Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Yozgat Bozok Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğine yer verildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan karar şu şekilde;

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi hariç Yozgat BozokÜniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans derecesi veren programların eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt, ön lisans ve lisans derecesi veren programların eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı diploma programına sahip olan ve eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,

b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı olduğu birimin/bölümün/anabilim/anasanat/bilim dalının/programın önerisi ile ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim görevlisini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Bölüm akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan ilgili bölüm/program başkanının başkanlık ettiği kurulu,

d) Dekan: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,

e) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik dersi, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve etkinlikleri belirten ölçü birimini,

f) GANO: Genel akademik başarı not ortalamasını,

g) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin ödemeleri gereken ücreti,

ğ) Klinik uygulama: Kliniklerde yapılan teorik ve uygulamalı veya yalnızca uygulamalı yapılan dersi,

h) Kurul: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı akademik birimlerin kurullarını,

ı) Mesleki uygulama: Öğrencilerin belirli aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri,

i) Meslek yüksekokulu: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

j) Müdür: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Konservatuvar Müdürünü,

k) Öğrenci durum belgesi (transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri gösteren belgeyi,

l) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

o) YANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,

ö) Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak,

b) Yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya yabancı uyruklu öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak,

ç) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak,

d) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,

e) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Öğrenci adayından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin aslı veya noterden/Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Akademik danışmanlık

MADDE 5 – (1) Akademik birimlere kaydolan her öğrenci için eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili akademik birimin yönetim kurulunun kararıyla öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.

b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak.

c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek.

ç) Eğitim-öğretimle ilgili karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye yardımcı olmak.

d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.

(3) Danışmanların ikinci fıkrada belirtilenler dışındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca belirlenir.

Uyum programı

MADDE 6 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik, Üniversitenin akademik ve sosyal ortamını tanımak amacıyla düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversiteli olmanın farkını yaşamaları, Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır.

(2) Uyum programı akademik takvimde yer alır. Programın içeriği ilgili akademik birimler tarafından hazırlanır ve öğrenci kayıtlarının yapıldığı hafta ilan edilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve her türlü öğrenim ücreti, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır.

(3) Uluslararası öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti, eğitim-öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücretini ilgili yarıyılda ödemeyen öğrencilerin o yarıyıl için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Uzaktan eğitim programlarında elektronik hizmet ve materyal ücretleri, fakülte veya programa ilişkin Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Katkı payı/öğrenim ücretini ödediği halde ders almayan veya kaydın silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri elektronik ortamda, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını yenilemek isteyenler, haklı ve geçerli mazeret gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile akademik takvimde belirtilen mazeret süresi içerisinde ilgili akademik birime başvurmak zorundadırlar. Başvurular, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yıl içinde derslere devam edemez, tek ders sınavları hariç, sınavlara giremezler. Bu öğrencilere öğrenci belgesi verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile belirlenen süreler içinde ders kaydını yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından da yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.

(7) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında Bakanlar Kurulunca öngörülen ücreti ödeyerek 11 inci maddede belirtilen ek sınavlar için kayıtlarını yenilerler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 9 – (1) Akademik birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve yaz öğretimi programları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 10 – (1) Akademik birimlerin eğitim-öğretime başlama tarihi, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birimler dışında, Üniversitede eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl ara sınavları da kapsamak üzere en az 70 iş günüdür. Bu süre, akademik birim kurullarının teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. Resmî tatiller ile yarıyıl ve yılsonu sınavları bu süreye dâhil değildir.

(3) Belirlenen yarıyıllar dışında Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir.

Öğrenim ve azami eğitim-öğretim süreleri

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakültelerde azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık öğrenim süresi azami iki yıldır.

(2) Hazırlık programlarında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğrenim süresine dâhil değildir.

(3) Akademik birimlerin yönetim kurullarınca kayıt dondurulan ve izinli sayılan yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(4) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(7) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak yetkili kurulların kararı YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(8) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, devamını sağladıkları halde başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında kullandırılır. Senato tarafından bütünleme sınavlarının yapılmamasına karar verilmesi durumunda Senato tarafından belirlenen tarihlerde ikinci sınav hakkı kullandırılır. Bunun dışında ayrıca sınav hakkı verilmez. Bu sınavlardan sonra, başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten devamsızlık hariç diğer nedenlerle başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(9) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GANO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(10) Açılmış olan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(11) Lisans programlarında mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, normal süreden önce mezun olabilirler.

(12) 23 üncü maddede belirtilen sınavlar dışındaki bütün ek sınavlar dersin açıldığı dönemlerde yapılır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları

MADDE 12 – (1) Akademik birimlerde dersler, akademik birim kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı dille verilebilir.

(2) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt olan öğrenciler için yabancı dil eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

(2) Birimlerde zorunlu ve seçmeli dersler, teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(3) Derslerin kodu, adı, içeriği, kredi değeri, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri içeren öğretim programları, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Öğretim programlarında yer alacak teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde gerek duyulması halinde yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Öğretim programlarında yer alacak dersler ve/veya programda yapılan değişiklikler her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce akademik birimler tarafından öğrencilere ilan edilir.

(6) Ders geçme ve kredi sisteminin yanında AKTS kredi sistemi de uygulanır.

(7) Bir eğitim-öğretim programında teorik ve/veya uygulamalı derslerin toplamı bir yarıyılda 30, bir yılda 60 AKTS kredisi olacak şekilde akademik birim kurulları tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(8) İki yıl süreli ön lisans programları 120 AKTS kredisi, dört yıl süreli lisans programları 240 AKTS kredisi, beş yıl süreli lisans programları 300 AKTS kredisi, altı yıl süreli lisans programları ise 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) Teorik ve/veya uygulamalı dersler içinde; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(10) Senato, birden fazla örgün eğitim programında yer alan bazı derslerin uzaktan öğretim yolu ile yürütülmesine ilgili kurulların önerisi ile karar verebilir.

(11) Akademik birimlerin öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile haftalık okutulacak ders ve uygulamalara ilişkin çizelgeler her yarıyılın/yılın başında akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından düzenlenerek ilan edilir.

Yan dal ve çift anadal programları

MADDE 14 – (1) Üniversitedeki yan dal programları ve eş değer diploma programları arasında uygulanacak çift anadal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Birim içi, yatay ve dikey geçişler

MADDE 15 – (1)  Üniversitedeki diploma programlarına yapılacak kurumlar arası yatay geçişler ve eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) ÖSYM tarafından, merkezî olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans mezunlarının, lisans programlarına kayıt ve kabulleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile YÖK’ün ilgili kararlarına uygun olarak yapılır.

Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları

MADDE 16 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlar ile işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere ortak eğitim ve öğretim programları yürütebilir.

(2) Ortak programın işleyişine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

MADDE 17 –  (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitede alacağı ve aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından kararlaştırılır.

Dersler

MADDE 18 – (1) Programlarda yer alan dersler; aşağıda belirtilen altı gruba ayrılır:

a) Zorunlu dersler; öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.

b) Seçmeli dersler; öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.

c) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin bulunduğu bölüm/program dışından veya Üniversitenin diğer birimlerinden alabileceği derslerdir.

ç) Ön şart dersler; bir derse kayıt olunması için, başarılmış olması şartı aranan diğer derslerdir.

d) Ön şartlı dersler; kaydolunması bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan derslerdir. Ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir ve bu dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

e) Özel değerlendirmeli dersler; bir yarıyıl boyunca sorumlu öğretim elemanlarının rehberliğinde uygulama ve tasarım çalışmalarının jüri, eskiz sınavı, kritik/tashih gibi yöntemlerle değerlendirildiği, ayrıca yarıyıl sonunda yazılı sınav gerektirmeyen, ancak başarı durumu yarıyıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmalarının jüri tarafından özel yöntemler yoluyla değerlendirilmesiyle belirlenen derslerdir. Bir dersin özel değerlendirmeli ders olduğuna,  derslerin işleyişi, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu başarı değerlendirme biçimi bölüm akademik kurulunun teklifi ile ilgili akademik birimin kurullarınca karar verilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Bu durumda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Özel değerlendirmeli ve uygulamalı dersler ile bazı uygulama gerektiren seçmeli dersler öğrenci mevcudu 10 kişiden az olmayacak şekilde şubelere bölünebilir.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 19 – (1) Akademik birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için talepte bulunabilirler. Ders muafiyeti ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bunun için öğrencilerin ilgili yönergede belirtilen süre içinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile kayıtlı oldukları akademik birime başvururlar.

(2) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, öğrencilerin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, YÖK’ün ilgili kararına göre işlenir.

(4) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş yapan öğrencilerin en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile 31 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir ve GANO’ya dâhil edilir.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan derslere göre muafiyet işlemleri yapılır.

(6) Bir ön lisans/lisans programından mezun olup, eşdeğer programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin mezun olduğu programa ait derslere ilişkin muafiyet işlemi yapılmaz.

(7) Uzaktan öğretim programlarında öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka yükseköğretim programında aldıkları kredileri transfer etme ya da bazı derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

(8)  Özel öğrenci olarak ders alacak öğrencilere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Ders yükü ve ders alma

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra elektronik ortamda alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikli olarak başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

(3) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler. Yeni alınan derse devam zorunludur.

(5) Öğrenciler, mezun olabilmek için akademik birimlerin eğitim-öğretim programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.

(6) Öğrenciler, akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri, Üniversitenin veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerden de alabilirler.

(7) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(8) Öğrencilerin ders yükleri saat cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın öğretim programında yer alan derslerin saat cinsinden toplamıdır. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği haftalık azami ders yükü 33 saattir. Azami ders yüküne; zorunlu, seçmeli ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri gibi haftalık ders dağıtım programında yer alan bütün dersler dâhildir.

(9) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2,75’in altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Öğrenciler danışmanlarının olumlu görüşleri ile bir üst yarıyıldan, bulunulan dönemin derslerinin toplam saatinin 1/3’ünü aşmamak kaydıyla en fazla 3 ders alabilir. Bunun için öğrencinin önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması, GANO’sunun 2,75 ve üstünde olması, alacağı derslerin alttaki devam zorunluluğu olan dersleri ile çakışmaması şarttır. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

(10) GANO’su 1,00-1,99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i, GANO’su 1,00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler.

(11) Yan dal veya çift ana dal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders yükü kırk saati geçemez.

(12) Öğrenci değişim programlarından yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerin bir yarıyılda en çok 30 AKTS kredisi ilgili dönemin transkriptine işlenir.

(13) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları programda her bir dönem için belirlenen dersleri alan ve başarılı olan öğrencilerin, bulunduğu yarıyıl başarı ortalaması YANO’ya göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(14) İkinci öğretim öğrencilerinden her yarıyıl/yıl için başarı ortalamasına göre yarıyıl/yılsonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona girenlerin listesi, ilgili akademik birim tarafından Rektörlüğe bildirilir.

Alınan dersi transfer etme

MADDE 21 – (1) Öğrenciler; birimlerden önceden izin almak koşuluyla, Üniversitenin diğer birimlerinden, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından, YÖK tarafından denkliği kabul edilen ya da öğrenci değişim programlarına dâhil olan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, Senato tarafından onaylanan not dönüşüm tablosuna göre ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.

(2) Öğrencilerin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları öğrenci durum belgesinde belirtilir. Öğrenci durum belgesinde dersin kredisi olarak kayıtlı olunan programdaki dersin kredisi yer alır.

Ön koşullu dersler

MADDE 22 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşul niteliğindeki ders/dersler başarılmadıkça ön koşullu ders/dersler alınamaz.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlara ilişkin genel esaslar

MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınavları, muafiyet sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl veya yılsonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar olmak üzere altı çeşittir. Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabileceği gibi YÖK’ün belirlediği ilkeler doğrultusunda alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınav çeşitlerinden hangilerinin uygulanacağına ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler akademik birimlerce belirlenir ve sınavların başlamasından en az 15 gün önce ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir.

(4) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemiş ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(5) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze gözetimli olarak gerçekleştirilebilir.

(6) Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve en çok beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılır.

(7) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.  

(8) Dinî ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(9) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. İlgili kurul birden fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu ilave sınavlar seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir.

(10) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak yarıyıl veya yılsonunda, yarıyıl veya yılsonu sınavlarına başarısız olmaları halinde bütünleme sınavlarına girerler.

(11) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her yarıyılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

(12) Bütünleme sınavları Senatonun alacağı kararlar doğrultusunda uygulanır.

(13) Öğrencinin bulunduğu dönemdeki derslerden aynı güne en fazla iki dersin sınavı konur.

Sınav düzeni

MADDE 24 – (1) Sınavlar akademik birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur. Sınavı yapan öğretim elemanı, sınava ilişkin belgeleri ve sınav sonuçlarını en geç on beş gün içinde ilgili akademik birim yönetimine ilan edilmek üzere teslim eder.

(2) Not çizelgeleri dışındaki sınav evrakı, ilgili akademik birim tarafından sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Ara sınavlar

MADDE 25 – (1) Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı akademik birimin kurul kararı ile belirlenir. On iki gün ve daha az sürede tamamlanan klinik stajlarda ara sınav koşulu aranmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere ilgili birim yönetim kurulunca girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerin, mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte yarıyıl derslerinin bitiminden iki hafta öncesine kadar ilgili akademik birime başvurmaları gerekir. Mazeretler, ilgili akademik birim yönetim kurulunda incelenerek karara bağlanır.

(2) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(3) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili birime dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

(4) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(5) Uzaktan öğretim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları

MADDE 27 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavları dönem veya yıl boyunca derste işlenen konuları içerir.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yılsonunda ilgili akademik birimler tarafından sınavların başlamasından en az 15 gün önce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girebilmek için; Teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorunludur.

(3) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki sınav birlikte göz önünde bulundurulur.

(4) Bir yarıyıl/yıl boyunca birden fazla öğretim elemanının sorumluluğunda yürütülen derslerde başarı durumu, yarıyıl/yıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmaları jüri tarafından eskiz sınavı, kritik/tashih gibi özel yöntemler yoluyla değerlendirilebilir. Bir dersin işleyiş, yarıyılı/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu başarı değerlendirme biçimine bölüm akademik kurulun teklifi ile ilgili akademik birim kurulunca karar verilir.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, akademik birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

Bütünleme sınavları

MADDE 28 – (1) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl veya yılsonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden, yarıyıl veya yılsonu sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl veya yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler ile yarıyıl veya yılsonu sınavı sonunda şartlı başarılı olarak DC ve DD notu almış olan öğrenciler bu derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

(2) YANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

(3) Bütünleme sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere akademik birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

(4) Ön lisans/lisans programlarında hangi dersler için bütünleme sınavı yapılmayacağı, ilgili birimlerin teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Yıllık okutulan dersler için bütünleme sınavı koşulları birinci fıkra hükümlerine göre yürütülür.

Tek ders sınavı

MADDE 29 – (1) Tek ders sınavı; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2,00’nin altında olan son yarıyıl öğrencilerine CC ve altında not aldıkları tek ders için kullanacakları bir sınavdır. Sınava girebilmek için dersin devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir.

(2) Klinik,  laboratuvar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye gibi uygulamalı dersler için tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(3) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonraki beş iş günü içinde dilekçelerini ilgili akademik birimin öğrenci işleri bürosuna vererek bu haktan yararlanırlar.

(4) Tek ders sınavı, her yarıyıl sonu akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

Muafiyet sınavı

MADDE 30 – (1) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her yarıyıl/yılbaşında muafiyet sınavları açılabilir.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ağırlıklı ortalamasıdır. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(3) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ara sınav notu ne olursa olsun, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından yüz üzerinden 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılır.

(5) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için harf notu verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.

(6) Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

(7) Yarıyıl/yıl içi başarının ve yarıyıl/yılsonu sınavının ders başarı notuna etkileri ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yılbaşında öğrencilere duyurulur.

(8) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle ve aşağıdaki şekilde tespit edilir:

 Başarı Notu           Katsayı           Başarı Puanı              Başarı Derecesi

       AA                    4,00                  90-100                    Üstün Başarı

       BA                    3,50                   85-89                           Pekiyi

       BB                    3,00                   80-84                              İyi

       CB                    2,50                   75-79                         Orta-İyi

       CC                    2,00                   70-74                            Orta

       DC                    1,50                   65-69                       Geçer-Orta

       DD                    1,00                   60-64                           Geçer

       FD                    0,50                   50-59                            Zayıf

        FF                     0,00                   00-49                        Çok Zayıf

(9) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(10) Diğer harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:

a) ST notu, Üniversiteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen ya da ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kayıt olan öğrencilere önceden almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir.

b) GT notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir. Şartlar sağlanırsa BNDS (Bağıl Not Değerlendirme Sistemi) uygulanır.

c) UT notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Şartlar sağlanırsa BNDS (Bağıl Not Değerlendirme Sistemi) uygulanır.

ç) PT notu, not ortalamasına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) ET notu, Senatoca belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. Not ortalamasına katılmaz.

e) NT notu, derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

f) BT notu, kredisiz derslerden veya stajlardan başarılı öğrencilere verilir. BT notu not ortalamasına katılmaz, BNDS uygulanmaz.

g) KT notu, kredisiz derslerden veya stajlardan başarısız öğrencilere verilir. KT notu not ortalamasına katılmaz, BNDS uygulanmaz.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 32 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, YANO ve GANO olmak üzere iki ortalama elde edilir.

b) YANO hesaplamak için öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer YANO olarak adlandırılır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir ve esas alınır.

c) GANO ise, YANO hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir ve esas alınır.

ç) Öğretim programlarında yer alan bütün dersler genel not ortalamasına dâhil edilir.

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 33 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı; teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir ve yarıyıl/yılsonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir.

(2) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerde başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranır.

(3) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler ilgili dersin devamından muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri durumunda ilgili derse devam edebilirler.

(4) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Ders tekrarı

MADDE 34 – (1) Öğrenciler öncelikle NT, FF,  FD harf notu aldığı dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar. Bu derslerin notu, alındığı yarıyılın, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir.

(2) Eğer NT, FF ve FD harf notu alınan ders seçmeli bir ders ise, öğrenciler aynı dersi tekrar alabilecekleri gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilirler. Yerine alınacak derse devam şartı aranır.

(3) Öğrenciler, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar alarak notlarını yükseltebilirler.

(4) Tekrar edilen dersler için alınan son not geçerlidir.

Sınav notuna itiraz

MADDE 35 – (1) Sınav kâğıtlarının ve sınav not çizelgelerinin ilgili birimlere verilmesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez. Öğrenciler, itirazlarını ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ilgili akademik birime yapabilirler. İtiraz, dersin sorumlu öğretim elemanı ile birlikte bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır. Süresi içinde yapılmayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz.

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi veya staj

MADDE 36 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Bu eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili esaslar akademik birimlerin ilgili kurullarınca belirlenir.

Kredi hesabı

MADDE 37 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir.

b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuvar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin iki saati bir kredi ve bir yarıyıl devam eden seminerlerin dört saate kadarı bir kredi sayılır.

c) Öğrencinin yapacağı stajlar, kredi hesabında dikkate alınır.

Bitirme derecesi

MADDE 38 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler başarılı sayılır ve diploma almaya hak kazanırlar.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler

MADDE 39 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Kayıtlı olduğu programın bir yarıyıl/yıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, yarıyıl/yılsonu sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, geçmiş dönemlere ait başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olan öğrenciler yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilere ilgili akademik birim tarafından yarıyıl/yıl onur/yüksek onur belgesi verilir ve öğrencilerin isim listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Ayrılma ve Diplomalar

Kayıt dondurma

MADDE 40 – (1) 41 inci maddedeki mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan öğrenciler, ilgili dönemin en geç dördüncü haftası sonuna kadar ilgili yönetim kurulu kararı ile iki döneme kadar kayıt dondurabilir.

(2) Sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri için süre sınırlaması yoktur.

(3) Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurmasına neden olan mazeretinin ortadan kalkması durumunda, 33 üncü maddedeki devam şartı sağlanabilme durumunda öğrenci ilgili akademik birime başvurarak, kayıt dondurma işlemini iptal isteğinde bulunabilir. Başvuru ilgili akademik birimin yönetim kurulunca değerlendirilir.

(4) Kayıt dondurmayı gerektiren mazeretleri devam eden öğrencilerin başvurmaları halinde akademik birimlerin yönetim kurulunca kayıt dondurma süreleri uzatılabilir. Ancak bu işlem üst üste iki defadan fazla yapılamaz ve toplam süre iki yılı veya dört dönemi geçemez.

(5) Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez.

Mazeretler

MADDE 41 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin heyet raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu durumun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunmasının ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

g) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

ğ) Akademik birimlerin yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

İzinler

MADDE 42 – (1) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması durumunda akademik birimlerin yönetim kurullarının kararı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılması Rektörlük tarafından uygun bulunarak görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları süre içinde giremedikleri sınavlar için izinli sayılır ve giremedikleri tüm sınavlar için akademik birimlerin yönetim kurullarınca sınav hakkı tanınır. Bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 43 – (1) Aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,

c) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun anlaşılması,

ç) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı seviyede asıl öğrenci olarak kaydının bulunduğunun belirlenmesi,

d) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması.

(2) Azami öğrenim süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste kayıt yenilenmemesi ve katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi durumunda Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Diplomalar

MADDE 44 – (1) Dört yarıyıllık eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması; sekiz yarıyıllık, on yarıyıllık ve on iki yarıyıllık eğitim-öğretim programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diploma verilirken geri alınmak üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Sekiz yarıyıl ve üzeri eğitim-öğretim yapılan akademik birimlerin ilk dört yarıyılındaki eğitim programındaki bütün derslerden başarılı ve GANO’su en az 2,00 olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere istemleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıldıkları bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir. Bu öğrenciler için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

b) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

c) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınan kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

(3) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı veya kullanılmaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Diplomanın ön yüzünde ikinci nüsha ibaresi yer alır. Diplomalar fakültelerde dekan ve Rektör; yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür ve Rektör; dekanlığa bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür, dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

Mezuniyet derecesi

MADDE 45 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerlerinin bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının, toplam krediye bölünmesiyle elde edilen ortalama, virgülden sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir ve esas alınır. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2,00 olması gerekir.

Diploma eki

MADDE 46 – (1) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

(2) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme

MADDE 47 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği geçerli adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün olmadığı durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri geçerli adresleri/e-posta adreslerini değiştirdikleri halde, bu durumu ilgili akademik birime bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin, Üniversitede mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 48 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyorlar ise varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, 23 üncü maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadırlar, ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Özel öğrenciler

MADDE 49 – (1) Özel öğrenci, yurt içinde veya Üniversitenin işbirliği protokolü olan y

21 Tem 2018 - 09:11 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?