EGO Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları.

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:
EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları...

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.Sınıfı
Unvanı
Kadro Derecesi
Sayısı


GİH
Müfettiş Yardımcısı
7
1


GİH
Müfettiş Yardımcısı
8
5

Sınava Katılma Şartları

1 - ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 120 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 120 aday giriş sınavına alınacaktır. 120. aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak.

3 - Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

4 - Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir).

5 - Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

6 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Sınav Başvurusu :

Başvurular ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mesai saati bitimine kadar, EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen yapılacaktır. EGO Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://www.ego.gov.tr/ adresinden temin edilebilir. (Ayrıntılı bilgi için 0 312 507 13 60 nolu telefondan bilgi alınabilir.)

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler :

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

a) Aday Formu, (Form, yukarıda belirtilen adresten veya internet üzerinden http://www.ego.gov.tr/ adresinden temin edilebilecektir.)

b) Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

c) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti.

ç) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti.

d) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya engel bir hali olmadığına dair yazılı beyan,

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlam olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

d) Kendi el yazısı ile öz geçmişi (Öz geçmişte ana, baba adları ile meslek veya işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek tahsilden sonra varsa yaptığı işler belirtilir.)

Giriş Belgesi :

Sınava girebilecekler 12/4/2011 tarihinde internet üzerinden http://www.ego.gov.tr/ adresinde ve EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle /ANKARA adresinde ilan edilecektir. Sınava girebileceklere EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve onaylı Adaylık Belgesi verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi 18-22/4/2011 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylar tarafından alınacaktır. Bu tarihler dışında Sınav Giriş Belgesi verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer,Tarih Ve Saati:

Yazılı sınav 30/4/2011 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/ANKARA adresinde 09:30-13:30 saatleri arasında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar İnternet üzerinden http://www.ego.gov.tr/ ve EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/ ANKARA adresinde ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara tebligat yapılarak sözlü sınava davet edileceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav konuları yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır.

a) HUKUK

1 - Anayasa Hukuku (Genel Esasları)

2 - İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat)

3 - Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar) ve Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku

4 - Medeni Hukuk (Genel Esaslar)

5 - Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

6 - Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)

7 - İş Hukuku

b) İKTİSAT

1 - İktisat Teorisi (Mikro - makro ekonomi)

2 - Uluslararası İktisat

3 - Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

4 - Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

c) MALİYE

1 - Kamu Maliyesi (Maliye Teorisi, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Borçlanması)

2 - Maliye Politikası

3 - Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

ç) MUHASEBE

1 - Genel Muhasebe

2 - Bilanço Analizi ve Teknikleri

3 - Ticari Hesap

d) YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca, Almanca)

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirmesi ve Duyurulması:

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ortalama 65 puan almak gerekir. Ayrıca Yazılı sınavı kazananların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası ve aldığı puan belirtilmek suretiyle sınav kurulunca Genel Müdürlükte ilan edilir ve bu kişiler Başkanlıkça sözlü sınava çağırılır. Çağrıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi :

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerini yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması gerekir. Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde hukuk notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş Sınavı Sonuçları :

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını başaranlar EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde ilan edilecektir. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kazananlara tebligat yapılacaktır.

Müfettiş Yardımcılığına Atanma:

Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler basarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olduğu takdirde ataması yapılmayan adaylar arasından başarı derecelerine göre 6 aday yedek olarak belirlenir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Ayrıca başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İlan olunur.

28 Mar 2011 - 13:31 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?