Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 20 Nisan-04 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacak.

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de

yayımlanan “Kamu Kurum ve  Kuruluşlarının  Büyük  Ölçekli  Bilgi  İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller  

Hakkında  Yönetmelik”  in  8  inci  maddesi  uyarınca,  06 Temmuz  2013  ve  05  Temmuz  2014  tarihlerinde  yapılan  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavı'nda
alınan  KPSSP3  puanının  yüzde  yetmişi  (KPSS  puanı  olmayan  veya  belge  ibraz  etmeyen adayın  KPSS  puanı  70  (yetmiş)  olarak  dikkate  alınır)  ile  

YDS  veya  buna  denkliği Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilen  puanın  yüzde  30  (otuz)  unun  toplamı  esas  alınarak (YDS  veya  dengi  puanını  ibraz  
etmeyenlerin  yabancı  dil  puanı  0  (sıfır)  olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli

pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve  sözlü  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme  ile  13  

(onüç)  Sözleşmeli  Bilişim Personeli alınacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davet edilecektir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b)  Fakültelerin  dört  yıllık  bilgisayar  mühendisliği,  yazılım  mühendisliği,  elektrik mühendisliği,  elektronik  mühendisliği,  elektrik-elektronik  mühendisliği  
ve  endüstri mühendisliği  bölümlerinden  ya  da  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından

mezun olmak,
c)  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört  yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  

fakültelerinin,  bilgisayar  ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya  da  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  

Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan

biri için başvurabileceklerdir),
ç)  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli  ağ  sistemlerinin  kurulumu  ve  yönetimi  konusunda  

ücret  tavanı  iki  katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı  Kanunun 4’üncü  maddesinin (B) bendi  ya da 399 sayılı Kanun  

Hükmünde  Kararnameye  tabi  sözleşmeli  statüdeki  hizmetler  ile  özel  kesimde sosyal  güvenlik  kurumlarına  prim  ödenmek  suretiyle  işçi  statüsünde

bilişim  personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d)  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ  yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi  olmaları  kaydıyla  güncel  programlama  dillerinden  en  az  

ikisini  bildiğini belgelemek,
e)  Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  çağına  gelmemiş  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  veya  muaf  veya  

ertelenmiş  ya  da  yedek  sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1.  KIDEMLİ YAZILIM UZMANI  (2  Kişi  –  Tam Zamanlı  –  Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)
a)  .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,
b)  Jquery,  Ajax  Teknolojileri,  CSS,  Javascript,  HTML,  HTML5,  XHTML  gibi  web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
c)  Entity Framework, MVC, MVVM konusunda  tecrübeli ve en az  iki  projede kullanmış olmak,
ç)  IIS  7.0  ve/veya  IIS  8.0  sunucusunda  web  uygulaması  deploy  konusunda  tecrübesi olmak,
d)  Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
e)  Veri  tabanı  tasarımı,  optimizasyon  ve  performans  artırımı  konusunda  tecrübe  sahibi olmak,
f)  İleri  seviye  PL/SQL  (Oracle)  ve/veya  Transact-SQL  (SQL  Server)  bilgisine  sahip olmak,
g)  Oracle, MS Sql Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ğ)  Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h)  Mobil cihazlar için native (Android, iPhone) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
ı)  Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) Microsoft

Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)
2.  VERİ  TABANI  VE  YAZILIM  UZMANI  (1  Kişi  –  Tam  Zamanlı  –  Aylık  Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)
a)  Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az beş (5)  yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) OCA sertifikasına sahip olmak,
c)  Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak,
ç)  Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,
e)  Oracle  veritabanı  yedekleme  ve  geri  yükleme  işlemlerine  hakim,  RMAN  felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
f)  Linux  düzeyinde  Oracle  lmport  ve  Export,  Data  Pump  lmport/Export  ve  RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab'a entegre etmiş olmak,
g)  Ağ  ve  veri  güvenliği  bilgisine  sahip  olmak,  Oracle  veri  güvenliği  konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi

olmak,
ğ)  Veri  tabanları  arasında  doğru  veya  tersi  yönde  veri  aktarım  (ETL)  süreçlerine  ve araçlarına hakim olmak,
h) Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,
ı)  İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
i)  Veritabanı  kullanıcılarının  kullandığı  SQL'lerin  analizlerini  yapıp  performans  ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
j)  .Net ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak.
k) Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
l)  Visual  Studio.NET,  C#,  Entity  Framework,  MVC  konularında  ileri  düzeyde  bilgi sahibi olmak.
m)Web  teknolojileri  (HTML,  HTML5,  CSS,  Javascript,  JQuery)  konularında  tecrübe sahibi olmak,
n) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)
3.  YAZILIM  GELİŞTİRME  UZMANI  (1  Kişi  –  Tam  Zamanlı  –  Aylık  Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
a)  .NET,  C#  ve  ASP.NET  Web  Form  konusunda  en  az  beş  (5)  yıl  deneyim  sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,
b)  Jquery,  Ajax  Teknolojileri,  CSS,  XML,  WCF,  Javascript,  HTML,  XHTML  gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
c)  Entity  Framework,  MVC,  MVVM  konusunda  tecrübeli  ve  en  az  iki  projede kullanmış olmak,
d)  Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
e)  IIS  7.0  ve/veya  IIS  8.0  sunucusunda  web  uygulaması  deploy  konusunda  tecrübesi olmak,
f)  PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,
g)  Oracle, MS Sql Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h)  Web teknolojileri performans,  güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
i)  Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
• Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
• Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)
4.  PROJE  YÖNETİCİSİ,  İŞ  GELİŞTİRME  VE  SÜREÇ  YÖNETİM
UZMANI  (1  Kişi  –  Tam  Zamanlı  –  Aylık  Brüt  Sözleşme  Ücret  Tavanının  3 Katına kadar)
a)  En az 5 yıl  Proje Yöneticisi  veya İş  Geliştirme ve Süreç Yönetimi  konularında  görev yapmış olmak,
b)  .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda  en az iki yazılım geliştirmiş  olmak ve bunu belgeleyebilmek,
c)  Projeler arasındaki ilişkileri takip etmek ve mükerrer projelerle oluşabilecek iş, zaman
ve maddi kayıpların önüne geçmek,
ç)  Devam eden veya sonuçlanmış projeler ile yeni yapılacak projeler arasındaki ilişkileri
inceleyerek,  birleştirilebilecek  projeler  veya  projelerin  birleştirilebilecek  modülleri
hakkında raporlar hazırlayarak idarenin görüşene sunmak,
d)  Gereksinimlerin belirlenmesi ve  yönetimi aşamasında gerekli olan iletişim teknikleri
hakkında bilgi sahibi olmak,
e)  Toplantı yönetimi, etkin dinleme ve sunum yapma gibi iletişim teknikleri konularına
hakim olmak,
f)  PMI standartlarına uygun hareket eden, PMP Sertifikalı olmak,
g)  Teknik destek ekipleri yönetimi konusunda deneyimli,
ğ)  İletişim  yetenekleri  güçlü  olmak,  projelerde  iletişim  yönetimi  konusunda  tecrübeli olmak,
h)  Proje paydaş yönetimi, projelerde entegrasyon (Bütünleşik Proje Yönetimi), proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi konularında tecrübeli olmak.
ı)  Proje insan kaynakları, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi konularında tecrübeli olmak,
i)  Tercihen;
IIBA CBAP ve CCBA Sertifika sahibi olmak,
Sistem analisti/İş analisti olarak görev yapmış olmak,
CMMI, SCRUM gibi proje yönetim standartlarının uygulandığı projelerde proje
yöneticisi olarak görev yapmış olmak
5. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
a)  .NET    C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5)  yıl deneyim sahibi olmak
ve bunu belgeleyebilmek,
b)  Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML gibi Web
Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
c)  Entity Framework konusunda tecrübeli ve en az iki projede kullanmış olmak,
ç)  OGC Web servisleri,  REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
d)  IIS  7.0  ve/veya  IIS  8.0  sunucusunda  web  uygulaması  deploy  konusunda  tecrübesi
olmak,
e)  İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede  PL/SQL bilgisine sahip
olmak,
f)  Oracle  Spatial,  SQL  Server  ve  PostgreSQL  veritabanı  yönetim  sistemlerinden  en  az
birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu deneyimi olan,
g)  HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML konularında uygulama geliştirmiş
olmak,
ğ)  Entity Framework, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,
h)  Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi
olmak,
ı)  Tercihen;
ARCGIS deneyimi olan,
GML ve GeoJSON kullanabilen,
OGC Standartlarında bilgi sahibi,
Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi,
Dağıtık  coğrafi  veritabanlarından  veri  alma,  dönüştürme  ve  yükleme  (ETL)
konularında deneyimi olan,
6.  BİLGİ  GÜVENLİĞİ  UZMANI  (1  Kişi  –  Tam  Zamanlı  –  Aylık  Brüt  Sözleşme
Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
a)  Kamu  veya  özel  en  az  1000  kullanıcılı  bilgi  işlem  merkezinin  ISO  27001
belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,
b)  SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin
kullanıldığı,  en  az  1.000  aktif  kullanıcıya  sahip  bilgi  işlem  merkezlerinde  sistem
ve/veya ağ yönetim konusunda en az 1 yıl çalışmış olmak,
c)  Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
d)  Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,
e)  Web  Standartları  konuları  ve  protokolleri
HTTPS/HTML/FTP/JS/URL/Encodings/SQL/.Net/  PHP/Ajax/Jqery  konularında
tecrübe sahibi olmak,
f)  XSS,  SQL  injection  önleme  teknikleri,  Framework  çözümleri  (.NET  MVC,
RequestValidation, JSTL,JSON, CSRF, v.b.) konularında tecrübe sahibi olmak,
g)  Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, session yönetimi ( Basic Authentication,
Windows  Authentication,  OpenID,  Forms  Authentication,  Güvenli  CAPTCHA
Kullanımı,  Kimlik  Doğrulama  Stratejileri,  Zararlı  dosya  çalıştırma,  Cross  Site
Scripting,  Access  Control,  ThreadSafety,  Hidden  Form  FieldManipulation,
ParameterManipulation,  WeakSessionCookies,  Blind  SQL  Injection,  Numeric  SQL
Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail Open Authentication, Dangers of
HTML Comments,) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)  Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
i)  Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, PHP,
ASP) hakkında bilgi sahibi olmak,
j)  Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
k)  Tercihen;
Certified  Information  Systems  Security  Professional  (CISSP)  sertifikasına
sahip olmak,
CEH-CertifiedEthical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,
Cisco  Certified  Network  Professional  (CCNP)  Security  veya  Cisco  Certified
Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,
7.  AĞ  VE  SİSTEM  UZMANI  (1  Kişi  –  Tam  Zamanlı  –  Aylık  Brüt  Sözleşme  Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
a)  Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b)  Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
c)  SSL,  VPN,  PKI,  Antivirüs,  Antispam,  Firewall,  IDS  ve  IPS,  İçerik  filtreleme  gibi güvenlik  ürünlerinin  kullanıldığı,  en  az  500  aktif  kullanıcıya  

sahip  bir  bilgi  işlem merkezinde çalışmış olmak,
ç)  Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
d)  Sanallaştırma teknolojileri  konusuna hâkim olmak, HyperV ve  VMWare ürünlerinde tecrübeli olmak,
e)  Microsoft  Exchange  Server,  Microsoft  Sharepoint  Server,  Active  Directory,  DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification  Autorithy konularına

hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
f)  Yerel  Alan  Ağ  (LAN),  Geniş  Alan  Ağ  (WAN),  Kablosuz  Yerel  Alan  Ağ  (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active

Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g)  Yerel  Alan  Anahtarlama  Cihazları  (Switches),  Yönlendiriciler  (Routers),  Firewalls donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
ğ)  Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
h)  Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,
•  Microsoft  Certified  IT  Professional:  Enterprise  Administrator  on  Windows Server 2008 ve üzeri
•Microsoft  Certified  IT  Professional:  Virtualization  Administrator  on  Windows Server 2008 R2 ve üzeri
• Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri
•  Microsoft  Certified  Technology  Specialist:  Microsoft  Exchange  Server  2010, Configuration ve üzeri
• CCNA sertifikasına sahip olmak.
8.  YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi  –  Tam Zamanlı –  Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
a)  Yazılım geliştirme uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b)  Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c)  .NET, C# ve ASP.NET Web Form, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak
ç)  Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
d)  PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,
e)  MS Sql Server, Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f)  Web  teknolojileri  (HTML,  HTML5,  CSS,  Javascript,  JQuery)  konularında  tecrübe sahibi olmak,
g)  Web teknolojileri performans,  güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
ğ)  NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,
h)  Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
• Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
•  Microsoft  Specialist:  Programming  in  HTML5  with  JavaScript  and  CSS3
(MS)
9.  İŞ  ANALİSTİ  (2  Kişi  –  Tam  Zamanlı  –  Aylık  Brüt  Sözleşme  Ücret  Tavanının  2 Katına kadar)
a)  En az 3 yıl Sistem analisti veya İş analisti olarak görev yapmış olmak.
b)  İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
c)  En  az  bir  kurumsal  projede  C#  dili  kullanarak  Visual  Studio.NET  ortamında  web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,
i)  Gereksinimlerin belirlenmesi ve  yönetimi aşamasında gerekli olan iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
j)  Toplantı yönetimi, etkin dinleme ve sunum yapma gibi iletişim teknikleri konularına hakim olmak,
k)  IIBA’nın  gereksinim  döngüsü  ve  iş  analistlerinin  bu  döngü  kapsamında gerçekleştireceği ana aktiviteler konularında bilgi sahibi olmak,
l)  Gereksinim belirleme metodları hakkında bilgi sahibi olmak,
m)Gereksinim  analiz  ve  dökümantasyonuna  yönelik  teknikler  hakkında  bilgi  sahibi olmak,
n)  İş  kuralları  (business  rules),  sınıf  diyagramları  (class  diagrams)  ve  öge-ilişki çizenekleri  (entity  relationship  diagrams)  gibi  analiz  teknikleri  

hakkında  bilgi  sahibi olmak,
o)   IIBA  standartlarında  veri  akış  diyagramları  (data  flow  diagrams),  aktivite diyagramları (activity diagrams), durum diyagramları (state diagrams) ve

akış semaları (flowcharts) gibi is /süreç akış modelleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ö)  IIBA standartlarında fonksiyonel iş senaryo dokümanları (functional use cases), sistem iş  senaryosu  dokümanları  (system  use  case)  ve  UML  (Unified  
Modeling  Language) diyagramları konularında bilgi sahibi olmak,
p)  Kullanıcı  kabul  testlerinde  (user  acceptance  test)  uygulanması  gereken  adımlar  ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak,
r)  Geliştirilen  ürün  ve  servislerin  gereksinimleri  karşılayıp  karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi

sahibi olmak,
s)  Sonuç odaklı müzakere teknikleri (the principled negotiations model) hakkında bilgi sahibi olmak,
ş)  Fizibilite  çalışmaları,  iş  modeli  çalısmaları  (business  case)  ve  süreç  iyileştirme projeleri  gibi  çalışmalarda  gerekli  olan  kurumsal  analiz  teknikleri  

hakkında  bilgi sahibi olmak,
t)  Etkin gereksinim planlama ve yönetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
10.  CBS  YAZILIM  UZMANI  (1  Kişi  –  Tam  Zamanlı  –  Aylık  Brüt  Sözleşme  Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
a)  Visual  Studio  platformunda  mezuniyet  sonrası  en  az  3  yıl  C#,  .NET  Framework  ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine

sahip olmak,
b)  İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL, PL/SQL  bilgisine sahip olmak,
c)  Oracle  Spatial,  SQL  Server  ve  PostgreSQL  veritabanı  yönetim  sistemlerinden  en  az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu

deneyimi olan,
ç)  OGC  Web  Servisler  ve  WCF  (Windows  Communication  Foundation)  ile  uygulama geliştirmiş olmak,
d)  HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML konularında uygulama geliştirmiş olmak,
e)  ASP.NET Entity Framework, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,
f)  Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
g)  Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak.
ğ)  Tercihen;
Java deneyimi olan, ARCGIS deneyimi olan, PostGIS deneyimi olan, GML ve GeoJSON kullanabilen, OGC Standartlarında bilgi sahibi, Açık kaynak kod coğrafi

bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi,
11.  WEB TASARIM  UZMANI  (1 Kişi  –  Tam Zamanlı  –  Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
a)  Web sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak,
b)  Hazır şablonlar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirebilecek olmak,
c)  AdobeIllustrator, Photoshop, Indesign, Flash programlarına hakim olmak,
ç)  Daha  önce  hazırlamış  olduğu  Logo,  Banner,  Katalog,  Dergi  veya  Web  Arayüzü Tasarımlarını sunabilecek,
d)  Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak,
e)  Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f)  .NET, C# ve ASP.NET Web Form, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak
g)  XML Servisleri, Web servisleri, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
ğ)  PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,
h)  MS Sql Server, Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı)  Web  teknolojileri  (HTML5,  CSS  3,  Javascript,  JQuery)  konularında  tecrübe  sahibi olmak,
i)  NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,
j)  CMS(İçerik Yönetim Sistemi) uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
k)  CMS uygulamalarına şablon ve tema oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,
l)  Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge ve mizanpaj v.b.) konusunda tecrübeli olmak
Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile nitelikler aranır.

II-SINAV KONULARI

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular;  20/04/2015-04/05/2015  tarihleri arasında  www.ormansu.gov.tr  adresinde bulunan "Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İş  Talep  Formu"  nun  

doldurulmasından  sonra  fotoğraf yapıştırmak  ve  imzalamak  suretiyle  aşağıda  belirtilen  belgelerle  birlikte  04/05/2015  tarihi akşam  mesai  bitimine  

kadar  (  Orman  ve  Su  İşleri  Bakanlığı  Bilgi  İşlem  Dairesi  Başkanlığı Beştepe Mahallesi  Alparslan Türkeş  Caddesi  No:  71  Yenimahalle    /  ANKARA)  

adresine elden  teslim  etmek  veya  son  başvuru  tarihinde  anılan  adreste  olacak  şekilde  postayla yapılabilecektir.  Postada  meydana  gelebilecek  

gecikmeler  nedeniyle  zamanında  ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

a)  İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ) ve 1 fotoğraf,
b)  Yüksek  Öğrenim  Kurumu  diploması  veya  mezuniyet  belgesinin  yada  eğitimini yurtdışında  tamamlamış  olanlar  için  diploma  denklik  belgesinin  aslı  
veya  onaylı örneği,
c)  KPSS sonucunu gösteren belge,
ç)  Yabancı  dil  bilgisi  seviyesini  gösteren  belge,  (YDS,  KPDS  veya  Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan

sınav sonuç belgesi)
d)  Güncel  programlama  dillerinden  en  az  ikisini  bildiğine  ilişkin  belge(yazılım pozisyonları için)
e)  Her  bir  pozisyon  için  özel  şartlarda  istenilen  sertifikalar  ve  nitelikleri  gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)
f)  Çalışma sürelerini gösteren belgeler,
• Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
• Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.
g)  Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

a)  Sınava  katılma  şartlarını  taşıyan  ve  usulüne  uygun  olarak  yapılan  başvurular arasından, atama  yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katı kadar  

aday, en  yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada  aynı  puana  sahip  birden  fazla  adayın  

bulunması  halinde,  adayların  tamamı sınava katılabilecektir.
b)  Yazılı  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  listesi  ve  sınav  yerinin  açık  adresi
www.ormansu.gov.tr  sitesinde  18/05/2015  tarihinde  ilan  edilecek  olup  ayrıca  yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
c)  Herhangi  bir  nedenle  ilan  edilen  pozisyonlardan  herhangi  birine  müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması

veya geçersiz sayılan  müracaatlar  sebebiyle  ilan  edilen  pozisyonun  boş  kalması  durumunda Bakanlık,  bu  pozisyonları  ilan  edilen  diğer  pozisyonlardan  
uygun  gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
d)  Başvuru sahipleri birden fazla pozisyona başvuruda bulunamaz.
e)  Başvuru  belgelerinde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış

olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere  Cumhuriyet  

Başsavcılığına  suç  duyurusunda bulunulur.
SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a)  Yazılı sınav, 23/05/2015 tarihinde  yapılacaktır.
b)  Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c)  Yazılı sınav sonuçlarına göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sözlü sınav  tarihi  ve  yeri  03/06/2015  tarihinde  www.ormansu.gov.tr

adresinde yayınlanacaktır
d)  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  kimlik  tespitinde  kullanılmak  üzere  nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi

bulundurması zorunludur.

SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 13 (onüç)'dür.
b)  Kazanan  adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren

5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme

imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c)  Adreslerine  yapılan  tebligatın  tebliğ  tarihinden  itibaren  10  (on)  iş  günü  içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat

edilebilen kabul edilebilir mazeretini  bildirmeyen  veya  sözleşme  imzaladığı  halde  sözleşmede  belirtilen  tarihte  işe başlamayan adaylar, hakkından feragat

etmiş sayılır.
d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar

,uygulanır.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

a)  Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
b)  Aylık  brüt  sözleşme  ücreti,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4  üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret

tavanının ÖZEL ŞARTLAR  başlığı  altında  belirtilen  katları  ile  çarpımı  sonucu  bulunacak  tutar olacaktır.
c)  Kurum  sözleşme  tavan ücretlerinin  altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
d)  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların

atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

03 Nis 2015 - 09:05 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler