Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29453

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATI KANTİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/2/1982 tarihli ve 17610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliğine 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Dayanak

Madde 2/A - Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "birer" ibaresi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Polis kantinleri; il veya ilçenin coğrafi durumu, gelişmişlik, ihtiyaçlara erişilebilirlik düzeyi ve mevcut personel sayısı göz önünde bulundurularak, merkezde birim amirlerinin, il ve ilçelerde İl Emniyet Müdürünün, eğitim ve öğretim kurumlarında kurum müdürünün teklifi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının onayı ile kurulur."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Talep edilmesi durumunda Emniyet Genel Müdürlüğü % 10 merkez payından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülmesi durumunda gönderilecek miktar,"

"c) Kapatılma kararı alınan kantinlerin nakit, mal ve demirbaş eşyalarının Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülmesi durumunda kuruluş sermayesi olarak aktarılması."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yönetim Kuruluna aday olmaması veya seçimin yapılamaması hallerinde; merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, illerde İl Emniyet Müdürü, kantin kuruluşu bulunan diğer birimlerde ise o birimin en üst dereceli amirinin onayı ile mevcut yönetim kurulu veya Kantin Yönetim Kurulu üye sayısı kadar personel atama yoluyla görevlendirilir. Herhangi bir sebeple yönetim kurullarından ayrılanların yerine görevlendirilmek üzere ayrıca iki yedek üye de atama yoluyla belirlenir."

"Kantin yönetim kurullarının görevleri dışındaki hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla; ücret ve diğer mali hakları, damga vergisi, gelir vergisi, fon payı, kıdem tazminatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu aylık primleri kantin gelirlerinden karşılanmak üzere Yönetim Kurullarının teklifi ile; merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının, illerde İl Emniyet Müdürünün, kantin kuruluşu bulunan diğer birimlerde ise o birimin en üst dereceli amirinin onayı ile işçi çalıştırılabilir veya bu hizmetler üçüncü şahıslardan hizmet satın alınarak yürütülebilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kantinlerin işletilmesinden elde edilecek yılsonu net karının % 10'u, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez payı olarak ayrıldıktan sonra geri kalanı kantin sermayesine eklenir. Kantin sermayesi yönetim kurulunca tespit edilecek yeterli bir miktara ulaştıktan sonra, merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, illerde il emniyet müdürü, kantin kuruluşu bulunan diğer birimlerde o birimin en üst dereceli amirinin onayı ile harcanır. Harcama yapılacak işle ilgili genel bütçede ödeneğin bulunmaması veya kalmaması esastır."

"c) Şehit aileleri, görev malulleri ve aileleri, teşkilatın emekli mensupları, teşkilat mensuplarının engelli eş ve çocuklarına yönelik yapılacak ziyaret ve sosyal etkinlikler ile çalışan personelin kurumsal mensubiyetini geliştirici faaliyetlere ilişkin harcamalar,

d) Teşkilat mensuplarının anne, baba, eş ve çocuklarının cenaze işlemleriyle hasta ziyaretlerine ilişkin harcamalar,

e) Yeni kurulan kantinlerin işletilmesi için gerekli kuruluş sermayesi ile kantinlerin daha etkin ve verimli hizmet verebilmesine yönelik teknolojik altyapı, bakım onarım, fiziki şartların iyileştirilmesi, araç kiralanması, mübadele yoluyla alınan araçların aradaki fiyat farkı ve hizmet alımı konularında yapılan harcamalar,

f) Merkezde, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ve bu bentte belirtilen harcama kalemlerine yönelik hiçbir ödeneği bulunmayan Daire Başkanları ile taşrada, en üst dereceli birim amirlerinin kurumsal işbirliği, eğitim, temsil ve denetim çerçevesinde yapacakları giderlere ait harcamalar."

"Kantinlerden ikinci fıkranın (f) bendi hükmüne göre yapılacak harcamalar, bir önceki yıllık net karının % 25'ini geçemez. Bu sınırlama eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaz."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"17 nci madde uyarınca kantinlerin işletilmesinden elde edilecek yılsonu net karından ayrılan %10 merkez payı Emniyet Genel Müdürlüğü adına kamu bankalarından birinde açılacak hesaba Ocak ayı sonuna kadar yatırılır ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda sarf edilir."

"Merkezde toplanan kantin %10 paylarının harcama işlemlerini, başkanlığını en kıdemli üyenin yaptığı; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanından oluşan Merkez Payları Harcama Komisyonu yürütür. Komisyonun asıl üyelerinin izin, atama, görevlendirme gibi nedenlerle bulunamaması hallerinde vekaleten bu görevi yürüten personel komisyona dahil olur."

"Merkez paylarından yapılacak harcamalar, ikinci fıkrada belirtilen komisyon kararı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yapılır."

"Bu Yönetmelikle kuruluş amirlerine verilen yetkiler, merkez paylarının harcanması hususunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından kullanılır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kantin hizmetlerinde kullanılmak amacıyla alınan demirbaş malzemelerinin, ilgili mutemet aracılığı ile kaydı yaptırılır.

b) Sarf ve onarım malzemesi alımları: Bu tür malzemeler için sarf ve onarım yaptırmakla görevli olanlarla, Yönetim Kurulundan bir üyenin imzalayacağı sarf, imal, istihsal belgesi düzenlenir ve Kantin Yönetim Kurulu Başkanına onaylattırıldıktan sonra faturaya bağlanır. Sarf ve onarım faaliyetleri sonunda bir mal elde edilmişse, bu mallar da (a) bendinde gösterilen işleme tabi tutulurlar.

c) Kantinlerin kendi faaliyetlerine yönelik muhasebeci ve işçi ücretleri ile ambalaj, kırtasiye, taşıma, elektrik, su, doğalgaz, telefon, stopaj ve katma değer vergisi gibi giderlerin ödenmesi Kantin Yönetim Kurullarının onayı ile yapılır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Emniyet Teşkilatı kantinlerinin muhasebe kayıtları ile bilanço ve gelir tabloları Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri hükümlerine göre düzenlenir ve bilançoların bir sureti de Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Muhasebe kayıtları serbest muhasebeci veya mali müşavir tarafından yapılır. Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun olarak defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludurlar."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kapatılan kantinlerin nakit, mal, demirbaş eşyaları ve belgeleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının uygun göreceği diğer bir polis kantinine devredilir veya bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (d) ve (f) bentleri hükümleri çerçevesinde harcanmak kaydıyla faaliyet gösterdiği birimin uhdesinde bırakılabilir."

MADDE 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

22 Ağu 2015 - 08:43 - Emniyetgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler