Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Değişti

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Yönetmeliği'nde değişiklik meydana getirmiştir.

Celal Bayar Üniversitesi 18 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yönetmeliklerine ait bir yönetmelik yayımladı.

18 Temmuz 2016 traihli Resmi Gazete'de Celal Bayar Üniversitesi'nin Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. RESMİ GAZETE'nin Bugün bölümünün Yönetmelikler kısmında yayımlanan karar tek bölüm ve 8 maddeden oluşuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ''CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK'' başlığı ile yayımlanmıştır.

İşte ilgili yönetmelik;


Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2015 tarihli ve 29433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Azami Süre Sonu Ek Sınav: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen sürelerde mezun olamayanlardan, gerekli şartları sağlayanlara verilen sınav hakkını,

c) Ek Sınav: Mezun olabilmek için devamını sağlayıp en fazla üç dersten başarısız olanlara veya tüm derslerini verdiği halde mezuniyet için gerekli not ortalamasını tutturamayanlara verilen sınav hakkını,

ç) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

f) Sektör uygulamaları eğitimi: Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları bilgi ve becerileri kullanarak öğrenim gördükleri alanlar ile ilgili işyerlerindeki uygulama ve süreçler hakkında deneyim kazanması amacıyla organize edilen uygulamalı eğitimi,

g) Sektör uygulamaları eğitimi dönemi: Lisans bölümlerinin öğretim planlarındaki sekizinci yarıyılı ve önlisans programlarının öğretim planlarındaki dördüncü yarıyılı ya da öğrencinin sektör uygulamaları eğitimi dönemindeki dersleri alabildiği ve GANO’su en az 2.00 olduktan sonraki ilk yarıyılı,

ğ) Sektör uygulamaları eğitimi öğrencisi: Sektör uygulamaları eğitimi dönemi öncesinde alması gereken tüm dersleri alarak başarmış, bölümün stajla ilgili düzenlemesinde belirtilen sürede (varsa) zorunlu yaz stajlarını tamamlayan ve sektör uygulamaları eğitimi döneminden önceki GANO’su en az 2.00 olan öğrenciyi,

h) Sektör uygulamaları eğitimi öncesi ek sınav: Sektör uygulamaları eğitimi öğrencilerinin, sektör uygulamaları eğitimi dönemi öncesinde devamını alarak başarısız oldukları en fazla üç dersten verilen ek sınavı,

ı) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün bölüm/programlarda zorunlu olarak okutulur. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme süresi içinde, ders kayıtlarını elektronik ortamda yapar. Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır. Ders kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk ve onaylama yetkisi öğrenciye aittir.

(2) Öğrenci, yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde kayıt olduğu dersten/derslerden kaydını sildirebilir veya yeni ders ekleyebilir.

(3) Öğrencilerin her yarıyılda alabilecekleri ders yükü toplamı;

a) Sektör uygulamaları eğitimi yapılmayan bölümlerde, ara sınıf öğrencileri için en fazla 40 AKTS son sınıf öğrencileri için en fazla 45 AKTS,

b) Sektör uygulamaları eğitimi yapılan bölümlerde;

1) Önlisans programlarında son sınıf öğrencileri için en fazla 45 AKTS,

2) Lisans programlarında, üçüncü, dördüncü ve beşinci dönemler için en fazla 40 AKTS, altıncı, yedinci ve sekizinci dönem öğrencileri için en fazla 45 AKTS’dir.

(4) Ancak, lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerden başarılı ve GANO’sunun en az 3.00 olması şartıyla, üçüncü yarıyıldan itibaren, üst yarıyıla ait ön koşulunu sağladıkları dersler de dâhil, toplam 45 AKTS kredisi karşılığı ders alabilirler.

(5) 30 uncu maddede açıklanan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), bir defaya mahsus olmak üzere dördüncü yarıyılın sonunda hesaplanır. Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler, başarısız öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler;  yeni ders alamaz, daha önce başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve istekleri halinde koşullu başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler. Ders tekrarı ile GANO’larını 1.80’in üzerine çıkaran öğrenciler, başarısız dersleri bulunsa dahi normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız öğrenci statüsünde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler üniversitede öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı stajlara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(6) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. İlgili bölüm/program kurulunun teklifi ve Fakülte/Yüksekokul/MYO Kurulunun uygun gördüğü proje, tasarım, uygulama, bitirme tezi gibi dersler bu kapsam dışındadır.

(7) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu ders/dersler yerine, ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile uygun görülen eşdeğer ders/dersleri alır veya bu ders/derslerden muaf sayılır. Bu durumda öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan AKTS kredisinde meydana gelebilecek eksiklik, fazladan alınacak seçmeli ders/dersler ile tamamlanır.

(8) Öğrenciler alıp başarısız oldukları seçmeli ders/dersler yerine, aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek diğer seçmeli ders/dersleri alır.

(9) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan eğitime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(10) Çift anadal ve yan dal öğrencileri her yarıyıl toplam 45 AKTS ders alabilirler. Bu toplama; anadal, çift anadal ve yan dal kapsamında alınan tüm dersler dâhildir.

(11) Devam zorunluluğu olan derslerin ders programında çakışması durumunda; derslerin devamını vermek öğrencinin sorumluluğundadır. Birinci öğretim öğrencileri çakışan derslerini istediği takdirde birinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de ders çakışması durumunda ikinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa birinci öğretimden alabilirler.

(12)  Öğrenciler; alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde tekrar alabilirler. Bu ders ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır ve aldıkları son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir. Mezun aşamasına gelmiş fakat mezuniyeti henüz ilgili birimin yönetim kurulunca onaylanmamış öğrenciler GANO’larını artırmak amacıyla yaz okulundan ders alabilirler. Öğrenciler, bu taleplerini mezuniyet onayı yapılmadan önce ilgili birime dilekçe ile bildirmeleri gerekir. Yaz okulunda alınan son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(8) Her eğitim öğretim döneminin başında, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavı açılır. Bu dersin dışındaki diğer derslerden muafiyet sınavı açılabilmesi için ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı gerekir. Muafiyet sınavı açılan derslerden 65 veya üstü not alan öğrenciler muaf sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Sektör uygulamaları eğitimi yapılmayan bölümlerde; bir öğrenci herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir.

(2) Sektör uygulamaları eğitimi yapılan bölümlerde;

a) Önlisans programlarında bir öğrenci herhangi bir yarıyıl sonunda sektör uygulamaları eğitimine başlayabilmesi için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir.

b) Önlisans programlarında sektör uygulamaları eğitimini tamamlayan öğrencinin mezun olabilmesi için devamını sağlayıp başarısız olduğu dördüncü yarıyılda uzaktan eğitim yoluyla almak zorunda olduğu derslerden, en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir.

c) Lisans programlarında bir öğrenci herhangi bir yarıyıl sonunda sektör uygulamaları eğitimine başlayabilmesi için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir.

(3) Ek sınavlardan aldıkları notlar o ders için başarı notu yerine geçer. Ek sınavlarda öğretim elemanı harf notunu kendisi verir.

(4) Son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’ su 2.00’ın altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten yukarıdaki şartlara göre ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.

(5) Öğrenci ek sınav haklarından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sınavlardan başarısız olduğu dersleri tekrar alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“Sektör uygulamaları eğitimi uygulaması

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 2016-2017 eğitim öğretim yılından önce birinci ve üstü sınıflara kayıt yaptırmış ve sektör uygulamaları eğitimine intibakı yapılan lisans öğrencileri altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyıllarda 50 AKTS ders alabilirler.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kpsscafe.com.tr | ANKARA 

18 Tem 2016 - 08:55 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2020 KPSS Önlisans Sonuçları Erken Açıklansın mı ?