Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaparak bu değişiklikleri resmi gazetede yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaparak bu değişiklikleri resmi gazetede yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapan Yönetmelik Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yönetmelikte yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

-Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanacaklarda aranan hizmet şartının değiştirildi. Kurul Başkanlığına, müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl müfettiş olarak çalışanlar arasından atama yapılailecek.

-Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere, müfettişler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilecek. Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi Genel Müdür onayı ile Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilecek.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Başkan Yardımcısı: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen müfettişi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Başkanlığa, Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl müfettiş olarak çalışanlar arasından atama yapılır.

(2) Başkan, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkan Yardımcılarından birine vekalet görevi verir. Herhangi bir nedenle Başkanlığın boşalması halinde, vekalet görevi Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan müfettişler arasından Genel Müdür onayı ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Kurulun çalışması, Genel Müdürlüğün genel durumu, mevzuatın uygulanması ile ilgili önerileri gerektiğinde Genel Müdüre sunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi Genel Müdür onayı ile Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Mevzuatın uygulanmasında görülen yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yöntemlerini araştırmak, işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gerekli görülen önlemleri ve tekliflerini gerektiğinde bir yazıyla Başkanlığa bildirmek,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma süresince, ilgili birimin görevlilerine müfettişin bilgisi dışında izin verilemez. Teftiş ve denetime başlanan birimlerin görevlilerine daha önce verilmiş olan izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında Müfettişin isteği üzerine teftiş veya denetimin sonuna kadar ertelenebilir. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması ve teftiş dosyası

MADDE 16 – (1) Teftişe tabi birimler, teftiş raporları ile bunlara ilişkin yazıların yer aldığı bir teftiş dosyası bulundurmak zorundadır.

(2) Müfettişler tarafından, teftiş sırasında önceki teftiş raporu incelenerek tenkit edilen hususların ne dereceye kadar düzeltildiğine, verilen talimatların yerine getirilip getirilmediğine bakılır ve ayrıca raporlarında bu hususa yer verilir.

(3) Teftiş dosyasının düzenli tutulup korunmasından birim amirleri sorumludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, müfettişler arasından belirlenen iki üyeden oluşur. Ayrıca müfettişler arasından en az bir yedek üye belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, giriş şartları, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı, dereceleri, hangi mezuniyet alanlarından kaç kişi alınacağı, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan olunur. İlanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Teftiş, inceleme ve soruşturma notu: Yetkili müfettiş yardımcılarının re’sen yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri sonucunda düzenledikleri raporlara Kurul Başkanı ve raporu tetkik eden başkan yardımcısı tarafından verilen notların ortalaması.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Müfettiş yardımcılığında geçen süre dahil Teftiş Kurulunda en az on yıl çalışmış olan müfettişler, Başkanın teklifi üzerine başmüfettişliğe atanabilirler. Başmüfettişliğe atanmada, müfettişlik kıdeminin yanı sıra mesleki yetenek ile başarı durumları göz önünde bulundurulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Doğrudan Genel Müdürlüğe veya Teftiş Kuruluna intikal eden veya herhangi bir şekilde Teftiş Kuruluna intikal ettirilen ihbar ve şikayet dilekçelerinden, mahallinde incelenmesi veya soruşturulması mümkün görülenler, öncelikle ilgili merkez veya taşra birimlerine gönderilir. Bunlar anılan birimlerde incelenir veya soruşturulur.

(3) Merkez ve taşra birimlerine, doğrudan intikal eden ihbar ve şikayet dilekçeleri öncelikle merkez ve taşra birimlerince incelenir. Muhakkik tayini suretiyle incelemesi ve soruşturulması imkan dahilindeki konular merkez ve taşra birimlerince sonuçlandırılır.”

“(4) Müfettiş bilgi ve yeteneğini gerektirecek konular ise Genel Müdürün havalesi üzerine Teftiş Kuruluna iletilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Her yıl yapılması öngörülen teftişler için Başkanlıkça hazırlanan teftiş programı Genel Müdürün onayına sunulur. Onaydan sonra kesinleşen teftiş programı Başkanlıkça uygulamaya konulur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde heyetler halinde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi iş bölümü yapılmasını, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını ve rapora bağlanmasını sağlamak, talep halinde Başkanlığa özet bilgi vermek ve yazışmaları yürütmekle görevlidir.

(2) Heyet halindeki çalışmalarda görev alan başkan yardımcıları, heyetin kıdemlisi sayılırlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Müfettişler başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa ellerindeki işleri Başkandan izin alarak geri bırakabilirler veya devredebilirler.

(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş tarafından bir devir notu hazırlanır ve en az üç nüsha olarak düzenlenecek devir notunda; devredilecek işin ne olduğu, devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği ve konu hakkındaki düşüncesi yer alır. İşe ait bütün belgeler bir dizi pusulasına bağlanarak bir nüsha devir notuyla birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı teslim edilir. Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Başkanlığa iletilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

(3) Müfettişler, görevlendirildikleri konularda daha önce muhakkik tayini suretiyle başlatılmış olan araştırmayı, incelemeyi ve soruşturmayı koordine ederler. Gerek gördükleri takdirde yapılmış çalışmalarla ilgili evrakı devralırlar ve işi sonuçlandırırlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müfettişler kendilerine verilen inceleme ve soruşturma görevlerinden acele olanlarda en geç ertesi gün, acele olmayanlarda ise en geç bir hafta içerisinde görev yerlerine hareket ederler. Bu süre Kurul Başkanının izniyle uzatılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müfettişler görevli gittikleri yerlerde göreve başlayış ve ayrılışlarını aynı gün Başkanlığa bildirirler. Merkeze dönülmesi için Kurul Başkanının müsaadesini alırlar. Heyet halindeki çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli müfettiş tarafından yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Cevaplı rapor denetlenen birim yöneticileri tarafından, en geç yedi gün veya gereklilik halinde müfettişin vereceği ilave yedi günlük süre içerisinde cevaplandırılır. Cevaplar yazı ekinde müfettişe verilir. Raporların, zamanında cevaplandırılması hususu müfettişler tarafından bizzat takip edilir.

(4) Gelen cevaplar ilgili müfettiş tarafından değerlendirilerek, en geç on beş gün içerisinde son görüş ve teklifleri yazıldıktan sonra düzenlenen cevaplı rapor iki nüsha halinde Başkanlığa verilir. Verilen cevapların müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde, son görüş ve tekliflerin daha açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

(5) Esaslı bir eleştiriyi gerektirmeyen ve memuru bilgilendirmek ya da onu uyarmak yoluyla düzeltilecek eksiklikler ve önemsiz yanlışlıklar için cevaplı rapor düzenlenmez. Cevaplı rapor düzenlenmesine lüzum görülmeyen hallerde durum yazılı olarak teftiş edilen birime ve Teftiş Kuruluna bildirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Müfettişler kendilerine verilen teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini en kısa zamanda sonuçlandırıp, teklif ve önerilerinin etkili olabilme niteliğinin kaybolmaması, zaman aşımına sebebiyet verilmemesi ve ilgili mevzuatında belirlenen süreler varsa bu sürelerin aşılmaması için zaman geçirilmeden raporları düzenleyerek en az iki nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler. Raporlar gönderilecek ilgili makam ve merciiler göz önüne alınarak yeterli sayıda düzenlenir.”

“(4) Müfettişlere verilen araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerine ilişkin raporların, bilgi ve belge temini işlerinin tamamen sonuçlandırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde düzenlenip Başkanlığa verilmesi esastır.

Araştırma, inceleme ve soruşturma raporlarının bu süre içerisinde ya da her halükarda görevlendirme tarihinden itibaren üç ay içinde verilememesi halinde durum gerekçeli bir yazı ile Başkanlığa bildirilir. İzin, rapor ve öncelikli diğer görevler gibi geçerli nedenlerin bulunması halinde, işin özelliği de dikkate alınarak Başkan tarafından bu süre yeteri kadar uzatılabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar Başkan ya da Başkanlıkça görevlendirilen Başkan Yardımcıları tarafından incelendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereğince doğrudan yetkili mercilere iletilmesi gerekenler hariç, Genel Müdür onayına sunulur.

(2) Rapor incelemesi sonucunda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar tespit edilirse, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettiş rapordaki yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.

(3) Raporlar onay işleminden sonra bu onayla birlikte, gereği yerine getirilmek üzere ilgili yerlere gönderilir.

(4) Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin ilgili merkez birimlerince Kurul Başkanlığına iletilmesi üzerine, bu işlemler Başkanlıkça raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettiş tarafından yazılmış ise en kıdemlisine gönderilir. Müfettişler bu işlemleri uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Kurul Başkanlığına bildirirler. Müfettişlerin bu görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Kurul Başkanı konuyu Genel Müdüre intikal ettirir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevden ayrılma halinde iade edilecek demirbaş eşya ve belgeler

MADDE 57 – (1) Müfettişler, herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde, kendilerine verilmiş olan kimlik belgesi, mühür, bilgisayar gibi demirbaş eşya ve belgeleri Kurula iade ederler.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alt düzenleyici işlemler

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak alt düzenleyici işlemler ile belirlenebilir.”

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

05 Kas 2015 - 08:42 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?