Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın Ek Madde 2/b ve c bentlerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve yazılı sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın Ek Madde 2/b ve c bentlerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve yazılı sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) GENEL ŞARTLAR

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen koşulları taşımak.

- Lisans mezunları için 2008 yılı KPSSP3 (B) puan türü, Önlisans mezunları için 2008 yılı KPSSP93 (B) puan türü ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunları için 2008 yılı KPSSP94 (B) puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1-Mühendis :

a) Üniversitelerin Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinde mezun olmak.

b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

2-Kadastro Teknisyeni :

a) Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.

b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

3- Uzman :

- Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

4) Büro Personeli

- Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

5-Tapu Arşiv Uzmanı (Taşra)

-Yüksek okulların kütüphanecilik veya arşiv ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren Yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).

6- Arşiv Uzmanı (Merkez)

- Programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).

7- Programcı

a)Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme,Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Mühendislikleri mezunu veya Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümleri mezunu olmak.

b)Yüksek öğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak (Sınavı kazanan adaylardan istenecektir).

c)2007, 2008 veya 2009 yılında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılmış olmak ve en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar, İngilizce dilinde Test of English as a Foreign Language (TOFEL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya İnternational English Language Testing System (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden* herhangi birine yalnız bir unvan için, 27/01/2010 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Birden fazla Bölge Müdürlüğüne ve/veya birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

Değerlendirme ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 Bölge Müdürlüğünden herhangi birine başvuru yapabilecektir. Atamalar; puan sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

*Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri : Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne,Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat

D) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :

a) Başvuru Talep Formu(Bölge Müdürlüklerimizden ve www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilebilir).

b) Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi.

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

d) KPSS sonuç belgesi.

e) KPDS sonuç belgesi(Programcı unvanına başvuranlar için).

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

a) Sınava Tabi Olmayan Unvanlar da;

1. Bölge Müdürlüklerine yapılan başvuruların tamamı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde toplanacak olup, değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacaktır. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Mühendis, Uzman, Kadastro Teknisyeni, Büro Personeli unvanları için başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla puan sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

2. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

3. Atanmaya hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir.

b) Yazılı Sınava Tabi Unvanlar da;

1. Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı ve Programcı unvanlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanlarının en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun beş (5) katı kadar aday yazılı sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.

2. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınav tarihi ve yeri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkgm.gov.tr), ayrıca ilan edilecektir.

3. Yazılı sınavda adaylara atanacakları unvanla ilgili mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

4. Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

5. Yazılı sınavda başarılı olan adayların, yazılı sınav sonucunun %50 si ile KPSS puanının %50 si toplanarak her aday için Başarı Puanı belirlenecek olup; adaylar Başarı Puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

6. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Başarı Puanı sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

c) Genel Hükümler :

1. Atanmaya hak kazanların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir.

2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. hükmü gereğince; hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

F) TEBLİGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

G) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1-Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli)

(Mühendis ve Kadastro Teknisyeni pozisyonuna ataması yapılan adayların alacakları Sağlık Kurulu Raporlarında, Arazi ve Şantiye Şartlarında çalışabilir ibaresi bulunacaktır).

2-Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

3-Askerlik Durum Belgesi.

4-6 adet fotoğraf.(Yeni Çekilmiş)

5-Sabıka Kaydı. (Cumhuriyet Savcılığından Yeni Tarihli)

6-Nüfus Cüzdanının Noter Tasdikli Sureti.

7-Mal Bildirimi Formu.(www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir)

8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu(2 suret)(www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

9-Personel Tanıtım Formu(www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

10-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi(www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

İLAN OLUNUR

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) BAŞVURU TALEP FORMU" İÇİN TIKLAYINIZ..

12 Oca 2010 - 10:44 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?