SPK Uzman Yrd. ve Uzman Hukukçu Yrd. Giriş Sınavı Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu , Uzman Yardımcısı ve Uzman Hukukçu Yardıcısı Giriş Sınavı düzenleyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu , Uzman Yardımcısı ve Uzman Hukukçu Yardıcısı Giriş Sınavı düzenleyecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nda...
Sermaye Piyasası Kurulu , Uzman Yardımcısı ve Uzman Hukukçu Yardıcısı Giriş Sınavı düzenleyecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nda G.İ.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 12 adet “Uzman Yardımcısı” ve araştırma birimlerinde görevlendirilmek üzere G.İ.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 3 adet “Uzman Yardımcısı” ve A.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 2 adet “Uzman
Hukukçu Yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak
yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) a) 12 adet (KOD1) Uzman Yardımcısı için;
ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP54 puanı 85 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 180 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 180 inci sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların
tümü sınava çağrılacaktır.),

b) Araştırma birimlerinde görevlendirilecek 3 adet (KOD2) Uzman Yardımcısı için;
ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP8 puanı 85 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 45 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 45 inci sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların
tümü sınava çağrılacaktır.),

c) 2 adet (KOD3) Uzman Hukukçu Yardımcısı için;
ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 30 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 30 uncu sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların
tümü sınava çağrılacaktır.),

2) KPSS’nın yabancı dil test sınavında, toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak,

3) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

4) a) (KOD1) ve (KOD2) Uzman Yardımcılığı için başvuranların;

i) Siyasal Bilgiler Fakültesi (Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye,İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve varsa diğer bölümlerinden), İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi veya Yönetim Bilimleri fakültelerinden ,

ii) İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültelerinin sosyal bilimler eğitimi veren bölümlerinden,

iii) Üniversite, fakülte ve yüksek okulların en az 4 yıllık eğitim veren aşağıda sayılan bölümlerinden;
İstatistik; İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri; Bankacılık; Bankacılık ve Finans;Bankacılık ve Sigortacılık; Sermaye Piyasası; Sigortacılık; Sigortacılık ve Risk
Yönetimi; Aktüerya; Aktüerya Bilimleri; Uluslararası Ticaret; Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik; Muhasebe; Muhasebe Bilgi Sistemleri; Muhasebe ve Finansal Yönetim; Yönetim Bilişim Sistemleri; İşletme Bilgi Yönetimi; Endüstri Mühendisliği;
iv) Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman
Eğitimi Bölümü,veya yukarıda (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanlara denk olduğu yetkili
makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

b) (KOD3) Uzman Hukukçu Yardımcılığı için başvuranların;

i) Hukuk Fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmaları veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini
Kurul’a vermeleri (Staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava
alınmazlar),

5) 01 Ocak 2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.),

6) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak zorunludur.


GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 7-8 Kasım 2009 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde yapılacaktır.

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Beşevler / ANKARA

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi
tutulacaklardır.

YAZILI MESLEKİ SINAV KONULARI

(KOD1) Uzman Yardımcısı
KPSSP54 puanı 85 ve üzerinde olan uzman yardımcısı adaylarının yazılı mesleki
sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır :

a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama,İşletme İktisadı,

b) HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas hukuku, Ceza Hukukunun genel esasları,

c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel bilgiler,

f) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca
dillerinden birine çevrilmesi,

Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır. Bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının 40’dan aşağı olmaması zorunludur.
(KOD2) Uzman Yardımcısı KPSSP8 puanı 85 ve üzerinde olan ve Kurulumuzca araştırma birimlerinde
görevlendirilecek uzman yardımcısı adaylarının yazılı mesleki sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan ve sayısal ağırlıklı sorulardan yapılır :

a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Ekonometri,

b) HUKUK : Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku Genel Kavramlar,

c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.
d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil, İşletme Finansmanı,

e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap,

f) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca
dillerinden birine çevrilmesi,

Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır. Bu grupların
herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının 40’dan aşağı
olmaması zorunludur.

(KOD3) Uzman Hukukçu Yardımcısı
KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olan uzman hukukçu yardımcısı adaylarının yazılı
mesleki sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır :

a) ÖZEL HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk,
b) KAMU HUKUKU : İdare Hukuku, Ceza Hukuku,
c) TAKİP ve USUL HUKUKU : Hukuk Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku,
d) GENEL KONULAR : İktisat, Maliye, Muhasebe Genel Esasları,
e) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır. Bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının 33.33’den aşağı olmaması zorunludur.


SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların
değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu”
Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden veya
Kurulun internet sayfasından temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 5 – 23 Ekim 2009 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine şahsen veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde
yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden
veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilip el yazısıyla açık ve eksiksiz doldurulacak
başvuru formu (4 sayfadan oluşmaktadır.)
2) Nüfus kimlik cüzdanı fotokopisi
3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli örneği
4) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi
5) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
6) (KOD3) Uzman Hukukçu Yardımcısı adaylarının avukatlık stajı bitim belgesinin
onaylı örneği (Bu belgenin sözlü sınav tarihinden 1 hafta öncesine kadar Kurul’un merkezine
teslimi zorunludur),
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma
sınavına katılabileceklerin isimleri, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde, 02
Kasım 2009 tarihinden itibaren ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava Giriş Belgeleri 06 Kasım 2009 tarihinde saat 17:30’a kadar adaylara elden verilecektir.Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş
olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15
06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0312) 292 89 98 İrtibat Tel: (0212) 334 56 09
334 56 10
İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr

www.kpsscafe.com.tr

18 Eki 2009 - 00:00 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler