Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı alınacak. Başvurular 17-27 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 11 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.
Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Orman Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunlarından bir (1), Biyoloji bölümü mezunlarından üç (3), İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Maliye bölümü mezunlarından bir (1) kişi.

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Orman Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Biyoloji, İstatistik ve Maliye bölümünden mezun olmak.
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), Maliye Bölümü Mezunları için KPSSP24'den, İstatistik Bölümü Mezunları için KPSSP25'den, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama ve Biyoloji Bölümü Mezunları için KPSSP3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.
- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak
- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak
şartları aranır.
Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Bakanlığımızın Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Personel Dairesi Başkanlığından ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 17.08.2015 tarihinden 27.08.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisinde aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru Formu,
b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen çıktısı,
c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
(Posta yoluyla başvuracak adaylar öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederek fotokopilerini Bakanlığımız Taşra Birimlerine onaylatabilirler.)
ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
a) Meslekî alan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,
d) Genel yetenek ve genel kültürünü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,
değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.
Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:
Orman Mühendisliği Bölümü için: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, Silvikültür, Amenajman (Orman, Havza), Toprak İlmi, Ekoloji, Erozyon, Ağaçlandırma, Ormancılık Kadastrosu. Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir? Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilanı ve yönetimi Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında verilen izinler, Yaban Hayatı Envanter Teknikleri Tür eylem planları "biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi ve korunması", "genetik çeşitlilik ve genetik kaynaklar.
Çevre Mühendisliği Bölümü için: Yerüstü Suyu Kalitesi ve Yönetimi Uygulamaları, Su kalitesi, Su Kalitesi Parametreleri, su kalitesi kontrolü, Yeraltı Suyu Yönetimi, Su Temini ve Arıtımı, atıksu arıtımı, atıksu uzaklaştırma, Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Prosesler, Su Kirliliği ve Kirletici Kaynakları, Ulusal ve Uluslararası Su Mevzuatı (AB Direktifleri, Yönetmelikler vb.), Su Hukuku ve Su İle İlgili Uluslararası Antlaşmaları, Çevre Modelleme, Suların Yeniden Kullanımı, Havza Yönetimi, Suyun Havza Bazlı Bütüncül Yönetimi, Toprak kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin ilkeler (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğe göre), Hava emisyonu tespiti ve sınırlaması (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre), Biyokütle (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre-Tanımlar), Atıksuların Boşaltım İlkeleri (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre), İçme Suyu ve Atıksu Arıtımı, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Su Analizleri ve İzleme, İçme Suyu Temini, İklim, sera etkisi ve karbon dioksit, Hidrolik Çevrim, Akarsu Havzalarının Özellikleri, İklim değişikliği ile ilgili uluslararası sözleşme ve protokoller ile ülkemizin bu husustaki konumu, İklim değişikliği, etkileri ve iklim değişikliğine uyum kavramları, Kuraklığın çevre ve sosyal yaşantıya etkileri, Taşkınların çevre kirliliğine etkileri, Ülkemizin Sınıraşan Suları ve Havzaları, Ülkemizin Sınıraşan Su Politikaları, Su Yönetimi İle İlgili Güncel Gelişmeler, Su Kimyası, Su Kaynakları Planlaması, Su Tahsisleri, Su Güvenliği ve Su Hukuku, ÇED, Çevre Hukuku, Çevre ile İlgili Uluslar Arası Antlaşmalar, Su Verimliliği, Doğal Kaynak ve Su Ekonomisi.
Endüstri Mühendisliği Bölümü için: İş Etüdü, Kalite Planlama ve Kontrol, Yöneylem, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Benzetim (Modelleme), Üretim Sistemleri
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İçin: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, Sosyoloji, İstatistik, Kalkınma planları, Her tür ve ölçekte fiziki planlar (ÇDP, Nazım ve Uygulama İmar Planları), Yönetim Planları, Peyzaj, Mimari Proje, Kentsel Tasarım Projeleri, Çevre ve Çevre Hukuku, İmar Kanunu, Kentsel Dönüşüm, Temel Tasarım İlkeleri, Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilanı ve yönetimi
Biyoloji Bölümü için: Mikrobiyoloji, Hidrobiyoloji, Limnoloji, Biyolojik İzleme, Ekoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi), Botanik, Mikrobiyoloji, Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel, Zooloji, Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban hayvanı üretimi ve doğaya yerleştirilmesi Yaban Hayatı Envanter Teknikleri, Hayvanat bahçeleri, Uluslararası Sözleşmeler (CITES), Tür eylem planları, Uluslararası Sözleşmeler (BERN), Akdeniz foku ve deniz kaplumbağaları, biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi ve korunması, genetik çeşitlilik ve genetik kaynaklar
İstatistik Bölümü için: 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Veri Madenciliği, Örnekleme, Olasılık Hesapları, Regression Analizi, Veri Tabanı Programlama, Anket Düzenleme, İstatistiksel Grafik Yöntemleri. Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir? Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları,
Maliye Bölümü için: 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Bütçe Kanunu, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
konularından soru sorulacaktır.

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav, 7 Eylül 2015 tarihinde saat 10:00’da Alparslan Türkeş Cad. NO: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.
Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 - DEĞERLENDİRİLME:

Değerlendirme Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışma sınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.


7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

27 Tem 2015 - 08:55 - A Grubugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler