Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değişti

Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

6 Aralık 2014  CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 29197

YÖNETMELİK


Danıştay Başkanlığından:

DANIŞTAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Danıştay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Danıştay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzeyde görev: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarını,

b) Başkanlık: Danıştay Başkanlığını,

c) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ç) Görevde yükselme sınavı: Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı; diğer kadrolar için ise görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı sınavı,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

e) Personel: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı müdürlükler ve büro ile kalemlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,

f) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu edinilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,

g) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü, Arşiv Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,

2) Şef.

b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı,

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Zabıt Katibi,

3) Şoför.

ç) Yardımcı-Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Mübaşir, Garson, Teknisyen Yardımcısı.

(3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Mühendis, Fizyoterapist, Programcı, Tekniker, Hemşire, Laborant, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü ve Arşiv Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya Adalet Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş olmak,

2) Kütüphane Müdürlüğü için yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

3) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 3 yıl şef kadrosunda veya 5 yıl ayniyat saymanı kadrosunda ya da zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarından herhangi birinde toplam 8 yıl süreyle hizmeti olmak,

4) Görevde yükselme amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

b) Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü için;

1) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik, endüstri, kontrol ve sistem, bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; şef kadrosunda 3 yıl veya çözümleyici, programcı ve mühendis kadrolarının herhangi birinde 8 yıl süreyle hizmeti olmak,

3) Görevde yükselme amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

2) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 3 yıl ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ya da zabıt kâtibi kadrolarından birinde olmak üzere toplam 5 yıl hizmeti olmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde mühendis, tekniker, programcı, istatistikçi ve teknisyen kadrolarından herhangi birinde toplam 3 yıl hizmeti olmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

d) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile zabıt katibi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

3) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda veya bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplam 3 yıl hizmeti olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla, Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplam 3 yıl hizmeti olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

(2) Görevde yükselme ile ilgili ilan sonucu çalışma süresi nedeniyle atama yapılacak kadro sayısı kadar başvuru olmaması halinde Danıştay veya bölge idare, idare ve vergi mahkemelerindeki çalışma süresi şartı aranmaz. Ancak çalışma süresi şartını taşımayanlar arasından, diğer şartları taşımaları kaydıyla çalışma süresi en fazla olandan başlamak üzere eksik kadro sayısı kadar personel görevde yükselme sınavına tabi tutulabilir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mühendis ve Fizyoterapist kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olup, tekniker unvanını almış olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık meslek yüksekokulu ilgili bölüm mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Sağlık Teknisyeni kadrosuna yapılacak atamalarda;

1) Lise dengi mesleki veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvurabilmek için son üç yıl içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Görevde yükselme sınavı

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme amacıyla başvuranların 5 inci maddede belirtilen görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınav ya da sınavlarda başarılı bulunmaları gerekir.

(2) Görevde yükselme sınavı, Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına atanacaklarda yazılı ve sözlü; diğer personel için ise yazılı olarak yapılır.

Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar Başkanlıkça belirlenerek yazılı sınav tarihinden en az yirmi gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) Bu ilânda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde ilgili sınav kuruluna başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(5) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir. Aranan şartları taşıyanlardan başvurusu kabul edilenler Başkanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 10 –
(1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için ise yazılı sınav başarı puanı en az altmıştır.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki müdür kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olanların da tamamı sözlü sınava alınır. Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlardan sözlü sınava alınabilecek aday sayısı, ilan edilen kadro sayısının beş katını bulmazsa, yalnızca başarılı olanlar sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı takdir edilen puanlar Ek 2'de yer alan değerlendirme formuna işlenerek imzalanır. Her üyenin vermiş olduğu puanlar Ek 3'te yer alan birleştirme tutanağında gösterilerek puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için Ek 4'te yer alan nihai başarı listesinin ilgili hanesine işlenerek yazılı sınav puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için ise yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi intranet sitesinde sınavların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atama

MADDE 13 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren sınavdaki başarı sıralamasına göre en geç bir ay içerisinde, duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddeye göre belirlenmiş olan yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavıyla ilgili belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarı puanına göre oluşturulan sıralama uyarınca gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Yazılı ya da sözlü sınavlara katılacakları seçmek ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak üzere Danıştay Başkanı tarafından Genel Sekreterin başkanlığında, personelden sorumlu genel sekreter yardımcısı ve üç tetkik hakimi veya Danıştay savcısının katılacağı bir sınav kurulu oluşturulur.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının yapılacak sınavlara katılması halinde, bunların yerine dahil oldukları gruptan yenileri görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 –
(1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğü arşivinde saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar sonuçların intranette ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde yazılı olarak Personel ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından beş iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin hizmet gruplarını belirleyen 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı hizmet grubu alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ve birden fazla müracaat olması halinde, bu Yönetmelik eki Ek-1 değerlendirme formu esas alınarak yapılacak puanlama sonucunda, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere diğer kadrolara atama yapılabilir. Bu puanlama, yapılacak her atamada yenilenir.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

Engellilerin sınavları

MADDE 19 – (1) Danıştay Başkanlığı, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

Naklen ve açıktan atamalar

MADDE 20 – (1) Danıştay Başkanlığı, aynı unvana veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 22 – (1) 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevli personel hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan unvanlar itibarı ile belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

06 Ara 2014 - 00:36 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )