Niğde Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım ilanı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan...

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin)

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALESten (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 (yetmiş) puan, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALESten en az 70 (yetmiş) puan, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALESten hangi puan türünde en az 70 (yetmiş) puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALESten en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir.

c) Araştırma görevlisi atamalarında Eğitim Bilimleri Bölümüne yapılacak başvurularda, adayların lisans öğreniminde mezun olduğu alanda ALESten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

2- ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak,

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla alanında en az 10 (on) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvarları ile Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

Okutman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

c) Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların başvurularında ise ALES'ten herhangi bir puan türünde en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları yeterlidir.

Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) En az lisans mezunu olmak,

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

3- MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, Merkezi sınav (ALES)ten muaftır.

d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

4 - AÇIKLAMALAR :

a- Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten Üniversitemizin web sitesinde (nigde.edu.tr) bulunan örnek dilekçe formunu doldurarak; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi, hizmet belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin enstitülerinin birinde ilgili alanda Lisansüstü eğitim programına kayıtlı olduğuna dair belge, ALES sınavından başvurduğu alanla ilgili en az 70 (yetmiş) puan aldığını gösterir belge, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösterir belge, Lisans Not Transkriptini, erkek adayların Askerlik Durum Belgesi, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) ve var ise yayımlanmış veya yayımlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, 26.09.2012 günü mesai bitiminde sona erecektir. (Posta ile yapılan başvurularda 26.09.2012 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

b- Adaylar yalnızca 1 (bir) kadroya müracaat edebileceklerdir.

c- İlan edilen bütün unvanlar için, yurt dışından alınan diplomanın Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

d- Ön Değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında, 4lük not sisteminin 100lük not sistemine eşdeğerliğinin tespitinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

e- ALES Sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

f- Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

NOT : Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.nigde.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İletişim Tel : 0 388 225 2679 Faks : 0 388 225 2670
 

Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak veya en az alanında 2 (yıl) çalışmış olmak ve belgelendirmek.

Öğretim Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Özel Eğitim bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Özel Eğitim alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

2

26 Eylül 2012 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Fakültelerin Mimarlık veya Sanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Özel Eğitim bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Özel Eğitim alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

2

26 Eylül 2012 

Sanat Tarihi bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Coğrafya bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Coğrafya alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Coğrafya bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Coğrafya alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Mekatronik Mühendisliği veya Robotik alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

4

26 Eylül 2012 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Bilgisayar Yazılımı alanında doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

2

26 Eylül 2012 

Çevre Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Çevre Teknolojisi alanında doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Telekomünikasyon veya Haberleşme alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Geoteknik alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Makine Teorisi ve Dinamiği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Peyzaj Mimarlığı bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Peyzaj Teknikleri alanında Lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümü lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Mütercim-Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek. KPDS veya ÜDSden en az 90 puan almış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Fakültelerin Biyosistem Mühendisliği veya Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinden lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Arazi ve Su Kaynakları alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak, KPDS veya ÜDSden en az 80 puan almış olmak veya lisans eğitimini %100 İngilizce tamamlamış olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Fakültelerin Biyosistem Mühendisliği veya Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümlerinden lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Kırsal Yapılar alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak, KPDS veya ÜDSden en az 80 puan almış olmak veya lisans eğitimini %100 İngilizce tamamlamış olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Fakültelerin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Tarımsal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinden lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Genetik veya Islah alanlarının birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak, KPDS veya ÜDSden en az 80 puan almış olmak veya lisans eğitimini %100 İngilizce tamamlamış olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Fakültelerin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Tarımsal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinden lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Genetik veya Islah alanlarının birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak, KPDS veya ÜDSden en az 80 puan almış olmak veya lisans eğitimini %100 İngilizce tamamlamış olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

1

26 Eylül 2012 

Fakültelerin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Tarımsal Biyoteknoloji, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinden lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Tarımsal Biyoinformatik alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak, KPDS veya ÜDSden en az 80 puan almış olmak veya lisans eğitimini %100 İngilizce tamamlamış olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

2

26 Eylül 2012 

Fakültelerin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Tarımsal Biyoteknoloji, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinden lisans mezunu olmak. Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin birinde Tarımsal Gen Kaynakları alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak, KPDS veya ÜDSden en az 80 puan almış olmak veya lisans eğitimini %100 İngilizce tamamlamış olmak ve belgelendirmek.

Araştırma Görevlisi

2

26 Eylül 2012


13 Eyl 2012 - 13:01 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?