2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları 1.

2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar...

2002 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta

Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.

Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?

A. Toy

B. Kurultay

C. Toygun

D. Otağ

E. Törü (Töre)

2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?

A. Gazali

B. Eş’ari

C. İbn-i Rüşt

D. Farabi

E. Zemahşeri3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu’da Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi’dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam

devleti tarafından yaptırılmıştır?

A. Danişmentler

B. Saltuklular

C. Anadolu Selçukluları

D. Osmanlılar

E. Germiyanoğulları4. İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve

benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siayis ve sosyal yaşamını

konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden

hangisidir?

A. Oymacılık

B. Minyatür

C. Hat

D. Çini

E. Ebru5. Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı

mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar

Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?

A. Mimar Sinan

B. Mimar Mehmet AğaC. Mimar Hayreddin

D. Levni

E. Ali Kuşçu6. 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale

etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet (1909(da yapılan değişiklikle demokratikleşme

sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.

B. Kanun teklifini hükümet verebilecekti.

C. Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.

D. Seçimler tarafsız olacaktı.

E. Padişahın açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.7. XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı

sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek,

Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde

Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?

A. Yönetim-Mimari

B. Askeri-Yönetim

C. Teknoloji-Yönetim

D. Askeri-Teknoloji

E. Yönetim-Hukuk8. Osmanlı Devleti 1740’dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve

bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum

Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan

%5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre

değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun

Osmanlı Devleti’nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.

A. Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.

B. Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler

C. Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.

D. Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.

E. Yerli işletmeler zarar etti.9. I. Tarım

II. Maliye

III. Askeriye

IV. Yönetim

XVII. Yüzyılda (1600),

Duraklama döneminde Osmanlı Devleti birtakım ıslahat çalışmaları başlatmıştır. Bu

dönemde yukarıda verilen alanlardan hangilerinde ıslahat çalışmaları yapılmıştır.

A. I-II

B. II-IV

C. III-IV

D. III-IV

E. II-III-IV10. I. İrade-i Milliye Gazetesi

II. Yeni Gün

III. Anadolu Ajansı

Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadeleyi destekleyen yayın organlarındandır?

A. I-II

B. I-III

C. I-II-IV

D. II-III

E. I-II-III-IV11. I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında

II. Padişah tahta çıktığında

III. Ayaklanmaların bastırılmasında

IV. Padişah, savaşa kazanan ordu ile döndüğünde

Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi

verirlerdi?

A. II-IV

B. I-II

C. III-IV

D. I-II-III

E. II-III-IV12. 21 Şubat 1921’de itilaf devletleri Londra’da Sevr Antlaşması’nı gözden geçirip yeni

Türk Devleti’ne kabul ettirmek istediler. İtilaf devletlerini böyle bir davranışa

yönelten Türk askeri başarısı hangi savaşla sağlanmıştır.

A. Sakarya

B. I. İnönü

C. II. İnönü

D. Gediz Muharebeleri

E. Büyük Taarruz13. Atatürk’ün en önemli eserlerinden biride bizzat kaleme aldığı “^Nutuk’tur. Bu

eserle Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devletinin kuruluşunu

anlatır.

I. 1918-1923

II. 1923-1927

III. 1927-1930

IV. 1930-1938

Atatürk’ün bu eserinde anlattığı olaylar hangi dönemleri kapsamaktadır.

A. I-III

B. II-III

C. I-II

D. II-III-IV

E. I-II-III-IV14. Milli Mücadele döneminde ulusal dernekler tarafından çeşitli bölgelerde kongreler

toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kongrelerin amaçlarından değildir?

A. Düşmana karşı bölgelerini savunmak

B. Bölgelerindeki milis güçlerini desteklemek

C. İstanbul Hükümeti’ne karşı cephe oluşturmak

D. Azınlık haklarını korumak ve savunmak

E. İşgallere karşı halkı bilinçlendirmek15. Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel

kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına

neden olmuştur. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla

bu ikiliğe son verilmiştir?

I. Eğitim II. Hukuk III. Askeri

A. I-II-III

B. I-III

C. II-III

D. I

E. I-II16. I. Cumhuriyet Halk Partisi II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi IV. Demokrat Parti

Yukarıda verilen partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?

A. I-II

B. III-IV

C. II-IV

D. IV

E. II-III17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz?

A. akılcı ve insancıldır.

B. Çağdaş ve akılcıdır.

C. Sınıf egemenliğini esas alır.

D. Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır.

E. Sınıflararası egemenliği reddeder.18. 22 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde

aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır?

A. Tekalif-Milliye kararları alındı.

B. Ordu herhangi bir yenilgiye karşı ikiye ayrıldı.

C. Meclis tüm yetkilerini M. Kemal(‘e devretti.

D. Meclis Başkomutanlık Yasası’nı onayladı.

E. Ordunun savuma eğitimine ağırlık verildi.19. I. Aşar Vergisinin kaldırılması II. Miladi takvimin kabulü III. Kabotaj Kanununun

çıkarılması IV. Hafta sonu tatilin cumadan pazara alınması V. Teşvik-i Sanayi kanununun

kabulü.

Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağalmak amacıyla yapılan değişiklikler

yukarıdakilerden hangileridir?

A. II-IV

B. I-II

C. II-III-IV

D. III-IV-V

E. I-II-III-IV-V20. I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi

III. Tarih Kurumu’nun kurulması IV. Medreselerin kapatılması

IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

Yukarıdaki verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik

yapılan inkılaplardandır?

A. I-II-V

B. I-II-IV

C. III-IV-V

D. I-IV-V

E. II-IV21. I. Ulusçuluk II. Devletçilik III. Ümmetçilik

Yukarıdakilerden hangisi halifelikle ilgilidir?

A. I B. II C. III D. I-III E. I-II-III22. 28 Ocak 1920’de alınan Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi

tarafından alınmıştır?

A. Erzurum Kongresi

B Sivas Kongresi

C. I. TBMM

D. Meclis-i Mebusan

F. Temsil Heyeti23. Türkiye Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırlarında kabul etmiş ve bu

bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için uğraşmıştır. Ancak, yapılan antlaşma

ile,

–Bugünkü Türkiye-İran sınırı belirlendi.

–Musul-Kerkük İngiliz mandasında Irak’a bırakıldı.

–Musul petrollerinin %10 un 25 yıl süre ile Türkiye’ye verilmesi kabul edildi.

Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A. Lozan Antlaşması

B. Mudanya Ateşkes Antlaşması

C. Ankara Antlaşması

D. Sevr Antlaşması

E. 1926 Ankara Antlaşması24. I. Suriye sınırının kesinleşmesi II. Boğazlar Sorunu

III. Savaş tazminatı IV. Batı sınırının kesinleşmesi

Lozan Konferansı’nda tartışılan konulandan bazılarıdır.

Bunlardan hangileri Lozan Antlaşması’ndan sonra gündeme gelerek çözümlenen

sorunlardandır?

A. I-II

B. I-II-IV

C. II-III-IV

D. I-III

E. II-III25. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önderliğinde, dünya

barışını korumak için kurulan örgüttür?

A. NATO

B. Milletler Cemiyeti

C. Birleşmiş Milletler

D. Sadabat Paktı

E. Balkan Antantı26. Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır?

A. 1921 B. 1923 C. 1924 D. 1945 E. 195027. Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927’de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun

amacıdır?

A. Beş Yıllık Kalkınma Planını uygulamak

B. Devletçilik ilkesini uygulamak

C. Yer altı zenginliklerini çıkarmak

D. Özel teşebbüsü güçlendirmek

E. İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak28. Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir?

A. Milletvekili seçme hakkı

B. Milletvekili seçilme hakkı

C. Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı

D. Belediye seçimlerine katılma hakkı

E. Miras ve boşanma hakkı29. I. Hıfzısıhha Enstitüsünün açılması II. Müzeciliğin açılması

III. Konservatuarların açılması IV. Kız öğretmen okullarının açılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?

A. I-III B. I-II C. III-IV D. I-IV E. II-III30. I. Toplumun istekleri dikkate alınmıştır.

II. Akılcılık ve bilimsellik dikkate alınmıştır.

III. Dış baskı ve zorlamalar dikkate alınmıştır.

IV. Birbirlerini bütünlemesi dikkate alınmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir?

A. I-II

B. II-IV

C. I-III-IV

D. III-IV

E. I-II-III-IV31. I. Osmanlıcılık II İslamcılık III. Türkçülük IV. Batıcılık V. Ulusçuluk

Yukarıdaki düşünce akımlarından hangilerinin önemi II. Meşrutiyet döneminin

başlamasıyla ortadan kalkmıştır?

A. I-III-IV

B. I-III-V

C. I-II

D. III-V

E. I-II-III-IV32. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir?

A. Ulusçuluk B. Halkçılık C. Laiklik Cumhuriyetçilik E. Devletçilik33. I. Jeotermal II. Petrokimya III. Termik Santral IV. Hidroelektrik

Yukarıdaki verilen enerji kaynaklarından hangilerinin bulunduğu yere yakın olması

gerekir?

A. I-II

B. II-III

C. I-II-III

D. II-III-IV

E. I-IV34. Türkiye’de seracılığın yaygın olarak Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yapılmasının temel

nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Geniş ovaların bulunması

B. Uygun toprak türünün olması

C. Gübrelemenin kolay olması

D. Isı kaybının az olması

E. Ulaşım imkanlarının kolay olması35. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde görülen iklim özelliklerindendir?

A. Yağışlar en çok sonbaharda

B. Yazlar serin, kışlar soğuktur.

C. Yağışlar en çok ilkbaharda görülür.

D. Yaz-kış sıcaklık farkı azdır.

E. Yıllık yağışlar yeterli düzeydedir.36. Aşağıda verilen bölgelerimizden hangisinde jeotermal enerjiyle çalışan santralimiz

vardır?

A. Tunçbilek

B. Sarayköy

C. Gökova

D. Hirfanlı

E. Çatalağzı37. Bir bölge içinde yer alan il ve ilçe nüfusları değişiklik göstermektedir. Örneğin,

İskenderun’un nüfusu yerleşik olmasına karşın, Hatay ilindeki nüfus mevsimlik

göçlere göre değişir. Hatay ilindeki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi

olabilir?

A. Sanayiinin gelişmiş olmaması

B. Sanayiinin gelişmiş olması

C. Turizmin hareketliliği

D. Seracılığın yaygın olması

E. Yol kavşağında bulunmaması38. Türkiye’nin akarsu rejimleri düzensizlik gösterir. Akarsu seviyelerinin ilkbaharda

yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yağışların ilkbaharda çok olması

B. Engebeli arazinin çok olması

C. İlkbaharda sıcaklığın az olması

D. Barajların yağışları ve kar erimeleri

E. İlkbahar yağışları ve kar erimeleri39. Karadeniz bölgesi’ndeki yerleşim bölgeleri çok dağınıktır. Bunun en tipik örneği

Rize ve çevresinde görülür. Ancak, aynı coğrafi bölgede olan Samsun ve çevresinde

yerleşimin daha az dağınık olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yağışların az ve düzenli olması

B. Yol kavşağında bulunması

C. Tarihi bir şehir olması

D. Alüvyon ovada kurulması ve az engebeli olması

E. Sanayinin gelişmiş olması40. Türkiye’de hangi endüstri kolu diğerlerine göre sayı olarak daha azdır?

A. Dokuma sanayii

B. Yem endüstrisi

C. Demir-çelik endüstrisi

D. Çimento endüstrisi

E. Şeker endüstrisi41. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde geniş platoların ve geniş

meraların olması bu bölgede hangi hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır?

A. Koyun

B Sığır

C. Keçi

D. Manda

E. Kümes hayvancılığı42. Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alır. AB ülkeleri

içinde Türkiye’nin dış ticareti hangi ülkeyle daha fazladır?

A. Almanya

B. İngiltere

C. İtalya

D. İspanya

E. Hollanda43. Türkiye’deki süt üretiminin %88.4’lük bölümü aşağıdaki hangi hayvandan elde

edilmektedir?

A. Keçi

B. Sığır

C. Koyun

D. Manda

E. Keçi-koyun44.

Türkiye’nin nüfus dağılımı genel olarak bu şekildedir. Türkiye’nin %26 nüfusunu

barındıran bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A. İç Anadolu

B. Doğu Anadolu

C. Marmara

D. Akdeniz

E. Ege45.1.marmara 2. ege 3. İç Anadolu 4.Akdeniz 5. G.DAnadolu 6. D. Anadolu 7. Karadeniz

Yukarıdaki grafikte coğrafi bölgelere göre şehirleşme oranları gösterilmiştir. Buna

göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Şehirleşme oranı bölgelerin yüzölçümleriyle doğru orantılıdır.

B. İç Anadolu Bölgesi’nin şehirleşme oranı Karadeniz Bölgesi’nin şehirleşme oranından

daha azdır.

C. Şehirleşme oranı en az olan bölge iç bölgelerden biridir.

D. Kıyı bölgelerinin tamamında şehirleşme oranı %50’nin üstündedir.

E. Marmara Bölgesi’nde şehirleşme oranı %70 den fazladır.46. Türkiye genelindeki üretimin % 81 inin Ege Bölgesi’nde tek başına yetiştirildiği

ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A. Zeytin

B. Mısır

C. Şeker Pancarı

D. İncir

E. Üzüm47. Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarımla

uğraşan nüfus, Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durumun nedeni

aşağıdakilerden hangisidir?

A. Orman alanlarının çok yer kaplaması

B. Tarım alanlarının baraj gölü altında kalması

C. Kış aylarının çok sert geçmesi

D. Yaz-kış sıcaklık farkının çok olması

E. Tarım alanlarının ve tarım mevsimimin kısa sürmesi48. Ülkemize yıllık ortalama olarak 10 milyon civarında turist gelmektedir. Turistlerin

ülkemize gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A. Hizmet sektörünün gelişmesi

B. Tarihi zenginliğimiz

C. Doğal güzelliklerimiz

D. Turizm anlayışının gelişmesi

E. Ulaşım ve konaklamanın gelişmesi49. Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001

ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan

uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A. BM B. FAO C. UNESCO D. BAB E. IMF50. Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir?

A. İl Özel İdareleri

B Meslek Odaları

C.Bakanlıklar

D. Üniversiteler

E. Genel Müdürlükler51. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim

ve kültür kuruluşudur?

A. WHO

B. UNESCO

C. ILO

D. UNICEF

E. FAO52. Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve

kuruluşlarında,meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme

yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının

dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu

kurumlardandır?

A. YÖK

B. Belediyeler

C. Yargı Organları

D. Bakanlıklar

E. İşçi ve Meslek Kuruluşları53. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

A. Hazine Müsteşarlığına

B. Türkiye Bankalar Birliğine

C. Özerk bir yapıdadır.

D. Başbakanlığa

E. Cumhurbaşkanlığına54. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden değildir?

A. İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması

B. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması

C. Kanunların üstünlüğü ilkesi

D. Yasa ve kanunların idarenin denetiminde olması

E. Herkesin kanunlar önünde eşit kabul edilmesi55. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerinin görevlerinden

değildir?

A. Kolluk faaliyetlerini yerine getirmek

B. Ülkenin güvenliğini sağlamak

C. Kamu hizmetlerini ve düzenini sağlamak

D. Sosyal güvenliğini sağlamak

E. Ekonomik alandaki faaliyetleri düzenlemek56. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirilmesinin

yararlarından değildir?

A. Devletin yükünü azaltmak

B. Devletin ekonomiye engellemek

C. Siyasilerin müdahalesini engellemek

D. Siyasetçilere gelir sağlamak

E. Mal ve hizmetlerin niteliğini arttırmak57. Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, Cumhurbaşkanının

onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır?

A. Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

B. Cumhurbaşkanı otuzgün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

C. Cumhurbaşkanı yirmigün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

D. Cumhurbaşkanı kırkbeş gün içinde Resmi gazetede yayınlamak zorundadır.

E. Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.58. 1982 Anayasasına göre, TBMM’de çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin

iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin

hangisinde dava açılır?

A. Danıştay

B. Sayıştay

C. Anayasa Mahkemesi

D. İdare Mahkemesi

E. Uyuşmazlık Mahkemesi59. Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu

tutulamaz?

A. Başbakan

B. Meclis Başkanı

C. Milletvekilleri

D. Cumhurbaşkanı

E. Başbakan Yardımcısı60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir?

A. 1963 Ankara Antlaşması

B. Türkiye’nin insan haklarını

C. İşkenceyi önleyeceğini kabul etmesi

D. 1995 Gümrük Birliğini kabul etmesi

E. 1948 de Ortak Pazara giriş için müracaat etmesi

CEVAPLAR1.E 2.D 3.C 4.B 5.A 6.E 7.D 8.D 9.C 10.B 11.A 12.B 13.C 14.D 15.E 16.D 17.C 18.B 19.A 20.B21.C 22.D 23.E 24.A 25.B 26.C 27.D 28.E 29.A 30.B 31.C 32.D 33.E 34.D 35.C 36.B 37.A 38.E 39.D 40.C41.B 42.A 43.B 44.E 45.E 46.D 47.E 48.A 49.E 50.A 51.B 52.C 53.C 54.D 55.E 56.D 57.A 58.C 59.D 60.E

alıntı

29 Eki 2009 - 00:00 - KPSS Soruları


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

tayfur - 9 soru c yonetim ve askeri alanda yapildi diyor fakat yonet im alaninda 17.yy yapilmadi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ekim 00:00Anket KYK Borçları Silinsin Mi?