MSÜ Değerlendirme Raporu Yayınlandı!

ÖSYM tarafından 2019 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Değerlendirme raporu yayınlandı.

MSÜ Değerlendirme Raporu Yayınlandı!
MSÜ Değerlendirme Raporu Yayınlandı!
+3
Haber albümü için resme tıklayın

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "2019-MSÜ Değerlendirme Raporu, 10 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.20'den itibaren ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Peki, 2019 MSÜ Değerlendirme Raprunda Neler Var?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. 2019 MSÜ sınavına başvuran 381.230 adaydan 372.451’i sınava girmiş ve 372.313 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir. Sınava giren adayların %67’si erkek, %33’ü kadındır. 2019 MSÜ’ye okul bazında en fazla katılım Anadolu Liseleri (%34,36) tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplamda 120 sorudan oluşan sınavda; Türkçe (40 Soru), Sosyal Bilimler (20 Soru), Temel Matematik (40 Soru) ve Fen Bilimleri (20 Soru) testleri uygulanmaktadır. Sınavın cevaplama süresi 135 dakikadır. Testlerden elde edilen doğru cevap sayısı ortalamaları incelendiğinde adayların en yüksek başarı gösterdikleri testin 24,03 ile Türkçe testi, en düşük başarı gösterdikleri testin ise 4,57 ile Fen Bilimleri testi olduğu görülmektedir. Sosyal Bilimler testinin ortalaması 6,51, Temel Matematik testinin ortalaması 9,70’tir.

Adayların MSÜ puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Sınavı geçerli 372.313 adaydan 3.059’unun (%1) Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puanı bulunmadığı için puanları hesaplanmamıştır. MSÜ puanları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel olmak üzere dört ayrı puan türünde hesaplanmaktadır. MSÜ Genel (MSÜ-GN) puan türünde adayların 6.233 (%1,69)’ü 150’nin altında, 35.033 (%9,49)’ü 150-180 aralığında, 327.988’i ise (%88,82) 180’in üzerinde puan almıştır. 180’in üzerinde puan alma oranı açısından adayların en yüksek başarı (%91,37) gösterdiği puan türü MSÜ Sözel (MSÜ-SÖZ), en düşük başarı (%88,73) gösterdiği puan türü ise MSÜ-EA’dır. Puan aralığı gruplarına göre adayların dağılımı incelendiğinde MSÜ-GN puan türünde adayların %21,71’inin 100-199, %55,87’sinin 200-299, %18,45’inin 300-399 ve %3,97’sinin 400-500 aralığında bulunduğu görülmüştür.

MSÜ Sınavı Puan Hesaplaması

MSÜ sınavı puanları; sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel olmak üzere dört ayrı puan türünde hesaplanmaktadır. Puanlar hesaplanırken her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (net sayısı) hesaplanmaktadır. Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunmaktadır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır. Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puan hesaplamaları yapılmaktadır. Adayların ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SAY), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖZ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulmaktadır.

Adayların, aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak başarı sırası belirlenmekte ve adaylar, Tablo 2’de belirtilen puan türlerine göre 2’nci seçim aşamalarına çağrılmaktadır.

2019 MSÜ Sınavı Analizleri

2019 MSÜ Sınavı, 7 Nisan 2019 tarihinde 94 sınav merkezinde uygulanmıştır. Sınava başvuran 381.230 adaydan 372.451’i sınava girmiş ve 372.313 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir. Sınava katılan adaylardan Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puanı bulunmayan 3.059 adayın MSÜ puanı hesaplanmamış olup puanı hesaplanan 369.254 aday bulunmaktadır. Sınava katılan adayların %37’si mezun, %63’ü hâlen öğrenimine devam etmektedir. Ayrıca adayların %67’si erkek, %33’ü kadındır. 2019 MSÜ adaylarının mezun oldukları ya da eğitimlerine devam ettikleri okul türlerine göre dağılımı Şekil 2’de verilmiştir. Şekilde yer alan “Diğer Meslek Liseleri” kapsamında Adalet Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Maliye Meslek Lisesi, Spor Meslek Lisesi, Tapu Kadastro Meslek Lisesi, Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi, Konservatuvar, Mahalli İdareler Meslek Lisesi, Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi, Demiryolu Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu İletişim Meslek Lisesi, Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi, Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme Engelliler), Anadolu Tarım Meslek Lisesi, Özel Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Meslek Programı), Özel Anadolu Meslek Programı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı), Özel Anadolu Teknik Programı, Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi, Sekreterlik Meslek Lisesi bulunmaktadır. Şekil 2’ye göre 2019 MSÜ’ye en fazla katılım %34,36 oranı ile Anadolu Liseleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 2019 MSÜ sınavında puanı hesaplanan adayların mezun oldukları ve mezun olabilecek durumda oldukları okul türlerine göre aday sayısı, en düşük puan, en yüksek puan, puan ortalaması ve standart sapma bilgileri EK 1’de verilmiştir. Sosyal Bilimler testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf olmayan aday sayısı 368.383 olup muaf tutulan ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandırmış olan aday sayısı 3.930’dur.

2019 MSÜ Sınav İstatistikleri

2019 MSÜ sınavı geçerli olan 372.313 adaydan elde edilen verilere göre hesaplanan test istatistikleri Tablo 3’te verilmiştir. Doğru cevap sayısı ortalaması; 24,03 ile en yüksek Türkçe testinde, 4,57 ile en düşük Fen Bilimleri testinde hesaplanmıştır. Sosyal Bilimler testinin ortalaması 6,51, Temel Matematik testinin ortalaması ise 9,70 olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan ortalama doğru cevap sayısı değerleri; standart sapma değerleri ile birlikte incelendiğinde Fen Bilimleri ve Temel Matematik testlerinin, Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerine göre daha heterojen bir puan dağılımına sahip olduğu görülmektedir. Soru güçlük düzeyi, bir soruyu doğru cevaplayan adayların tüm adaylara oranı; testin ortalama güçlük düzeyi de testte bulunan soru güçlükleri toplamının soru sayısına bölümü olarak ifade edilmektedir (Ebel ve Fresbie, 1991; Linn ve Gronlund, 1995). 2019 MSÜ sınavı ortalama güçlük düzeyleri 0,23 ile 0,60 arasında değişmektedir. Ortalama güçlük düzeyleri, Türkçe testinde 0,60, Sosyal Bilimler testinde 0,33, Temel Matematik testinde 0,24 ve Fen Bilimleri testinde 0,23 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre sınava katılan adayların Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde daha çok zorlandıkları ifade edilebilir. Soru ayırt ediciliği, ölçülmek istenen özelliğe sahip olan adayları bu özelliğe sahip olmayan adaylardan ayırma gücü olarak tanımlanmaktadır (Baykul, 2010; Cohen ve Swerdlik, 2010; Özçelik, 1992). Testin ortalama ayırt edicilik düzeyi, testteki tüm soruların ayırt edicilik değerlerinin ortalamasıdır (Urbina, 2014). Testteki soruların ayırt edicilik değerinin 0,30 ve üzeri olması, soruların ayırt edicilik değerinin geçerli olduğunu göstermektedir (Crocker ve Algina, 2008). Testlerde bulunan soruların ortalama ayırt edicilik düzeyleri 0,43 ile 0,60 arasında değişmektedir. Elde edilen bu veriler incelendiğinde tüm alt testlerdeki soruların ayırt edicilik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. Ortalama ayırt edicilik değerinin en yüksek olduğu testin, 0,60 ile Fen Bilimleri testi olduğu belirlenmiştir. Test puanlarının güvenirliği; o testte yer alan bütün maddelerin ölçmek istediği değişkeni ölçebilmesi, soruların bir bütün hâlinde tutarlı bir ölçme yaptığının göstergesi olarak kabul edilmektedir (Cronbach, 1951; Kuder ve Richardson, 1937; Lord, 1955). Testler için 0,70 ve üzerindeki iç tutarlılık korelasyon katsayısı yeterli düzey olarak kabul edilmektedir (Turgut ve Baykul, 2015; Özçelik 1992; Urbina, 2014). Yapılan güvenirlik analizinde testlerin güvenirlik katsayıları 0,78 ile 0,94 arasında değişmektedir (Tablo 3) ve bu değerlere göre testlerin iç tutarlılığının yüksek olduğu ifade edilebilir. Sınavı oluşturan testlerin soru sayıları ve ortalama güçlük düzeyleri Tablo 4’te verilmiştir. Soru sayıları birbirinden farklı olmakla birlikte, testler/alt testler ortalama güçlük düzeylerine göre karşılaştırıldığında adayların Türkçe testinde diğer alt testlere göre daha yüksek başarı gösterdiği görülmektedir. Sosyal Bilimler testinde yer alan Tarih, Coğrafya ve Felsefe alt testleri arasında adayların en başarılı olduğu alan Felsefe alt testidir. Coğrafya alt testi ise 0,29 ortalama güçlük düzeyi ile adaylara en zor gelen alt test olmuştur. Fen Bilimleri testinde ise adayların en başarılı olduğu alan 0,24 ortalama güçlük düzeyi ile Fizik alt testidir. Biyoloji alt testi ise 0,21 ortalama güçlük düzeyi ile adayların en çok zorlandığı alt test olmuştur.

2019-MSÜ Değerlendirme Raporu'na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2019-MSÜ Değerlendirme Raporu

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

13 May 2019 - 13:20 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler