tarihinden önce veya en geç bu tarihte yapılan görevlendirme onayı ile kamu görevlisi statüsüne girmiş olduğu, ve bu işlemin ilgili hakkında hukuki sonuç doğuran kesin bir işlem olduğu, bu işlemin daha sonra ilgili komisyona tebliğ edilmesinin ve davacının daha sonra fiili olarak çalışmaya başlamasının bu durumu değiştirmeyeceği, bu nedenle, 632 Sayılı KHK'da yer alan " bu KHK'nın yayımlandığı tarihte çalışmakta olanlar" ifadesi kapsamına davacının da girdiği sonucuna varılmaktadır.

           Bu durumda, gerek 2011/7 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına göre sözleşmeli veteriner hekim olarak yerleştirmesi yapılan ve davalı idarece sözleşmeli veteriner hekim olarak göreve başlatılması uygun görülen davacı ile aynı hukuki konumda olan kişilerden bazılarının 04.06.2011 tarihinden önce göreve başlatılması, davacı ile benzer konumda olan bazılarının ise kendilerine ithaf edilemeyecek sebeplerden dolayı bu tarihten sonra göreve başlatılmaları nedeniyle aralarında eşitsizlik oluşturulduğu, gerekse atama onayının 31.05.2011 tarihinden önce veya en geç bu tarihte bir başka anlatımla KHK'nın yayımlandığı 04.06.2011 tarihinden önce yapılarak kamu görevlisi statüsüne girmiş olduğu, görev daha sonra başlamasının ise bu durumunu değiştirmeyeceği, bu nedenle de davacının ilgili KHK'nın yayımlandığı tarih itibarıyla çalışmakta olduğu ve bu KHK kapsamında olduğu dikkate alındığında; davacının 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memurluğuna geçirilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda ayrıntılı dökümü yapılan 108,70-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 600,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, varsa artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 30/12/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

      Başkan                                                    Üye                                                  Üye

 YUSUF GÜNEY                            EDİB HÜSNÜ ÖZEN                            BİLAL ACAR

      42975                                                   97677                                                102675

 

 

Haber Kaynağı : www.kamudanhaber.com

19 Oca 2012 - 12:01 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?