İçişleri Bakanlığı Avukat Alacak

İçişleri Bakanlığı Avukat alımı için başvurular 1-7 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak.

T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVUKAT GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 02/07/2015 tarihli ve 29404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri Ve Avukat Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında Avukatlık Hizmetleri Sınıfından boş bulunan ve aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen 30 adet Avukat kadrolarına 19-22 Ocak 2016 tarihleri arasında Ankara’da Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

BİRİM ADI

ADET

Bakanlık Hukuk Müşavirliği

6

Adana Valiliği

1

Ankara Valiliği

2

Antalya Valiliği

1

Balıkesir Valiliği

1

Bursa Valiliği

1

Diyarbakır Valiliği

1

Erzurum Valiliği

1

Eskişehir Valiliği

1

Gaziantep Valiliği

1

Hatay Valiliği

1

İstanbul Valiliği

3

Konya Valiliği

1

Mardin Valiliği

1

Sakarya Valiliği

1

Şanlıurfa Valiliği

1

Trabzon Valiliği

1

Van Valiliği

1

Kahramanmaraş Valiliği

1

Edirne Valiliği

1

Samsun Valiliği

1

Şırnak Valiliği

1

TOPLAM

30


GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1-657  Sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel şartları taşımak,
2-Hukuk  fakültelerinden  ya  da  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3-ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 150 kişi içerisinde bulunmak (150 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.),
4- Son başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak.
BAŞVURU  USULÜ  VE  GİRİŞ  SINAVINA  KATILMAYA  HAK  KAZANAN ADAYLARIN TESPİTİ
1-  Adaylar;  Bakanlığımızın   www.icisleri.gov.tr  adresli  internet  sitesinde  yer  alan “2015  yılı  Avukat  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  İş  Talep  Formuna”  01-07 Aralık  2015  tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e- Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
3- Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir.   Elektronik   ortamda   başvurusunu   sorunsuz   bir   şekilde   tamamlayan adayların, İş Talep formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.
4- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar;  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 07 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.
5- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, 07 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.
6- KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 10 Aralık 2015 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
7- KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 10-11 Aralık 2015 tarihleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 11 Aralık 2015 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
8- Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir.
9- KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının beş katı (150) adaya  ait  kesin  sonuç  listesi,  17  Aralık  2015  tarihinde Bakanlığımız   www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
10- Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilen;
a) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan iş talep formunun imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı, b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), c) Üç adet vesikalık fotoğraf, ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,  d) Özgeçmiş, e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği, f) Görev yeri tercih formu, ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 28-31 Aralık 2015 tarihleri arasında  ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.  İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 11- İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. 12- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Avukat Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 13- Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
SINAV YERİ
Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 04 Ocak 2016 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü sınava  alınacak  adayların  İş  Talep  Formunda  belirttikleri  yazışma  adreslerine  tebligat yapılarak da bildirilecektir.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş Sınavı; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku ve 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki  Kamu  İdareleri  ve  Özel  Bütçeli  İdarelerde  Hukuk  Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
GİRİŞ (SÖZLÜ)SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.
Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere  oluşturulan  kesin  olmayan  başarı  listesi  Bakanlığımız   www.icisleri.gov.tr  adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren   üç   iş   günü   içerisinde  hafta   içi   (09:30-17:30)   saatleri   arasında  ilgili   Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir.
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş sayısı kadar asil aday ve Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek en fazla kadro sayısının yarısı kadar yedek aday olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi, sınav komisyonunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
ATAMA İŞLEMLERİ
Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan; belirtilen süre içerisinde Bakanlığımızın  www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde yayımlanacak olan Avukat kadroları için atamaya esas görev yeri tercih formu alınacaktır. Tercihte bulunmayan veya ilan edilerek duyurulan süre içerisinde formunu Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne ulaştırmayan ya da tercihte bulunduğu halde başarı puan sıralamasına göre tercihlerine atanamayacak olan adayların atama görev yerleri Giriş Sınav Komisyonunca belirlenecektir. Bu durumdaki adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
Giriş (Sözlü) Sınavını kazanan adayların başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Kas 2015 - 08:53 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?