Genel Kurmay Başkanlığı 2. Dönem Açıktan Sivil Memur Alım İlanı

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2012 YILI İKİNCİ DÖNEM AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR!   1.

 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

2012 YILI İKİNCİ DÖNEM AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR!

 

1.  GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 

a.   Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri...

 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

2012 YILI İKİNCİ DÖNEM AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR!

 

1.  GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 

a.   Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

 

b.   Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir.

 

      c.   Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

 

ç.   Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

 

d.   Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

 

      e.   Adaylarda aranacak nitelikler:

 

            (1)   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak, 

 

            (2)  Kamu Personel Seçme Sınavından bütün unvanlar için asgari 40 puan almış olmak (Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.),

 

            (3)   Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

 

            (4)   Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş (Uzman jandarma dâhil) veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

 

            (5)   Sevk edilecekleri askeri hastaneden "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar.),

 

            (6)   Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak (Lisans mezunları için 15 Ekim 2012 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

 

            (7)   Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

 

            (8)   Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

 

2.   ÖN BAŞVURU, BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

 

      a.   Adaylar önce www.kkk.tsk.tr adresindeki ön başvuru formunu doldurarak ön başvuru işlemini tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

 

      b.   Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen ve gün planlaması yapılarak uygulamalı ve/veya mülakat sınavlarına çağrılan adayların K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen müracaatları ile yapılacaktır. Ön başvurusu kabul edilerek uygulamalı sınav ve/veya mülakata çağrılan adaylar, faaliyet takviminde (TABLO-2) belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

      c.   Adaylar tarafından KPSS puan bilgileri girilmeyecek, bu bilgiler idare tarafından merkezi olarak temin edilecektir.

 

      ç.   Çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere “belirlenecek kat oranına göre” yapılacaktır. Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (Müteakip günlerde de) sırası gelen adaylardan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların www.kkk.tsk.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

 

      d.   Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

 

      e.   Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle; adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir. Girilen bilgilerin eksik ve hatalı olması durumunda adayların işlemleri iptal edilecektir.

 

     

 

3.   BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

 

a.   Çevrimiçi ön başvurular, 27 Haziran-13 Ağustos 2012 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

 

b.   Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

 

c.      Adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (En yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak.) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar değerlendirmeye (Mülakat ve/veya uygulamalı sınava) tabi tutulacaktır.

 

      ç.   Uygulamalı sınav ve mülakatlar, 22 Ağustos-05 Eylül 2012 tarihleri arasında icra edilecektir.

 

      d.   Faaliyet takvimi TABLO-2’dedir.

 

4.   DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

 

      a.   Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (Uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

 

b.      Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

 

c.      Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

 

5.  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    

     Ön başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Emlak Teknikeri, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

 

      a.      Aday memur müracaat ve belge kontrol çizelgesi (TABLO-3),

 

      b.      Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

 

      c.      Sınav sonuç belgesinin (Ön lisans/ortaöğretim mezunları için KPSS-2010, lisans mezunları için KPSS-2012) genel ağ (İnternet) çıktısı,

 

      ç.          Tercih unvanına göre unvanın hizasında yer alan niteliklere uygun “Öğrenim Belgesi”:

     

               (1)    Ortaöğretim mezunları için;

 

                   (a)     Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

                   (b)     Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar: Lise diplomasının fakülte/yüksekokul öğrenci işlerinden onaylı fotokopisini (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.) veya,

 

                   (c)     Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar: Lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

 

               (2)    Lisans veya ön lisans mezunları için;

 

                        (a)          Mezun olduğu okul diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

    

                        (b)          Fakülte/yüksek okul veya MYO diplomasının noter onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,  

    

                        (c)          Fakülte/yüksek okul veya MYO diplomasının okul onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini,

 

      d.      Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

 

      e.      Tercih unvanına göre lisans ve ön lisans mezunları için okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,

 

      f.       Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi (Fakülte veya yüksekokulda bilgisayar dersi aldığını transkript ile belgeleyen adaylardan MEB’den veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.),

 

      g.      Erkek adaylar İçin;

 

               (1)    Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

 

               (2)    Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 

               (3)    Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 

      ğ.      Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

 

      h.   İş Talep Formu (TABLO-4),

 

      ı.    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) (TABLO-5),

 

      i.    Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

 

      j.    Oniki (12) adet (Üç adet dosyada kalacak, dokuz adet adayın yanında bulunacaktır.) vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).

 

k.   Adayların kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim ettiği belgeler, iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopisini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

 

l.    Hazırlanacak belgelerden;

 

            (1)   TABLO-3’te bulunan “Aday Memur Müracaat ve Belge Kontrol Çizelgesi” ve  TABLO-4’te bulunan “İş Talep Formu”nun çıktısını alarak, mavi tükenmez kalem ile dolduracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir.

 

            (2)   TABLO-5’te bulunan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda büyük harfle dolduracak, 3 (Üç) suret çıktı alarak fotoğraf yapıştıracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.).

 

6.  SİVİL MEMUR ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

     Adaylar aşağıda açıklanan ön başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

1.  T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

2.  ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

3.  SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

 

4.  BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

5.  ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

6.  DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

7.  DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

8.  DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

9.  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

 Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

 Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

 

12. CİLT NU.:

      Nüfus cüzdanınızın “Cilt Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak  yazınız.

 

13. SAYFA NU.:

      Nüfus cüzdanınızın “Sayfa Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

14. AİLE SIRA NU. :

      Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

15. MEDENİ HALİ:

      Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

 

16. BABA MESLEĞİ:

 Babanızın (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

17. ANNE MESLEĞİ:

      Annenizin (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

18. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

      Babanızın (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

19. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

      Annenizin (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

20. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞİ/ÇOCUĞU:

 Bu alana gazi veya şehit eşi/çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

 

22.  SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

       Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız.

 

23. POSTA KODU:

 Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

24. İL:

      İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

 

25. İLÇE:

      İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

 

26. E-POSTA:

 Size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız (İşlemlerinizle ilgili bazı bilgiler/gelişmeler e-posta adresinize gönderilecektir.).

 

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

 En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

 

28. TELEFON NUMARASI (EV):

 Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

 

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

      2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

      2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

31. EĞİTİM DURUMU (LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ):

      2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

    

32. EHLİYET :

      Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçinizSürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız (Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.).

 

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

      Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

 

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

      Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.

 

35. TERHİS TARİHİ:

      Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için : Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir                                          (05 Eylül 2012 tarihinden sonra terhis olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

 

Askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar da başvurabilirler (657 sayılı Kanunu’nun 48’inci maddesi : Askerlik durumu bakımından, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.).

 

36. CİNSİYETİ:

      Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

 

37.  TERCİH ETTİĞİ UNVAN/UNVANLAR:

       Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı işaretleyiniz.      (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe mülakat sınavı öncesinde adaylardan alınacaktır.)

 

38.  ADLİ SİCİL KAYDI:

  Bu alana adli sicil kaydı ve/ veya adli sicil arşiv kaydınız var ise “Evet“, yok ise “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz (Evet işaretlediyseniz, uygulamalı sınav/mülakata gelirken mahkeme kararı vb. ilgili belgelerinizi yanınızda getiriniz.).

 

39.  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK ÇALIŞMA DURUMU:

       Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olma durumunuza uygun olarak cevaplayınız.

 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

a. Online Ön Başvuru Formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

b. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

c. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

 

ç. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Ön başvuru tarih aralığı süresince), başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 

d. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

 

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

 

Tel Nu.                          : (0 312) 562 11 11

Belgegeçer (Faks) Nu.  : (0 312) 411 60 50

E-posta                          :  [email protected]

 

 

TABLO–1 SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİ  Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–3 ADAY MEMUR MÜRACAAT VE BELGE KONTROL ÇİZELGESİ  Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–4  İŞ TALEP FORMU   Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–5 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU  Ulaşmak için tıklayınız…

 

18 Tem 2012 - 08:52 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?