TEİAŞ Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  , Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TEİAŞ Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  , Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Söz konusu sınavlara yazılı sınavın harici sözlü sınav şartı da getirildi.  Adayların görevde yükselmeleri için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması gerekiyor.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında tüm detayları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

MADDE 1 - 15/3/2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "yazılı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sözlü" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Grup Başmühendisi, Başmühendis,

2) Başmimar,

3) Teknik Uzman,

4) Başteknisyen,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olunması,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar kadro ve pozisyonlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı olarak en az 3 yıl hizmeti bulunmak.

b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı, Grup Başmühendisi, Başmühendis, Teknik Şef veya Şef olarak ayrı ayrı ya da toplam en az 3 yıl hizmeti bulunmak.

c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Grup Başmühendisi, Başmühendis, Teknik Şef veya Şef olarak ayrı ayrı ya da toplam en az 2 yıl hizmeti bulunmak.

ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalışmış olmak.

d) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis ve/veya Mimar kariyerli hariç olmak üzere en az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik Uzman pozisyonunda olup en az 2 yıl, 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 7 yıl hizmeti bulunmak.

e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlar ile Uzman olarak ayrı ayrı ya da toplam; fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için en az 7 yıl hizmeti bulunmak.

f) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından birinde olup, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 7 yıl hizmeti bulunmak.

g) Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

h) Başmimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mimar unvanını haiz olmak,

2) Mimar pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

ı) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis ve/veya Mimar olarak ya da 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 3 yıl hizmeti bulunmak.

i) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknisyen pozisyonunda olup, en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup, az 3 yıl hizmeti bulunmak.

k) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup, fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak.

l) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup; fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 2 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, lise veya dengi okul mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak.

m) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

n) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Memur unvanlarından birinde olup, en az 1 yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek.

o) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Memur pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bekçi, Dağıtıcı veya Hizmetli pozisyonlarından birinde olup, en az 2 yıl hizmeti bulunmak.

ö) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

2) Bekçi, Dağıtıcı veya Hizmetli pozisyonlarından birinde olup, en az 2 yıl hizmeti bulunmak."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - (1) 5 inci maddede yer alan görevlere görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 5 inci maddede yer alan görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren yirmi işgünü içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere" ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Unvan değişikliği yazılı sınavı, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Hizmet gruplarındaki alt hizmet gruplarında yer alan kadro veya pozisyonlarda görev yapanların, aynı alt hizmet grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, bu Yönetmelikte sayılan hizmet süresi, öğrenim ve diğer şartları taşımak kaydıyla, sınav şartı aranmaz.

b) Hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki unvanlı kadro ve pozisyonlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadro veya pozisyonlara geçişlerde görevde yükselme sınavı şartı aranır. Ancak Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte sayılan hizmet süresi, öğrenim ve diğer şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir."

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

29 Eyl 2017 - 09:45 - Kamu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2021 Asgari ücret Ne Kadar Olmalı ?