Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcılığı İlanı(26 Aralık 2012)

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:   KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI   660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve.

 

 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve...

 

 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Uzman Yardımcısı kadrosunda görevlendirilmek üzere, Kurum Meslek Personeli Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet meslek personel alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

 

10 adet Uzman Yardımcısı (Genel) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,

 

5 adet Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,

 

yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar Uzman Yardımcısı olarak alınacaktır.

 

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

 

A - Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

 

2 - Yukarda belirtilen yüksek öğretim kurumlarından veya bölümlerden birisinden mezun olması,

 

3 - ÖSYM tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden;

 

Uzman Yardımcısı (Genel) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P39, KPSS P51, KPSS P53 veya KPSS P118 puan türlerinden herhangi birinden 80 puan ve üzeri almış ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi,

 

Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P5 veya KPSS P8 puan türlerinden herhangi birinden 70 puan ve üzeri almış ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

 

içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),

 

4 - Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olması,

 

5 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

 

gerekmektedir.

 

B - Yazılı Sınav Başvurusu Sırasında Adaylardan İstenilecek Belgeler;

 

1 - Sınav başvuru formu

 

2 - Son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf

 

3 - KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya kurumumuzca onaylanmış sureti

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

 

Sınav başvuruları, 21/01/2013 tarihinde başlayıp 08/02/2013 tarihinde sona erecektir.

 

Başvurular, elektronik ortamda www.kgk.gov.tr adresinde yer alan Sınav Başvuru Formunun doldurularak, istenilen diğer belgelerle birlikte son başvuru tarihi olan 08 Şubat 2013 tarihi saat 17:30a kadar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Söğütözü Mah. 2177. Sk. No: 4 06520 Çankaya/ANKARA adresine şahsen teslim edilmesi ya da posta ile gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

 

Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu şekilde yapılan başvurular, başvuru sahibi için herhangi bir hak oluşturmaz.

 

Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin tüm bilgileri içeren Sınav Broşürü Kurum resmi internet sitesinden (www.kgk.gov.tr) temin edilebilecektir.

 

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

 

Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı bölümü 24/02/2013 tarihinde saat 10:00da tek oturumda yapılacaktır.

 

Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Cemal Gürsel Caddesi No: 58

 

Cebeci Kampüsü Cebeci/ANKARA

 

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu www.kgk.gov.tr internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

 

Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

 

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

 

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü ile gerçekleştirilecek olup, Uzman Yardımcısı (Genel) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için sınav konuları:

 

a) İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para ve Banka, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, İstatistik ve Ekonometri (Genel bilgiler)

 

b) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

 

c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler)

 

d) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Genel Matematik ve Ticari Hesap

 

e) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, İşletme Finansmanı, Pazarlama.

 

Yazılı sınav konularının %10u iktisat grubundan, %20si maliye grubundan, %30u hukuk grubundan, %30u muhasebe grubundan, %10u işletme grubundan müteşekkil olacaktır.

 

Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrosu için başvuruda bulunan adaylar için sınav konuları, kendi bölümlerinin müfredatı dikkate alınarak belirlenen konular olacaktır.

 

DEĞERLENDİRME

 

Yazılı Sınavın Değerlendirmesi

 

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, 100 üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylardan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

 

Sözlü sınav yeri ve tarihi, http://www.kgk.gov.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

 

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

 

Sözlü sınav adayların;

 

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 

- Genel yetenek ve genel kültürü,

 

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

yönlerinden değerlendirilmesi ve herbirine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

 

Sözlü sınavda adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

 

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır.

 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

 

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

 

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve http://www.kgk.gov.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

 

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

 

İlan olunur.

26 Ara 2012 - 12:28 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?