Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından : YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR I.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından :

YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları...
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından :

YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak, DTM Merkez Teşkilatında ve DTM’nin yurt dışı kadrolarında görev yaparlar. Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN ADET

İktisat 13

İşletme 8

Uluslararası İlişkiler 8

Hukuk 7

Kamu Yönetimi 6

İstatistik 2

Endüstri Mühendisliği 2

Kimya Mühendisliği 2

İnşaat Mühendisliği 2

TOPLAM 50

Müsteşarlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Müsteşarlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

Sınava katılabilmek için :

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme ve Mühendislik Fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümleri ile diğer üniversite ve fakültelerin İstatistik bölümlerinden veya yüksek okullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ya da yüksek okullardan mezun olmak,

3) 01 Ocak 2009 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar),

4) 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, KPSSP-108 puan türünden en az 80 puan almış olmak,

5)

- İktisat alanında sınava girmek için başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (260) kişi içerisinde bulunmak,

- İşletme alanında sınava girmek için başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,

- Uluslararası İlişkiler alanında sınava girmek için başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,

- Hukuk alanında sınava girmek için başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (140) kişi içerisinde bulunmak,

- Kamu Yönetimi alanında sınava girmek için başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

- İstatistik alanında sınava girmek için başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

- Endüstri Mühendisliği alanında sınava girmek için başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

- Kimya Mühendisliği alanında sınava girmek için başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

- İnşaat Mühendisliği alanında sınava girmek için başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak.

Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.

6) Vakıflar Bankası Dış Ticaret Müsteşarlığı Bürosu (Şube Kodu:709), 00158007285014324 nolu TL. hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 13 Kasım 2009 tarihinden itibaren Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. Sınava daha önce katılıp iki defa başarısız olanlar üçüncü defa sınava giremezler.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ :

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (30/100 puan) (İngilizce, Fransızca, Almanca) ve Alan bilgisi (70/100 puan) (İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir.

YAZILI SINAV KONULARI

I. Oturum (Yabancı Dil Sınavı) :

- Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca)

- Türkçe’den yabancı dile çeviri,

- Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri

- Yabancı dilde Kompozisyon

II. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı) :

- İktisat Alanı: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka

- Uluslararası İlişkiler Alanı: Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

- İşletme Alanı: Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

- Hukuk Alanı: Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Kamu Yönetimi Alanı : Türkiye’de Hükümet Sistemi, Yönetim-Siyaset İlişkisi, Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Tarihi, İdarenin Kuruluşu: Anayasal İlkeler ve Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları

- İstatistik Alanı: Dağılımlar, Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Regresyon Analizleri, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri

- Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması

- Kimya Mühendisliği Alanı: Termo Dinamik, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı ve Tasarım

- İnşaat Mühendisliği Alanı: Statik, Mukavemet, Yapı Analizi, Zemin

Yazılı sınavda iktisat alanından sınava giren adaylar sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile Genel İktisat sorularını cevaplandıracaklardır.

Yazılı sınavda bölümler itibarıyla soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- İktisat alanından sınava giren adaylar için (% 100) alan bilgisi,

- Diğer alanlardan sınava giren adaylar için (% 80) alan bilgisi, (% 20) Genel İktisat

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil bölümünden 30 üzerinden en az 21 puan, alan bilgisi bölümünden ise 70 üzerinden en az 49 puan olmak üzere, toplamda 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ

Yazılı sınav, 22 Kasım 2009 Pazar günü 09:00 -18:00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınav Ankara’da Müsteşarlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın faaliyet alanı ile ilgili konuların yanı sıra, adayların genel ekonomi bilgisi, genel kültür ve aktüalite düzeyi, muhakeme, kavrayış, Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuç değerlendirilmesinde Müsteşarlıkça belirlenen kurul üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 puan veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER :

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup, 26 Ekim 2009 günü saat 09.00’da başlayacak ve 06 Kasım 2009 günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında istenen belgeler ;

a) Müsteşarlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlığın internet sitesinden (www.dtm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

b) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı örneği

d) Vakıflar Bankası Dış Ticaret Müsteşarlığı Bürosu (Şube Kodu:709) 00158007285014324 nolu TL. hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak Ad Soyad ve TC Kimlik No belirtilmelidir).

e) 2 adet vesikalık fotoğraf

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 14-25 Aralık 2009 tarihleri arasında ilgili Bankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan ;

a) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde)

b) 4 adet vesikalık fotoğraf istenecektir.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEK YER :

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat Tel: 204 78 96

Emek / ANKARA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

20 Eki 2009 - 00:00 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler