DSİ Mühendis alımında değişiklik yapıldı

7 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29112 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki mühendis kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınavlarının şekli ve uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

7 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29112

YÖNETMELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki mühendis kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınavlarının şekli ve uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki mühendis kadrolarına ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Devlet Su İşleri Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş Sınavı: Mühendis kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

ç) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

e) Sınav Komisyonu: Mühendislik Sınav Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar
Sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında Personel ve Eğitim Daire Başkanı yer almak kaydıyla ana hizmet birimlerinin daire başkanları ile bölge müdürleri arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlüğe ait mühendis kadrolarına Giriş Sınavı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.

(2) Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerden en az birinde yayımlanmak ve Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatınca onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının üç katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri Giriş Sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 12 – (1) Giriş Sınavının yazılı olarak yapılması halinde soruların tamamı Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.

(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.

(3)Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınava çağrı

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adayların; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu; Giriş Sınavının yazılı ve sözlü sınav olarak iki aşamalı yapılmasına karar verilmesi halinde, yazılı sınav notunun yüzde kırkı, KPSSP3 puanının yüzde otuzu ile sözlü sınav notunun yüzde otuzunu; Giriş Sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılması halinde ise, sözlü sınav notu ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalamasını esas alarak nihai başarı listesini hazırlar. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılmış ise, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya; Giriş Sınavı sadece sözlü olarak yapılmış ise, sözlü sınavı notu yüksek olan adaya, sözlü sınav notunun eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde ve yapılacak sözlü sınav var ise sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 16 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mühendis Kadrosuna Atanma ve Bildirim
Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 18 – (1) Mühendis kadrosuna atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,

d) Mal bildirimi.

Mühendis kadrosuna atanma

MADDE 19 – (1) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde mühendis kadrolarına atanma işlemleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılan mühendislerin görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

Bildirim

MADDE 20 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

07 Eyl 2014 - 01:27 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?