Devlet Su İşleri Müfettiş Yardımcısı Alacak

Devlet Su İşleri Müfettiş Yardımcısı alımına başvurular 07-18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 10 adet müfettiş yardımcısı kadrosuna; üniversitelerin,
1 - Mühendislik alanında eğitim veren fakültelerinin,
- İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarından 7 adet,
- Makine mühendisliği bölümü mezunlarından 1 adet,
2 - Siyasal bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlardan 2 adet,
olmak üzere, atanacak toplam 10 adet müfettiş yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim: DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
- Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri:

Görev Yeri

Sınıfı

Unvanı

Kadro Derecesi

Sayısı

Genel Müdürlük

GİH

Müfettiş Yardımcısı

8 - 9

10

- Başvuruların Değerlendirilmesinde Esas Alınacak KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: İlan edilen yükseköğretim mezuniyetlerine göre mühendislik kariyerine sahip olanlar için KPSSP4; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan idari bilimler kariyerine sahip olanlar için KPSSP107 puan türlerinden 75 (yetmişbeş) ve üzeri puan alanlar.
- Puanı Geçerli Kabul Edilecek KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, ilan edilen yükseköğretim mezuniyet bölümleri itibariyle yukarıda belirtilen puan türlerine yönelik olarak 2014 ve 2015 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS).
- Giriş Sınavı Esası: Giriş sınavı; sadece sözlü sınav türünde yapılacaktır. Sınav Duyurusu'nda ilan edilen şartlara uygun şekilde Giriş Sınavına başvuru yapanlardan müracaatı kabul edilenler için, mühendislik alanında KPSSP4 ve mezkür idari bilimler alanında KPSSP107 puan türlerinden, başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından almış oldukları notlar, en yüksekten en düşük puana doğru yapılacak sıralamada esas alınacak ve en yüksek KPSS puanı sahibi olandan başlamak üzere, yükseköğrenim mezuniyetleri bazında ataması yapılacak müfettiş yardımcısı sayısının beş (5) katına karşılık gelen (inşaat mühendisliği mezunları alanında 35, makine mühendisliği mezunları alanında 5, öngörülen idari bilimler mezunları alanında 10 kişi olmak üzere) toplam 50 kişi, aday olarak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak için davet edilecektir. Bununla birlikte; yükseköğretim mezuniyet alanları itibariyle üç grup olarak yapılacak sıralamalarda, davet edilecek aday sayısının son sırasındaki adayla aynı KPSS puanına sahip olanlar da aday olarak giriş sınavına davet edilecektir.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Sınav komisyonu tarafından bütün adayların tek tek sözlü sınava alınması usulüyle yapılacak olan Giriş Sınavı, Ankara'daki DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında 14 Ekim 2015 tarihinde saat 09.00 itibariyle başlayacak ve mesai saatleri içerisinde bütün adayların sözlü sınavları tamamlanıncaya kadar sonraki günlerde de Giriş Sınavı'nın yapılmasına devam edilecektir.
- Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim ve soy isimleri ile bu adayların Ankara'da sözlü sınava girecekleri yerin adresi ve sınav tarihi ile yaklaşık sınav başlama zamanı, DSİ Genel Müdürlüğü (www.dsi.gov.tr) internet sayfasında ve DSİ Genel Müdürlüğü hizmet binasındaki ilan panolarında, sözlü sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adayların kendileriyle ilgili ilan edilen zamandan en az yarım saat öncesinden itibaren, sınav mahallinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
- Adaylara, ayrıca sınav giriş yeri, tarihi ve zamanıyla ilgili yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
- Üniversitelerin, Mühendislik Fakültelerinin İnşaat veya Makine Mühendisliği Bölümünü ya da Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2015 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,
- DSİ Genel Müdürlüğünce (Teftiş Kurulu Başkanlığı) yayınlanan Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuru yapmış olmak,
- Sınav Duyurusu'nda ilan edilen yükseköğretim mezuniyetleri itibariyle, ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından; inşaat ve makine mühendisleri için KPSSP4, ilan edilen idari bilimler alanındaki yükseköğretim mezunları için KPSSP107 puan türlerinden 75 (yetmişbeş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; başvurusu kabul edilenler arasında, öngörülen KPSS türünden puanı en yüksekten başlayacak şekilde yapılacak puan sıralamasına göre, inşaat mühendislerinden ilk 35 aday, makine mühendislerinden ilk 5 aday, idari bilimler mezunlarından ilk 10 aday arasında bulunmak, (Giriş Sınavı başvuruları kabul edilecek adayların, yükseköğretim mezuniyet bölümlerine göre oluşturulacak KPSS puanlama listelerinin son sırasındaki aday sayısının, eşit puan almış olmaları sebebiyle birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

IV - SINAV BAŞVURUSU:

- Başvurular, 07 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayıp 18 Eylül 2015 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Adaylar, Giriş Sınavına, DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki "DSİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi"ni doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sayfasında yer almaktadır.
- Adayların, ilgili bölümlerini (elyazısı, daktilo, bilgisayar ortamı vb. usullerle) doldurmuş oldukları Başvuru Belgesi'nin ıslak imzalı bir nüshasını, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte son başvuru zamanına kadar Ankara'daki DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen vermeleri ya da postayla göndermeleri gerekmektedir. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru için gerekli diğer belgeler:
1 - Özgeçmiş,
2 - 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,
3 - Nüfus cüzdanı (ön ve arka sayfalarının) fotokopisi,
4 - Başvuru sırasında bir örneği onaylanarak alınmak üzere yükseköğretim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noter ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylanmış bir örneği ve gerekmesi halinde denklik belgesinin aslı veya aynı esaslar çerçevesinde temin edilmiş onaylı örneği,
5 - ÖSYM internet sitesinden alınmış yukarıda belirtilen yıllardaki Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) ilişkin başvuru sahibine ait sonuç belgesi,
6 - Giriş Sınavı tarihi itibariyle geçerlilik süresi devam etmek şartıyla, varsa başvuru sahibinin yabancı dil seviyesini tevsik edecek mahiyetteki belge örneği,
- 18 Eylül 2015 Cuma günü saat: 17.30'a kadar DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına belgeleri ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; internet ortamında ve posta sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları önem taşımaktadır.
- Belirlenmiş şartlara uygun şekilde yaptıkları başvuruları kabul edilerek Giriş Sınavına katılacak adaylara, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanmış fotoğraflı ve numaralı aday belgesi verilir. Bu kapsamda sınav başvurularını şahsen yapanlar, aday belgelerini 05.10.2015 - 09.10.2015 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından bizzat alacaklardır. Posta ile başvuruda bulunanlardan sınava katılabileceklere aday belgesi, sınava katılamayacaklara ise başvuru belgeleri postayla gönderilir. Aday belgesi kendilerine ulaşmayan ya da kaybetmiş adaylar, sınav için DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek sınav sorumlusundan, Giriş Sınavı öncesinde kimliklerini ibraz ederek kendileri için düzenlenmiş aday belgesini alabileceklerdir.

V - SINAV KONULARI:

- İnşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümü mezunu adaylar için:
1 - Branşa ait mesleki konular,
2 - Genel matematik,
3 - Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri),
- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu adaylar için:
1 - Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukukunun Genel Esasları,
2 - İktisat: Genel İktisat Teorisi (mikro ve makro iktisat), Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,
3 - Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Hukuku,
4 - Genel Muhasebe
5 - Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri).

VI - DEĞERLENDİRME:

- Giriş Sınavı sonuçları, adayların sözlü sınavda aldıkları notlardan meydana gelir. Giriş Sınavı için tam not 100'dür.
- Giriş Sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının 65'ten az olmaması gerekir.
- Sözlü sınavda, adaylara sınav konularında sorular sorulur. Değerlendirmede; adayın bilgisi, zekası, kavrama, ifade ve temsil yeteneği ile tutum ve davranışları da göz önünde bulundurulur. Tüm bu hususlar çerçevesinde sınav komisyonu üyelerince yapılacak değerlendirme neticesinde adaya 0 - 100 aralığında bir not verilir ve tüm komisyon üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması, ilgili adayın sözlü sınav notunu oluşturur.
- Başarı sırası; adayların sözlü sınav notu esas alınarak en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulması suretiyle oluşturulur.
- Giriş Sınavı sonucunda başarı gösterenlerin sayısı, atama yapılacak kadro sayısından fazla olursa, atamada Giriş Sınavı başarı listesindeki sıralama esas alınır. Ataması yapılmayanlarla ataması yapılıp da göreve başlamayanların yerine, Giriş Sınavı başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.
- Giriş Sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

- Giriş Sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı Giriş Sınavı Başarı Listesi, DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Hizmet Binası'ndaki ilan panolarına asılmak ve DSİ Genel Müdürlüğünün (www.dsi.gov.tr) internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılacak olan adaylara, Giriş Sınavını kazanıp kazanmadıkları yazılı olarak bildirilecektir.
- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların DSİ internet sitesinde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabileceklerdir.
- Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç ilgiliye, yazılı olarak bildirilir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
- Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Aday belgesi kendilerine ulaşmayan ya da aday belgesini kaybetmiş adaylar, kimlik belgesini, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen sınav sorumlusuna ibraz edecek ve sınav sorumlusunca kendilerine verilecek aday belgesi ile sınava katılabileceklerdir.
- Giriş Sınavı'nın uygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca değişiklik yapılması gerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde ve DSİ Genel Müdürlüğü hizmet binasındaki ilan panolarında ilan edilecek, ayrıca başka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır.
- Adayların, Başvuru Belgesi'nde beyan ettikleri irtibat adresine Kurumumuzca yapılacak tebligatlar, şahıslarına tebligat yapılmış olarak kabul edilecektir.
- 5525 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında olanların, bu durumlarını başvuru formuna ekleyecekleri belgelerle tevsik etmeleri gerekmektedir.
- Başvuru Belgesi'nde beyan usulüyle bildirim yapılan adli sicil, sağlık ve erkek adayların askerlik durumlarıyla ilgili beyanlarını tevsik edecek mahiyetteki belgelerin, atama işleminden önce DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına ibrazı zorunludur.
- Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri:

ADRES : DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA
Telefonlar : (0 312) 4544015 - 4544000 Faks: (0 312) 4544005

17 Ağu 2015 - 09:29 - A Grubugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler