Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor. İlanın detayları ve başvuru koşulları haberimizde...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor. İlanın detayları ve başvuru koşulları haberimizde...

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2013 ve 2014 KPSS P3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde geçerli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerine ilişkin kararı gereği İngilizce dilinde eşdeğerliği bulunan diğer sınavlardan yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacaktır.

Sıralamaya göre her bir pozisyon için 10 (on) katına kadar aday sınava çağırılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabilecektir.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz

olmak,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için başvuru tarihinin son günü itibariyle en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllıkmesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır),

d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

e)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak ya da en az bir yıl askerlik ile ilişiği bulunmamak.

f)Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun

olmak.

g)Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuran adaylara özel şartlardan birini veya birkaçını taşımayanlar için 1 (bir) kat, 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuran adaylara özel şartlardan birini veya birkaçını taşımayanlar için 2 (iki) kat ücret ödenecektir. (b) bendinde belirtilen bölümlerden mezun olmayanlara diğer şartları taşısa dahi 2 (iki) katından fazla ücret ödenmez.

ğ) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

B - ÖZEL ŞARTLAR:

1) Bilgi Güvenliği Takım Lideri (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a)Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konularında en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak,

b)En az 1000 kullanıcılı bir organizasyonda yürütülen ISO 27001 sertifikasyon sürecinde proje yöneticisi veya danışman olarak görev almış olmak ve bu süreci başarılı şekilde sertifika alımıyla sonuçlandırmış olmak,

c)Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)Sızma Testi, yük testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)Log yönetimi ve korelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu, işletilmesi ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,

g)Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

h)WAF, firewall, IPS, antivirüs gibi ağ güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Kurum bünyesinde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturabilecek olmak,

i)CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak,

j)Sistem yönetimi ve veri tabanı yönetimi konularında bilgili olmak ve en az 3 yıl sistem yöneticiliği yapmış olmak,

k)ISO 27001 LA (Lead Auditor), CISSP(Certified Information Systems Security Professional), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester), Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

l)Siber saldırı tespiti ve önleme yöntemleri konularında bilgili olmak,

m)Güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

2)Ağ Takım Lideri (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a)Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde network admin olarak en az 7 yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b)Büyük ölçekli network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında tecrübeli olmak,

c)Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli network topolojisi tasarım ve konfigürasyonu yapmış olmak ve belgelemek,

ç) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına en az 3 (üç) yıldır sahip olmak,

d)Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

e)Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, Antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

f)Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

g)LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Merkezi ağ yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,

h)Büyük ölçekli (teknik veya idari) proje yönetimi konusunda tecrübeli olmak ve belgelemek,

ı) Takım çalışmasına yatkın olmak,

i)Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

j)Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k)Satın alma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l)Merkezi ağ yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,

Tercihen;

Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikasına sahip olmak,

CCNP Service Provider (CCIP) sertifikasına sahip olmak,

CCIE sertifikasına sahip olmak,

3)Yazılım Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

a)10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.

b)C# ve .NET Framework konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c)ASP.NET Web Api ve RESTful servisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

d)MVC teknolojisi ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e)WCF ve XML web servisleri kullanımı, geliştirilmesi ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.

f)Web yazılım güvenliği ve konfigürasyonları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

g)IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h)Angular JS, JQuery, JSON, CSS 3.0 ve Bootstrap hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i)Çok katmanlı yazılım mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

j)UML tecrübesine sahip olmak,

k)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

l)SOA hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

m)Web Servis Ağ Geçidi teknolojileri, XSLT, XSD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

n)J2EE mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, JPA, Hibernate teknolojilerini kullanmış olmak.

o)RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

p)Microsoft SQL Server konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

q)OPM (Oracle Policy Modeling) ve OSB(Oracle Service Bus) hakkında bilgi sahibi olmak

r)Oracle 11g hakkında bilgi sahibi olmak.

s)WebLogic Server hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

t)Devexpress Reporting, Xaf ve Xpo konularında tecrübeli olmak.

u)Versiyonlama araçları konusunda bilgi sahibi olmak

v)Tercihen Mobil geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4)Sistem Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

a)Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde (en az 1000 uç birim veya 10.000 üzeri IP host) sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b)MS Windows Server ( 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

c)Microsoft Exchange 2010-2013 Server, Active Directory uygulaması, GPO, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

ç) İstemci (Client) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (IBM Tivoli, System Center ürünleri vb.), IIS 7.5, 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

d)VMware sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)Veri Depolama Yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak,

f)Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;

1)Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

2)Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

3)Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

4)VMware Certified Associate, Data Center Virtualization (VCA-DCV)

g)Tercihen,

VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

VMware Certified Advanced Professional (VCAP) sertifikasına sahip olmak,

Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) sertifikasına sahip olmak,

Cisco Certified Network Associate (CCNA)sertifikasına sahip olmak.

II.İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

1) İstenilen Belgeler;

a)Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

b)Başvuru formu, (Bakanlık internet sitesinden (www.aile.gov.tr) temin edilecektir.)

c)Özgeçmiş, (Fotoğraflı)

d)Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

e)Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

f)Askerlik durum belgesi,

g)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge veya sertifika,

h)Çalışma süresini gösteren belgeler, Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdan alınacak hizmet/görev belgesi,

(Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

i)Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması zorunludur.

j)Özel şartlar bölümünde belirtilen nitelikleri gösteren belge/belgeler. (Her bir pozisyon

için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belgeler, Sertifikalar sınavla

alınmış olmalıdır.)

2)Başvuru Şekli ve Yeri;

T.C. Aile Bakanlığı Web adresinde (www.aile.gov.tr) bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgeler ile beraber başvurular 28/05/2015-12/06/2015 tarihleri arasında en geç 12/06/2015 günü mesai bitimine (18:00) kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A 1.Kat Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (KPSS P3 PUANI x 0,7 + Yabancı Dil Puanı x 0,3) (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak, pozisyonlara göre alınacak kişi, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

IV.BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) 19/06/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V.SINAV

Sınav Şekli ve Başarı

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınav T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA ) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav tarihleri Bakanlığın web sayfasında 19/06/2015 tarihinde ilan edilecektir.

VI.SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü sınav sonucu her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınav sonucunda bu sınavdan 70 puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, iş tecrübesi fazla olanlar, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleyenler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır

VII.ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak-Haziran 2015 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 3.860,13 TL) 'nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli:

A

4 kata kadar

15.440,52

B

3 kata kadar

11.580,39

C

2 kata kadar

7.720,26

D

1 kata kadar

3.860,13

Alınacak Kişi Sayısı

Pozisyon

Ücret (Sözleşme Ücret Tavanının)

1

Bilgi Güvenliği Takım Lideri

4 Katına Kadar

1

Ağ Takım Lideri

4 Katına Kadar

1

Yazılım Uzmanı

2 Kata Kadar

1

Sistem Uzmanı

2 Kata Kadar

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1)Sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır.

2)Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların veya gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirilmesi yapılacaktır. Bakanlığımızca kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

3)Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

4)Bir (1) yıl içinde boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedeklerden atama yapılabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Kat:1 Çankaya/Ankara)

Web: http://www.aile.gov.tr/, http://pdb.aile.gov.tr/T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2013 ve 2014 KPSS P3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde geçerli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerine ilişkin kararı gereği İngilizce dilinde eşdeğerliği bulunan diğer sınavlardan yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacaktır.

Sıralamaya göre her bir pozisyon için 10 (on) katına kadar aday sınava çağırılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabilecektir.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz

olmak,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için başvuru tarihinin son günü itibariyle en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllıkmesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır),

d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

e)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak ya da en az bir yıl askerlik ile ilişiği bulunmamak.

f)Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun

olmak.

g)Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuran adaylara özel şartlardan birini veya birkaçını taşımayanlar için 1 (bir) kat, 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuran adaylara özel şartlardan birini veya birkaçını taşımayanlar için 2 (iki) kat ücret ödenecektir. (b) bendinde belirtilen bölümlerden mezun olmayanlara diğer şartları taşısa dahi 2 (iki) katından fazla ücret ödenmez.

ğ) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

B - ÖZEL ŞARTLAR:

1) Bilgi Güvenliği Takım Lideri (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a)Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konularında en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak,

b)En az 1000 kullanıcılı bir organizasyonda yürütülen ISO 27001 sertifikasyon sürecinde proje yöneticisi veya danışman olarak görev almış olmak ve bu süreci başarılı şekilde sertifika alımıyla sonuçlandırmış olmak,

c)Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)Sızma Testi, yük testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)Log yönetimi ve korelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu, işletilmesi ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,

g)Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

h)WAF, firewall, IPS, antivirüs gibi ağ güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Kurum bünyesinde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturabilecek olmak,

i)CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak,

j)Sistem yönetimi ve veri tabanı yönetimi konularında bilgili olmak ve en az 3 yıl sistem yöneticiliği yapmış olmak,

k)ISO 27001 LA (Lead Auditor), CISSP(Certified Information Systems Security Professional), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester), Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

l)Siber saldırı tespiti ve önleme yöntemleri konularında bilgili olmak,

m)Güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

2)Ağ Takım Lideri (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a)Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde network admin olarak en az 7 yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b)Büyük ölçekli network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında tecrübeli olmak,

c)Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli network topolojisi tasarım ve konfigürasyonu yapmış olmak ve belgelemek,

ç) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına en az 3 (üç) yıldır sahip olmak,

d)Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

e)Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, Antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

f)Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

g)LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Merkezi ağ yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,

h)Büyük ölçekli (teknik veya idari) proje yönetimi konusunda tecrübeli olmak ve belgelemek,

ı) Takım çalışmasına yatkın olmak,

i)Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

j)Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k)Satın alma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l)Merkezi ağ yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,

Tercihen;

Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikasına sahip olmak,

CCNP Service Provider (CCIP) sertifikasına sahip olmak,

CCIE sertifikasına sahip olmak,

3)Yazılım Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

a)10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.

b)C# ve .NET Framework konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c)ASP.NET Web Api ve RESTful servisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

d)MVC teknolojisi ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e)WCF ve XML web servisleri kullanımı, geliştirilmesi ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.

f)Web yazılım güvenliği ve konfigürasyonları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

g)IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h)Angular JS, JQuery, JSON, CSS 3.0 ve Bootstrap hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i)Çok katmanlı yazılım mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

j)UML tecrübesine sahip olmak,

k)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

l)SOA hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

m)Web Servis Ağ Geçidi teknolojileri, XSLT, XSD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

n)J2EE mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, JPA, Hibernate teknolojilerini kullanmış olmak.

o)RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

p)Microsoft SQL Server konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

q)OPM (Oracle Policy Modeling) ve OSB(Oracle Service Bus) hakkında bilgi sahibi olmak

r)Oracle 11g hakkında bilgi sahibi olmak.

s)WebLogic Server hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

t)Devexpress Reporting, Xaf ve Xpo konularında tecrübeli olmak.

u)Versiyonlama araçları konusunda bilgi sahibi olmak

v)Tercihen Mobil geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4)Sistem Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

a)Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde (en az 1000 uç birim veya 10.000 üzeri IP host) sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b)MS Windows Server ( 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

c)Microsoft Exchange 2010-2013 Server, Active Directory uygulaması, GPO, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

ç) İstemci (Client) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (IBM Tivoli, System Center ürünleri vb.), IIS 7.5, 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

d)VMware sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)Veri Depolama Yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak,

f)Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;

1)Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

2)Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

3)Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

4)VMware Certified Associate, Data Center Virtualization (VCA-DCV)

g)Tercihen,

VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

VMware Certified Advanced Professional (VCAP) sertifikasına sahip olmak,

Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) sertifikasına sahip olmak,

Cisco Certified Network Associate (CCNA)sertifikasına sahip olmak.

II.İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

1) İstenilen Belgeler;

a)Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

b)Başvuru formu, (Bakanlık internet sitesinden (www.aile.gov.tr) temin edilecektir.)

c)Özgeçmiş, (Fotoğraflı)

d)Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

e)Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

f)Askerlik durum belgesi,

g)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge veya sertifika,

h)Çalışma süresini gösteren belgeler, Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdan alınacak hizmet/görev belgesi,

(Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

i)Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması zorunludur.

j)Özel şartlar bölümünde belirtilen nitelikleri gösteren belge/belgeler. (Her bir pozisyon

için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belgeler, Sertifikalar sınavla

alınmış olmalıdır.)

2)Başvuru Şekli ve Yeri;

T.C. Aile Bakanlığı Web adresinde (www.aile.gov.tr) bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgeler ile beraber başvurular 28/05/2015-12/06/2015 tarihleri arasında en geç 12/06/2015 günü mesai bitimine (18:00) kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A 1.Kat Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (KPSS P3 PUANI x 0,7 + Yabancı Dil Puanı x 0,3) (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak, pozisyonlara göre alınacak kişi, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

IV.BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) 19/06/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V.SINAV

Sınav Şekli ve Başarı

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınav T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA ) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav tarihleri Bakanlığın web sayfasında 19/06/2015 tarihinde ilan edilecektir.

VI.SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü sınav sonucu her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınav sonucunda bu sınavdan 70 puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, iş tecrübesi fazla olanlar, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleyenler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır

VII.ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak-Haziran 2015 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 3.860,13 TL) 'nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli:

A

4 kata kadar

15.440,52

B

3 kata kadar

11.580,39

C

2 kata kadar

7.720,26

D

1 kata kadar

3.860,13

Alınacak Kişi Sayısı

Pozisyon

Ücret (Sözleşme Ücret Tavanının)

1

Bilgi Güvenliği Takım Lideri

4 Katına Kadar

1

Ağ Takım Lideri

4 Katına Kadar

1

Yazılım Uzmanı

2 Kata Kadar

1

Sistem Uzmanı

2 Kata Kadar

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1)Sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır.

2)Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların veya gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirilmesi yapılacaktır. Bakanlığımızca kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

3)Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

4)Bir (1) yıl içinde boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedeklerden atama yapılabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Kat:1 Çankaya/Ankara)

Web: http://www.aile.gov.tr/, http://pdb.aile.gov.tr/

28 May 2015 - 10:56 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.




Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?