Ulusal Ajans uzman yardımcısı alım ilanı(3 Şubat 2013)

Avrupa Birliği Bakanlığı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığınca yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 28 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Avrupa Birliği Bakanlığı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığınca yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 28 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

 

Avrupa Birliği Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİEĞİTİM...

Avrupa Birliği Bakanlığı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığınca yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 28 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

 

Avrupa Birliği Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİEĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞSINAVI DUYURUSU

I - GENEL BİLGİLER

Avrupa Birliği Bakanlığı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığınca yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 28 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II - SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek şekilde beden ve ruh hastalığı veya beden sakatlığı ile özrü bulunmamak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

e) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde, KPDS'den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın KPDS 80 puanına eşdeğer kabul ettiği puan veya seviyeye sahip olmak (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır.)

III -BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 25 Şubat - 6 Mart 2013

IV - BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, www.ua.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü “Mevlana Bulvarı No:181, 06520, Balgat/ANKARA” adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı ve istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 25 Mart 2013 tarihinde Başkanlık web sitesinde (www.ua.gov.tr) ve Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen belgeler;

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlığın internet sitesinden temin edecekleri “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,

c) Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,

ç) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Merkez Başkanlığınca onaylı örneği,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus Cüzdanı fotokopisi de ibraz edilebilir.),

e) Yazılı özgeçmiş,

f) 3 adet son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.)

Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça onaylanabilir.

V - YAZILI GİRİŞ SINAV YERİ VE ZAMANI

Yazılı Giriş Sınavı 31 MART 2013 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak sınav giriş belgelerini 25-29 Mart 2013 tarihleri arasında (www.meb.gov.tr) internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edebilecek olup, adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

VI - YAZILI GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Yazılı Giriş Sınavı Öğrenim Dalları ve Kontenjanları
Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Boş Pozisyon Sayısı

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan1. Grup (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu)

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

10

200

KPSSP33

802. Grup (Ekonomi Grubu)

İktisat, Ekonomi, Maliye, İşletme, Ekonometri

10

200

KPSSP57

803. Grup (Hukuk Grubu)

Hukuk

2

40

KPSSP21

754. Grup (İletişim, Halkla İlişkiler Grubu)

Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Sinema Radyo ve Televizyon

2

40

KPSSP8

755. Grup (Bilişim Grubu)

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

40

KPSSP8

756. Grup (Endüstri ve İşletme Mühendisliği Grubu)

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,

2

40

KPSSP8

75Toplam

28

560

 

 


Son sıradaki adayla eşit KPSS puanına sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır.

Yazılı sınav sorularının % 50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 25’i genel kültür ve genel yetenek konularından, % 15’i Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, % 10’u Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilerden oluşur. Genel kültür ve genel yetenek, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak yapılır. Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınava ait bilgiler ve kurallar Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sınav Başvuru Kılavuzunda" belirtilecektir.

Alan bilgisi sınav konuları atama yapılacak öğrenim dalları ve kontenjanlarına göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Alan Bilgisi Sınav Konuları
Grup No

Mesleki Alan

Konular1

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu

Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar2

Ekonomi Grubu

Mikro ve Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası3

Hukuk Grubu

Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Uluslararası Hukuk4

İletişim, Halkla İlişkiler Grubu

İletişimin Temel Kavramları, İletişim Süreci ve İletişim Çeşitleri, Kitle İletişim Araçları, Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, İletişim ve Teknoloji, İletişim Kuramları5

Bilişim Grubu

Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.6

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Grubu

Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Tasarımı, Yönetim ve Organizasyon, Kalite Yönetimi, Benzetim, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Girişimcilik ve Fizibilite Etüdü, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Stokastik Modelleme ve İş Güvenliği


 

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, boş pozisyon sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar soru ve cevap anahtarlarının www.ua.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde adaylar, itiraz başvurularını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (Ontürklirası)itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Başkanlığa yapar. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı internet adresinde (www.ua.gov.tr) duyurulacak olup, Sözlü Giriş Sınavına girmeye hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII - SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmişolması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

7 -DEĞERLENDİRME

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren yedi gün içerisinde topluca Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi onbeş gündür.

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Başkanlık internet sitesinde belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Girişsınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlık www.ua.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

03 Şub 2013 - 12:51 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?