Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - 12 Ağustos 2015

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı için ilana çıktı. İşte ilanın detayları...

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı için ilana çıktı. İşte ilanın detayları...

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, Destek Personeli pozisyonuna KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonuna Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından 2014-KPSS (B) grubu puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle, 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar :

DESTEK PERSONELİ : KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır) yerleştirme yapılacak ünvanlar.

ÜNVANI:ADETARANILAN NİTELİKLER:

Destek Personeli31Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

SINAV HİZMETLERİ UZMANI: 2014-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle yerleştirme yapılacak ünvanlar.

ÜNVANI:ADETARANILAN NİTELİKLER:

Sınav Hizmetleri Uzmanı1İlgili Fakültelerin Kamu Yönetimi veya İşletme

(1.Grup)bölümü lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimi veya İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisans yapıyor olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı1İlgili Fakültelerin Maliye bölümü lisans mezunu

(2.Grup)olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı2İlgili Fakültelerin Biyoloji bölümü lisans mezunu

(3.Grup) olmak ve Botanik veya Fizyoloji alanında yüksek lisans mezunu olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı1İlgili Fakültelerin Tarih bölümü lisans mezunu

(4.Grup)olmak ve aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı1İlgili Fakültelerin Uluslararası İlişkiler bölümü

(5.Grup)lisans mezunu olmak ve Uluslararası İlişkiler veya Pazarlama alanlarında yüksek lisans yapmış

olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı1İlgili Fakültelerin Matematik bölümü lisans

(6.Grup)mezunu olmak ve alanında pedagojik formasyon

belgesine sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı1Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik

(7.Grup)Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak ve Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yapıyor olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı1İlahiyat Fakültesi İlahiyat bölümülisans mezunu

(8.Grup)olmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı2İlgili Fakültelerin İşletme bölümü lisans mezunu

(9.Grup)olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Genel Şartlar:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK'nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d)Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK ' nın 4/B maddesinin " Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4-İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı - Yunusemre Kampüsü Eskişehiradresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

DESTEK PERSONELİ ADAYLARININ SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

1-Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

2-2014 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV HİZMETLERİ UZMANI ADAYLARININ SINAV DEĞERLENDİRMESİ

1-Özel ve genel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenler her bir grup için ilan edilen vizeli kadro sayısının 10 katı aday 2014-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacak, sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi, müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internetsayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Sözlü sınavda adayın bilgisi, ifade, kavrama, yorum kabiliyeti ölçülür. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday sözlü sınavda başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanları ile sözlü sınav puanının ortalaması alınarak, her grup itibariyle yapılacaktır.

3-Sınav sonuçları, Sözlü Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her ünvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2-Özgeçmiş

3-Öğrenim belgesi

4-2 adet Fotoğraf

5-2014 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi Örneği

6-Nüfus cüzdanı fotokopisi

7-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

8-Mesleki tecrübe belgesi

Bilgi için: Sözleşmeli Personel Şube Müdürü Bülent ARSLANKAYA

Tel: 0(222) 335 05 80 / 1350-1351

İlan Tarihi: 12.08.2015

Son Başvuru Tarihi: 26.08.2015

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece sözleşme ücret tavanı 2 kat için olan ünvanlara başvuru yapabilirler) ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B-OZEL ŞARTLAR

KADRO

ÜNVANI

ALINACAK

PERSONEL

ADEDİ

ARANACAK ŞARTLAR

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANI

Yazılım Mühendisi

2

a..NET veya PHP programlama dillerini kullanarak en az 3 yıl yazılım geliştirmiş olmak.

b.Web service tabanlı web uygulaması geliştirmiş olmak.

c.Nesne tabanlı analiz ile tasarım ve yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tasarım örüntülerini (Design patterns) etkin olarak kullanabiliyor olmak.

d.Çevik proje yönetimi metotlarına hakim olmak ve en az bir projeyi bu metotları kullanarak gerçekleştirmiş olmak.

e.Güncel JavaScript kütüphanelerini etkin olarak kullanabiliyor olmak.

f.MVC ve ORM teknolojilerine hakim olmak.

g.Veri tabanı tasarım prensiplerine (İlişkisel model, varlık-ilişki modeli, normalleştirme) hakim olmak ve bu prensipleri kullanarak en az bir veri tabanı tasarımı gerçekleştirmiş olmak.

h.Sunucuda koşan uygulamaların sağlık ve performans izlemesini gerçekleştiren uygulamaları etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak.

2 Kat

Yazılım Mühendisi

1

a.Java veya .Net programlama dillerini kullanarak en az 5 yıl yazılım geliştirmiş olmak

b.Nesne tabanlı analiz ile tasarım ve yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tasarım örüntülerini (Design patterns) etkin olarak kullanabiliyor olmak.

c.Çevik proje yönetimi metotlarına hakim olmak ve birden fazla projeyi bu metotları kullanarak gerçekleştirmiş olmak.

d.Veri tabanı tasarım prensiplerine (İlişkisel model, varlık-ilişki modeli, normalleştirme) hakim olmak ve bu

3 Kat

II-

ISTENEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

1)Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2)Nüfus cüzdanı fotokopisi

3)Lisans diploması fotokopisi,

4)Genel Şartlar başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

5)Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü.

6)Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

7)2 adet Fotoğraf

8)KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacaktır)

9)Eğer varsa yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge

10)Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge

Başvuruların, Üniversitemizin www.anadolu.edu.tr sitesindeDUYURULAR

bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte ilanın ulusal basında yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı - Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

( Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

III-BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2014 KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 3 katı aday, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak, adayların

listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV-DEĞERLENDİRME

Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavın ortalaması alınarak 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

V-SINAV KONULARI

a.Proje yönetimi

b.Yazılım mühendisliği

c.Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri

d.Nesne tabanlı programlama

e.Web sunucusu programlama

f.Yazılım mimarisi ve yazılım sağlık ve performans izleme uygulamaları Sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.

VI- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

(1)Yapılan yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçları sınavların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde www.anadolu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

(2)Kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

(3)Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (4.054,28 TL) nin ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu

bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Bilgi için : Sözleşmeli Personel Şube Müdürü Bülent ARSLANKAYA Tel : 0(222) 335 05 80 / 1350-1351

İlan Tarihi: 12.08.2015

Son Başvuru Tarihi: 26.08.2015

12 Ağu 2015 - 11:52 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?