KKK 2013 Yılı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alım İlanı (15 Şubat 2013)

2013 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU   1.

 

2013 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

 

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul...

 


2013 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU


 


1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:


 


a. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde erkek ve bayan personel alınacaktır.


 


b. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylığa;


 


(1) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,


 


(2) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),


 


(3) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler,


 


(4) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,


 


(5) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.


 


c. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 13 Şubat - 15 Mart 2013 tarihleri arasında (15 Mart 2013 saat 17.00’a kadar) www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresinden yapılacaktır.


 


ç. Yazılı sınav; 30 Mart 2013 saat 10.00’da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Değirmenlik/Lefkoşa)nde yapılacaktır. FYO kaynaklı sınıfları (mühendis, öğretmen, tabip, diş tabibi, eczacı, sağlık idaresi, veteriner) tercih eden adaylar Ankara’da sınava girecektir. Sınav merkezlerine yerleştirmede “adayların il tercihi” dikkate alınacak, ancak sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezlerine de planlanabilecektir. Sınav yerinin değiştirilmesi hâlinde bu husus adaylara önceden genel ağ (internet)/e-posta/SMS üzerinden bildirilecektir.


 


d. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması faaliyetleri (ön sağlık muayeneleri, fiziki kabiliyet yeterlilik testi (FKYT) ve mülakat) 30 Nisan-07 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da icra edilecektir. İkinci aşama sınav merkezi/merkezleri, yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.


 


e. Yapılacak seçmeler sonucunda sözleşmeli/muvazzaf subay adaylarından asil olarak tespit edilenler; Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, teğmen rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir.


 


f. KHO kaynaklı adaylar, kaynak okula uygun olarak tercihleri haricinde de idarenin ihtiyacı doğrultusunda yerleştirilebilecektir. Bu nedenle kaynak okul durumunuza göre çok tercih yapmanız lehinize olacaktır.


 


g. Tabip ve diş tabibi sınıflarında muvazzaf ve sözleşmeli subay için ayrı kontenjanlar verilmiştir. Her iki sınıfta muvazzaf subay kontenjanı doldurulamadığı takdirde, noksan kontenjanlar “sözleşmeli subayların kontenjanlarını arttırmak” suretiyle sözleşmeli subay olarak tamamlanabilecektir.


 


ğ. Muvazzaf subay olarak temin edilecek tabip adaylardan devlet hizmeti yükümlülüğü olanlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşünü alarak ikinci seçim aşaması faaliyetlerine geldikleri takdirde işlemleri muvazzaf, aksi takdirde sözleşmeli subay adayı olarak yürütülecektir.


 


h. KHO kaynaklı sınıflara bayanlar başvuramayacaktır. Bayanların başvurabileceği sınıf/branşlar TABLO-1’de belirtilmiştir.


 


ı. Adaylarda Aranacak Nitelikler:
(1) Muvazzaf Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar:


(a) Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak,


 


(b) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.


 


(2) Sözleşmeli Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar:


(a) Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri” taşımak,


 


(b) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.


 


(3) Öğrenim ile İlgili Şartlar:


 


(a) Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak olarak TABLO-3’te belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak (30 Eylül 2013 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adayların başvuruları kabul edilecektir.),


 


(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya kaynak okullar listesinde (TABLO-3) yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak,


 


(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak (tabip sınıfı hariç) ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek,


 


(ç) Öğretmen sınıfına başvuran, eğitim fakültesi veya fakültelerin öğretmenlik bölümünden mezun olmayan adaylar için “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans” veya “pedagojik formasyon” sertifikası programından herhangi birini tamamladığını belgelendirmek (Arapça, Boşnakça, Yunanca, Rusça, Gürcüce, Bulgarca, Farsça, Rehberlik ve Sosyoloji branşlarında “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans” veya “pedagojik formasyon” sertifikası aranmayacaktır.),


 


(4) Yaş ile İlgili Şartlar:


 


01 Ocak 2013 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;


 


(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),


 


(b) 29 Nisan 2013 tarihi itibarıyla lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1981 ve daha sonraki doğumlular),


 


(c) Lisans eğitim süresi 5 yıl ve üzeri olanlar, lisansüstü eğitim yaş sınırına tabi olacaklardır.


 


(ç) Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adayların yaşlarının hesaplanmasında, kıt’aya ilk katıldıkları tarih esas alınacaktır.
(5) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak,
(b) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4a ve TABLO 4b’dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm’dir.).
(c) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf/sözleşmeli subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “........... Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kayıtlı sağlık raporunu almış olmak.
(6) Özel Şartlar:
(a) TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erlerden muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesini almış olmak,
(b) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.


 


i. Yanlış beyanda bulunanlar, mezuniyet belgesini 30 Eylül 2013 tarihine kadar teslim etmeyenler ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.


 


2. ÖN VE ASIL BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER:


 


a. Adaylar ön başvurularını 13 Şubat-15 Mart 2013 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


 


b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.


 


c. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.


 


ç. Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI VE ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.


 


d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler:


 


(1) İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–5 ve TABLO–6) ilgili bölümüne (2 ve 3’üncü madde) yazılacaktır.


 


(2) Hâlen silahaltında bulunan adaylardan;


 


(a) Yedek subaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-D’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağı’nda bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-5) göre tanzim edilen nitelik belgesi,


 


(b) Erbaş/erler için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-F’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağı’nda bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.


 


(3) TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-E’sinde belirtilen ve Kara Ağı’nda bulunan nitelik belgesi formuna (TABLO-7) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.


 


(4) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne (1’inci madde) yazılacaktır.


 


(5) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.


 


(6) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile ikinci seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.


 


NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 84 veya altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.


 


3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI:


 


Ön Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçeceklerdir.


 


a. Yazılı sınav


 


b. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri:


 


(1) Kayıt-Kabul (başvuru evraklarının teslim alınması),


 


(2) Kişilik Değerlendirme Testi,


 


(2) Ön Sağlık Muayenesi,


 


(3) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,


 


(4) Mülakat.


 


c. Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.


 


4. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:


 


a. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık için müracaat eden adaylardan ön başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 30 Mart 2013 tarihinde 1.ç. maddesinde belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, bütün sınav merkezlerinde saat 10:00’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 08:30’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezleri belirlenecek ve adayların hangi sınav merkezinde sınava girecekleri 22 Mart 2013 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.


 


b. Adaylara uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.


 


(1) Genel Kültür Sınavı;


 


(a) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlara müracaat eden tüm adaylar, genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı konuları ve soru miktarları aşağıda belirtilmiştir:


 
S.Nu .

Konular

Soru Miktarı1.

Türkçe

52.

İnkılap Tarihi

123.

Atatürkçülük

124.

T.C. Anayasası

45.

Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar

116.

Türkiye Coğrafyası

6Toplam

50


 


 


(b) Kara Harp Okulu kaynaklı sınıflara müracaat eden adaylar, yazılı sınav olarak sadece genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı 50 soru olup, 70 ve üzeri standart puan alanlar başarılı sayılacak ve ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaktır.


 


(2) Meslek Bilgisi Sınavı;


 


Meslek bilgisi sınavı, FYO kaynaklı sınıfları tercih eden adaylara (genel kültür sınavına ilave olarak) uygulanacak ve mezun olunan bölüm ile ilgili konulardan oluşan 50 soru sorulacaktır.


 


c. Yazılı sınavın değerlendirmesi, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre yapılacak ve elde edilen ham puanlar (net sayısı) standart puana dönüştürülecektir. Genel kültür sınavı 50, meslek bilgisi sınavı 50 standart puan olmak üzere değerlendirme 100 tam standart puan üzerinden yapılacaktır. Genel kültür sınavından en az 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından (Yabancı dil öğretmenleri hariç) en az 35 standart puan ve daha yukarı puan alan, ayrıca her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart puan alanlar başarılı sayılır.


 


ç. Yabancı dil öğretmenlerinde genel kültür sınavından 30 ve üzerinde standart puan alan ve okuma/anlama sınavından 25 ham üzerinden en az 15 ham puan alarak barajı aşan adaylar müteakip sınav aşamasına (dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma) çağrılacaktır. Dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarını içeren 25 ham puan değerindeki her bir yeterlilik düzeyinden en az 15 ham puan alan, dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarının toplamından 70 standart puan alan adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılacaktır. (Almanca, İngilizce ve Fransızca sınavları Kara Harp Okulu (Bakanlıklar/Ankara)nda; Arapça, Rusça, Yunanca, Boşnakça, Bulgarca, Farsça ve Gürcüce sınavları ise K.K. Lisan Okulu (Küçükyalı/İstanbul)nda yapılacaktır.)


 


d. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınav tarihleri (Hangi adayın hangi gün sınavlara geleceği) 19 Nisan 2013 tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.


 


 


 


 


5. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYET TARİHLERİ VE UYGULAMASI:


 


a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınavları (ön sağlık muayeneleri, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi (FKYT) ve mülakat) 30 Nisan-07 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da icra edilecektir. İkinci aşama sınav merkezi/merkezleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.


 


b. Bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:


 


(1) Kayıt-Kabul


 


Adaylar başvuru için gerekli belgeleri kayıt kabul aşamasında getireceklerdir.


 


(2) Ön Sağlık Muayenesi


 


Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-4a ve TABLO-4b’de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.


 


(3) Kişilik Değerlendirme Testi


 


Adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.


 


(4) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT)


 


(a) Kara Harp Okulu (KHO) ve Fakülte Yüksek Okul (FYO) kaynaklı sınıflar için müracaat eden;


 


(I) Sözleşmeli subay adayları, 1500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için FKYT standartları TABLO-8a’da, açıklamaları ise TABLO-9’dadır. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılacaktır. Sözleşmeli subay aday adaylarının fiziki kabiliyet yeterlilik testi notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.


(II) Muvazzaf subay adayları, 3000 m koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için FKYT standartları TABLO-8b’de, açıklamaları ise TABLO-9’dadır. Değerlendirmede adayların her branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu 30 baraj puanını geçmesi şarttır. Adayların FKYT notu; mekik, sınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.


 


(b) Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacak adaylara uygulanacak FKYT standartları TABLO-10 ve TABLO-11’de belirtilmiştir. FKYT değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacaktır.


 


(c) FKYT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilecektir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.


 


(ç) FKYT’de baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacak ve eleneceklerdir.


 


(d) FKYT’ye katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.


 


(5) Mülakat;


 


(a) Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer seçim aşamalarında ölçülemeyen ait kişisel özelliklerin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.


 


(b) Değerlendirme; sözleşmeli subay adayları için, 100 tam not üzerinden yapılacak, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Muvazzaf subay adayları için ise, 50 tam not üzerinden yapılacak, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir.


 


6. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:


 


a. Adaylar ikinci seçim aşamalarına gelirken kayıt kabul aşamasında aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.


 


(1) Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar, sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.


(2) Adayların kayıt kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, vb. belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.


(3) Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile (a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf/branş (Öğretmen/İngilizce Mühendis/Harita vb.) yazılacaktır.


 


(a) Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form [Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-12’dedir. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formların üzerine fotoğrafları yapıştırılmış olacaktır. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.)].


 


(b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.).


 


(c) Askerî Kimlik Fotokopisi: Askerlik görevine devam eden adaylara ait askeri kimlik fotokopisi.


 


(ç) Lisans Diploması: Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu en az dört yıllık fakülte/yüksekokula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği (TABLO-3’te belirtilen lisans kaynak bölüm/yüksekokul veya fakülte isimleri, diploma/mezuniyet belgeleri ile birebir uyuşmuyor ise Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) isim değişikliğine dair bir belge.), 2013 yılında mezun olacak adaylar için ise dekanlık/öğrenci işleri tarafından onaylı öğrenci belgesi.


 


(d) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.


 


(e) Not Durum Belgesi (Transkript): Bitirdiği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).


 


(f) Lisansüstü Diploması: Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Fakülte Öğrenci İşleri tarafından “Aslı gibidir” onaylı olanlar kabul edilecektir.).


 


(g) Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası: İngilizce, Almanca, Fransızca, Edebiyat, Biyoloji, Matematik, Kimya, Yapı, Elektronik ve Tarih branşlarında öğretmenliğe müracaat edenler (Eğitim fakültesi, teknik eğitim fakültesi veya fakültelerin öğretmenlik bölümleri mezunları hariç) için öğretmenlik formasyonu sertifikasının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.


 


NOT: Tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifika programına ikinci aşama sınavlarının başlama tarihi itibarıyla kayıtlı olan adaylar, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla söz konusu programları tamamlayabileceğini ilgili fakülte dekanlığınca belgelemek kaydıyla kabul edileceklerdir.


 


(ğ) Lise diploması:


 


(I) Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,


 


(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini [Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.)] veya,


 


(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.


 


(h) Beden Eğitimi Öğretmenliği için müracaat eden adaylardan herhangi bir branşta millî sporcu veya millî antrenör olanlara ait belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve fotokopisi.


 


(ı) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için):


 


(I) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,


 


(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].


 


(i) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, 01 Mart 2013 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.


 


(j) Varsa, Şehit/Gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (İlgili adaylar, anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.).


 


(k) Fotoğraf: Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (İki tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır).


 


(l) Adli Sicil Kaydı: Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.


(m) Nitelik Belgesi:


 


(I) Birlik Komutanlıklarınca, adaylardan halen silahaltında olanlar ile TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışanlara 2.d. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.


 


(II) Nitelik belgesi; kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen acemi birliğinde eğitim gören adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır.


 


(4) Adaylar yanlarında tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabılarını getirmeleri gerekmektedir. Beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylar ayrıca yüzme testi için mayo, bone, havlu, terlik vb. gibi malzemeleri de getireceklerdir.


 


(5) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.


 


NOT: Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için bu gibi malzemeler sınav merkezine getirilmeyecektir.


 


7. DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI:


 


a. Harp Okulu Kaynaklı Sınıflara alınacakların değerlendirmesi;


 


Değerlendirme Puanı = Yazılı Sınav Sonuç Puanı %70 + Mülakat Puanı %15 + FKYT Puanı %15 + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, şehit, gazi).


 


b. FYO Kaynaklı Sınıflara (Beden eğitimi öğretmenliğine müracaat edenler hariç) alınacakların değerlendirmesi;


 


Değerlendirme Puanı = Yazılı Sınav Sonuç Puanı %70 + Mülakat Puanı %20 + FKYT Puanı %10 + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, şehit, gazi).


 


c. Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacakların değerlendirmesi;


 


Değerlendirme Puanı = Yazılı Sınav Sonuç Puanı %50 (Genel Kültür %20 + Meslek Bilgisi %30) + FKYT %30 + Mülakat %20 + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, antrenör, şehit, gazi).


 


ç. FYO kaynaklı ve meslek sınavı yapılan tüm sınıf ve branşlarda (Beden eğitimi öğretmenleri hariç) adayların yazılı sınav notunun hesaplanmasında genel kültür sınavı notunun % 40’ı, meslek bilgisi sınavı notunun % 60’ı alınacak ve bu iki notun toplamı değerlendirmeye esas olacak adayın yazılı sınav puanı notunu oluşturacaktır. (Bu not 100 tam puan üzerinden hesaplanır.)


 


d. Özelliği nedeniyle verilecek ilave puanlar:


 


Yapılan tüm sınavlarda başarılı olan adaylardan;


 


(1) Yüksek lisans eğitimini 29 Nisan 2013 tarihine kadar tamamlamış olanlara 5 puan,


 


(2) Doktora veya uzmanlık eğitimini (tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte veya eczacılıkta) 29 Nisan 2013 tarihine tamamlayanlara ve doçentlere 10 puan,


 


(3) Herhangi bir branşta millî sporcu veya millî antrenör olanlara (sadece beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylara) 10 puan,


 


(4) Şehit eş ve çocuklarına 10 puan, muharip gazi/malul gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave verilir.


 


(5) Bir adaya özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir.


 


NOT: Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanacaktır. Sınıflandırmada öncelik sırası; adayların bitirdikleri bölüm, kuvvet ihtiyacı ve adayların tercihi şeklinde olacaktır.


 


8. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ:


 


a. İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, 20 Mayıs 2013 tarihinden sonra K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.


 


b. Adaylar sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Asker Hastanesine/Sağlık Muayene Merkezine (SMM) (Sınav sonuçları ile beraber www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde 20 Mayıs 2013 tarihinden sonra tebliğ/ilan edilecektir.) başvurarak sevk belgelerini alacak ve bu hastanede/sağlık biriminde muayene işlemlerine başlayacaklardır.


 


c. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen Ön Raporu aynı gün danışma birimine elden teslim edeceklerdir.


 


ç. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler (Posta ile gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır.). İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.


 


9. ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:


 


a. Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunu doldurmayınız.


 


b. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.


 


c. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.


 


ç. Adayların yazışma adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta (e-mail) adreslerini (Adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.


 


d. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.


 


e. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.


 


f. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.


 


g. Adaylar aşağıda açıklanan Ön Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.


 


1. T.C.KİMLİK NUMARASI:


 


T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.


 


DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.


 


2. ADI:


 


Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.


 


DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.


 


3. SOYADI:


 


Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.


 


DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİN

15 Şub 2013 - 14:18 - Askeri


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?