İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Yönetmeliği Yayımlandı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı bölümlerine dair bir yönetmelik yayımladı.

Üniversite, 25 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayımladı. 

Yönetmelik ''İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'' başlığı ile Resmi Gazete'nin bugün bölümünde yer aldı.

Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 4 bölüm, 19 maddeden oluşuyor.

İşte o yönetmelik;

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ AĞIZ VE DİŞSAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Diş Hekimliği Fakültesi: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) İdari Direktör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Direktörünü,

ç) Merkez (Poliklinik): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Mütevelli Heyet: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

g) Tıbbi Direktör (Başhekim Yardımcısı): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Direktörünü,

ğ) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öncelikli olarak toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak,

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak,

ç) Her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Diş Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

Faaliyet alanı

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli araştırma ve uygulamalar yapmak ve bununla ilgili programlar düzenlemek,

b) Toplumun ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak,

c) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak,

ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak ve katılımcılara sertifika düzenlemek,

d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek,

e) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, ağız ve diş sağlığı anabilim dallarında, ağız ve diş sağlığı ile ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak,

f) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak,

g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek,

ğ) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak,

h) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Müdür (Başhekim),

c) Tıbbi Direktör (Başhekim Yardımcısı),

ç) İdari Direktör.

Yönetim kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür (Başhekim), Tıbbi Direktör (Başhekim Yardımcısı), İdari Direktör ile Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı üzerine iki yıllığına görevlendirilen Üniversitede görevli bilhassa ağız ve diş sağlığı konusunda deneyimi olan iki öğretim elemanından oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu; Müdür (Başhekim) başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Müdür (Başhekim) olmadığı zaman Tıbbi Direktör başkanlığa vekâlet eder. Müdür (Başhekim), Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Müdürün (Başhekim) oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun raportörlüğünü, alınan kararların uygulama ve takibini Tıbbi Direktör (Başhekim Yardımcısı) ve İdari Direktör yapar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporları, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak,

c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak,

ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak,

e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak,

f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Müdür

MADDE 10 – (1) Müdür (Başhekim) Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim) aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer ünite ve birimlerin de yöneticisidir. Müdür (Başhekim), gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Müdür (Başhekim) görevi başında olmadığı zaman Tıbbi Direktör (Başhekim Yardımcısı) kendisine vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün (Başhekim) görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek,

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak,

ç) Tıbbi ve İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

d) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek,

e) Kamu kurum ve kuruşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak,

f) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak,

g) Faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek,

h) Hekimlerin ve sağlık personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak,

ı) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek,

i) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek,

j) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Tıbbi direktör

MADDE 12 – (1) Tıbbi Direktör; Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektörün ve Müdürün (Başhekim) önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından bir yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Tıbbi Direktör yeniden görevlendirilebilir. Tıbbi Direktör, gerektiğinde Rektörün ve Müdürün (Başhekim) teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile bir yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Tıbbi Direktör görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir hekim vekalet eder.

Tıbbi direktörün görevleri

MADDE 13 – (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek,

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek,

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak,

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak,

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak,

f) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

İdari direktör

MADDE 14 – (1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Rektörün ve Müdürün (Başhekim) önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari Direktör, gerektiğinde Rektörün ve Müdürün (Başhekim) teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktör görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği idari personel vekâlet eder.

İdari direktörün görevleri

MADDE 15 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak,

ç) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkânlarını oluşturmak,

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,

e) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak,

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

h) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 17 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Müdür (Başhekim), Tıbbi Direktör ve İdari Direktöre karşı sorumludur.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.


Kpsscafe.com.tr

25 Tem 2016 - 09:36 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?