Fatih Üniversitesi Ana Yönetmeliği Yayımlandı

Fatih Üniversitesi ana yönetmeliğini Resmi Gazete yayımladı.

Fatih Üniversitesi 18 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de ana yönetmeliğini yayımlamıştır. 

18 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'nin Bugün bölümünün yönetmelik kısmında yayımlanan Fatih Üniversitesi Ana Yönetmeliği 5 bölüm ve 29 maddeden oluşuyor.

Resmi Gazete'de ilgili yönetmelik, ''FATİH ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ'' başlığı altında yayımlandı. Haberimiz aracılığı ile ilgili yönetmeliğe ulaşmaktasınız.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o yönetmelik;


Fatih Üniversitesinden:

FATİH ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, eğitim-öğretime ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Başkan vekili: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan vekillerini,

c) Genel Sekreter: Fatih Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Kurucu Vakıf: Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfını,

d) Mütevelli Heyeti: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Fatih Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Fatih Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Fatih Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Fatih Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti, Akademik Organlar ve Öğretim Elemanları

Mütevelli heyetinin oluşumu

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyeti, vakıf yönetim organınca, Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi yükseköğrenim görmüş adaylar arasından olmak üzere dört yıl süre ile seçilen en az yedi, en çok on üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Rektör, Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup Başkanlığa seçilemez ve kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Vakıf yönetim organı başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilemez. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli izni alarak Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.

(2) Mütevelli Heyeti üyeleri, kendi aralarından bir başkan seçer.

(3) Başkan, Mütevelli Heyeti üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması veya sona ermesi halinde, Kurucu Vakıf Başkanlığına bilgi verir.

(4) Başkan, Mütevelli Heyet üyeliğine seçilen veya ayrılan üyelerin isimlerini en geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Kurucu Vakıf, en geç on beş gün içinde Mütevelli Heyet üyeliğine seçilen üyeyi Başkana bildirir.

(6) Mütevelli Heyeti yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca ihtiyaç üzerine daha fazla toplanabilir. Toplantı yeter sayısı Mütevelli Heyeti üye sayısının salt çoğunluğudur.

(7) Mütevelli Heyeti toplantılarında görüşmeler tamamlandıktan sonra alınan kararlar oya sunulur. Oylar kabul veya ret şeklinde verilebilir. Çekimser oy kullanılamaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık yapılır. Ancak gerekli hallerde toplantıya katılanların çoğunluğunun kararı ile gizli oylama yapılmasına karar verilebilir.

(8) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(9) Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(10) Kararlara, sıra numarası verilir ve alındığı günün tarihi yazılır ve düzenli bir şekilde karar defterine işlenir.

(11) Mütevelli Heyeti, gerekli gördüğü hallerde yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri, açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara çağırabilir. Bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

Mütevelli heyetinin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

a) Akademik çalışmaların bilimsel ölçütlere uygun yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Üniversite organlarınca hazırlanan düzenleyici işlem taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Üniversitede enstitü, fakülte, yüksekokul, hazırlık okulu, uygulama ve araştırma merkezleri, teknoparklar ile bunlara bağlı bölüm ve birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususunda Senato tarafından alınan kararları onaylamak,

ç) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektörü atamak,

d) Üniversitede görevlendirilecek personelin atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

e) Üniversitenin bütçesini kabul etmek ve bütçe uygulamalarını izlemek, bütçe uygulama esaslarını, harcamalara ilişkin parasal sınırlamaları ve yetkileri belirlemek ve yetkilendirmelerde bulunmak,

f) Rektör tarafından önerilen kadro planlamasını onaylamak,

g) Senato tarafından belirlenen öğrenci kontenjanları ve verilecek burs miktarları ile öğrencilerden alınacak ücretleri onaylamak,

ğ) Üniversiteye taşınır ve taşınmaz mallar temin etmek ve bu varlıkları yönetmek,

h) Üniversiteye yapılacak bağışları kabul etmek,

ı) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar ve finansal değerlendirmeler yapılmasına, işletmeler kurulmasına, kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak,

i) İlgili mevzuatla verilen görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyeti, yetkilendirilmeleri mümkün olan hususlarda uygun gördüğü ölçüde Başkan, Başkan vekilleri, Rektör ve Üniversite yöneticilerini yetkilendirebilir.

Başkan, başkan vekilleri ve görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından, dört yıl için bir Başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Süreleri biten Başkan ve vekili yeniden seçilebilir.

(2) Başkan, Mütevelli Heyeti temsil eder ve ilgili mevzuat ve Mütevelli Heyet tarafından kendisine verilen yetkileri kullanır.

(3) Başkanın, katılamadığı Mütevelli Heyet toplantılarına başkan vekili başkanlık eder.

Senato ve görevleri

MADDE 8 – (1) Senato, Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur. Senato, Üniversitenin akademik organı olup 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yapar.

(2) Senato toplantılarında, öğrencilerle ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, Üniversite öğrenci konseyi başkanı da davet edilir.

(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlardan ve Üniversiteye bağlı farklı öğretim birimlerini temsil edecek şekilde, Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari organı olup, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapar. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Rektör ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyeti tarafından atanan Rektörün görev süresi dört yıldır. Süresi sona eren Rektör, aynı yöntemle yeniden atanabilir. Rektör, gerektiğinde Mütevelli Heyeti adına, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı birimlerin düzenli çalışmasını sağlamak,

b) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra, Mütevelli Heyetine sunmak,

c) Üniversiteyi oluşturan birimlere atamaları yapmak ve gerekli gördüğü durumlarda, öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

ç) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak veya yaptırmak,

d) Mütevelli Heyeti tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapmak.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Rektör, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en fazla üç öğretim üyesini rektör yardımcısı olarak atayabilir. Rektör yardımcılarının görev süreleri beş yıldır. Rektör görevi başında bulunamadığı hallerde Rektör yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. Rektör yardımcısı olmadığı veya izinli oldukları durumlarda Rektör, Üniversitenin kadrolu profesörlerinden bir öğretim üyesini de vekil olarak bırakabilir.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları

MADDE 12 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen üyelerden oluşur ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yapar.

Dekanlar, enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri

MADDE 13 – (1) Dekan, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin önerisi ile Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Enstitü, yüksekokul ve hazırlık okulu müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Uygulama ve araştırma merkezi müdürlerinin atanması ve görev süreleri ilgili merkezin yönetmeliği ile belirlenir. Dekan ve müdürlerin görev süreleri üç yıldır. Süresi sona eren dekan veya müdür yeniden atanabilir. Dekan ve müdürler kendilerine en fazla iki yardımcı atayabilir. Dekan/müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır ve tekrar atanmaları mümkündür.

(2) Dekan ve enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile yardımcıları ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen görevleri yapar.

Bölüm ve program başkanı

MADDE 14 – (1) Bölüm başkanı, bölümün kadrolu profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent bulunmadığı durumlarda, yardımcı doçentleri arasından dekan tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, bölüm öğretim üyeleri arasından, üç yıl için en fazla iki yardımcı seçebilir. Bölüm başkanının izinli olduğu durumlarda, bölüm başkan yardımcısı veya bölüm öğretim üyelerinden biri bölüm başkanlığına vekâlet eder. Bölüm başkanı, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yürütür.

(2) Program başkanı, ilgili programda görevli öğretim elemanları arasından üç yıl süre için ilgili yüksekokul müdürü tarafından atanır. Süresi biten program başkanı tekrar atanabilir.

Öğretim elemanları

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Öğretim elemanlarının, atanmaları, yükseltilmeleri ve görevlendirilmeleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversitede görev alan akademik personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele, aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Üniversitenin öğretim elemanları tarafından yürütülecek olan araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(5) Üniversite, Senato tarafından kabul edilen ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında eğitim gören öğretim elemanı adaylarına burs verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Birimler, Çalışma Esasları ve Mali Hükümler

İdari birimler

MADDE 16 – (1) Üniversitedeki her türlü idari, mali ve teknik işler, Genel Sekreterlik bünyesindeki birimler tarafından yürütülür.

(2) Üniversite Genel Sekreteri, Rektörün önerisiyle, Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Genel Sekreterin önerisi üzerine Rektör tarafından en fazla iki genel sekreter yardımcısı atanabilir ve Mütevelli Heyetin onayına sunulur. İdari birimlere ilişkin diğer esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İdari personelin atanması

MADDE 17 – (1) Üniversitede görevli idari personel ve idari birim yöneticisi olan daire başkanı, müdür, fakülte/enstitü/yüksekokul sekreteri, koordinatör, direktör ve yardımcıları ve benzerleri, Genel Sekreterin önerisi üzerine Rektör tarafından atanır ve Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

Üniversite içi bilimsel denetim

MADDE 18 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel denetimi, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri esas alınarak yapılır. Öğretim elemanları, öğrenciler ve personel hakkında anketler yapılarak eğitim-öğretim kalitesi denetlenebilir.

(2) Eğitim-öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu dekana veya enstitü müdürüne sunar. Dekan, enstitü veya yüksekokul müdürü, kendi değerlendirmelerini de ekleyerek raporları Rektöre sunar.

(3) Öğretim elemanları, bilimsel araştırma, yayın ve diğer faaliyetlerini bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe sunmak zorundadır.

Çalışma esasları

MADDE 19 – (1) Akademik ve idari personelin çalışma esasları ve araştırmalarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Satınalma işleri

MADDE 20 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 31/08/2009 tarihli ve 27335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Satın Alma Yönetmeliğine göre yürütülür.

Projeler ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 21 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projeleri, bu projelerin belirlenmesi, seçimi, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve bu gelirlerin paylaşımı hususunda uygulanacak ilkeler, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Dili, Dil Eğitimi ve Onursal Unvanlar

Öğretim dili ve dil eğitimi

MADDE 22 – (1) Üniversitede, öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Senatonun kararı, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetinin oluru ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla Üniversitenin bazı fakülte, bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya İngilizce dışında bir yabancı dille de öğretim yapılabilir.

(2) Üniversitenin İngilizce hazırlık eğitimi ile diğer dillerle ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Onursal unvanlar

MADDE 23 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında bilim ve sanat alanlarında üstün başarı kazanmış veya toplum hayatına değerli katkılarda bulunmuş kişilere, ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile fahri doktora veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlar

MADDE 24 – (1) Mütevelli Heyeti veya Rektör, gerektiğinde alanında uzman kişi veya kişileri danışman olarak atayabilir. Danışmanlara ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 25 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde,18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 1/6/2000 tarihli ve 24066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

Kpsscafe.com.tr

18 Tem 2016 - 09:09 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?